Kupu III: Ko e Laumalie Ma’oni’oni

Kupu III: Ko e Laumalie Ma’oni’oni

‘Oku tau tui ki he Laumālie Mā‘oni‘oní ‘a ia ‘oku hoko mai mei he Tamaí mo e ‘Aló pea ‘oku ne uho taha ai pē mo kinaua. ‘Oku ne fakamahino‘i ki māmani ‘a e angahalá pea mo e mā‘oni‘oní pea mo e fakamaau totonú. ‘Oku tataki ‘a e taha kotoa pē ‘i he funga ‘o hono tali mo‘oni ‘o e kosipelí pea ke kau ki he feohi ‘i he Siasí. ‘Oku ne fakafiemālie, tauhi mo fakamafai‘i ‘a e kau tuí pea tataki kinautolu ki he mo‘oni kotoa pē.

Ko e Laumālie Mā‘oni‘oní ko hono Toko Tolu ia ‘i he Tolu Tapú, ‘o taha ai pē ‘i he ‘Otuá mo e Tamaí mo e ‘Aló. ‘Oku ne kau ‘i he fakatupu ‘o e me‘a kotoa pē, mo hono tauhi, kae lahi ‘i he ngāue fakamo‘ui. Na‘a ne o‘i ‘akinautolu na‘a nau tohi ‘a e folofolá, mo ne hinoi‘i ke nau tauhi totonu ‘a e mo‘oni faka-‘Otuá. Na‘a ne fakatupu ‘a e tangata ‘o hotau ‘Eikí, ko ia na‘e ‘alo‘i ia ta‘e ha angahala; pea ‘i he‘ene Misaiá leva (‘a ia ko Pani), na‘a ne mōifua kiate ia ‘a e poto mo e kelesi ki hono lakanga fakamo‘uí. ‘Oku ne me‘a mo ui ha kakai ke malanga‘aki ‘a e folofolá, mo fai ‘a e ongo Sākalamēnití; pea ‘oku ‘a‘ana honau fakamafai mo fakaola ‘enau malangá ke liliu ‘a e angahalá, mo langa hake ‘a e kau tuí; pea ‘oku ne fakafofonga ki he ‘Eiki ko Sīsū ‘i he ngaahi ma‘u‘anga kelesi kotoa pē. ‘Oku ne fakamaama honau (kau tui) ‘atamaí ke ‘ilo ki he ‘uhinga ‘o e folofolá; ‘oku ne kaungā fakamo‘oni mo honau laumālié ko e fānau kinautolu ‘a e ‘Otuá; ‘oku ne tokoni ‘i he‘enau lotú; ‘oku ne fakama‘a kinautolu mei he angahalá ‘i tu‘a mo loto; pea ‘oku ne fakafonu honau lotó mo e mo‘uí ‘aki ‘a e ‘ofa haohaoa mo e kelesi fulipē.

Mātiu 28:19. ‘O papitaiso kinautolu ki he huafa ‘o e Tamai mo e ‘Alo mo e Laumālie Mā‘oni‘oní.

Ngāue 2:4. Pea fā‘ofale ‘iate kinautolu katokātoa ‘a e Laumālie Mā‘oni‘oní; pea nau hanga ‘o lea ‘i he ngaahi lea kehekehe, ‘o fakatatau ki he fakalea‘i ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oní.

2 Pita 1:21. Na‘e lea mei he ‘Otuá ha kau tangata ‘i he takiekina kinautolu ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oní.

[Saame 51:11; ‘Aisea 63:10; Mātiu 1:18, 20; 3:11; 12:32; Mātiu 28:19; Ma‘ake 1:8; 3:29; Sione 4:24; 14:16-17; 15:26; 16:13-15; Ngāue 2:4; 5:3-4; 13:4; 19:6; Loma 8:9, 16; 1 Kolinitō 12:3-11; 2 Kolinitō 3:17; Kalētia 3:5; 4:6; Hepelū 2:4].