Kupu VIII: Ko e Fakalelei ‘ia Kalaisi

Kupu VIII: Ko e Fakalelei ‘ia Kalaisi

‘Oku tau tui na‘e fai ai pē ‘e he ‘Otuá ‘ia Kalaisi ‘a e fakalelei ‘o māmani kiate ia. Ko e feilaulau na‘e hiki fiemālie ‘e Kalaisi ‘i he Kolosí, ko e feilaulau haohaoa mo fe‘unga mo‘o fakamolemole ‘a e angahala ‘a māmani fulipē pea fakatau‘atāina ai pē ‘a e kakai kotoa pē mei he angahala kotoa pē.

Ko e pekia ‘a Kalaisí ko hotau fetongi ko e me‘a mahu‘inga ange fau; ko ia neongo ko e fakamaau faitotonu ‘a e ‘Otuá, ka ‘oku ne lava ke fakamolemole ‘etau ngaahi angahalá ko e sio ki he pekia ko iá, pea ke fakalelei mo kitautolu.

1 Pita 3:18. He ko Kalaisi foki na‘a ne mo‘ua mamahi tu‘o taha koe‘uhi ko e ngaahi angahalá. Ko e angatonu ma‘a e ta‘e angatonú, koe‘uhi ke ne fakaofiofi kitautolu ki he ‘Otuá.

1 Sione 1:9. Kapau ‘oku tau vete ‘etau ngaahi angahalá, ko ‘ene anga fakamo‘oni-tala‘ofá mo ‘ene anga faitotonú ‘oku na kau ke ne fakamolemole ‘etau ngaahi angahalá, pea ke ne fakama‘a ‘akitautolu mei he faihala fulipē.

[‘Aisea 52:13-53:12; Luke 24:46-47; Sione 3:16; Ngāue 3:18; 4:14; Loma 3:20, 24-26; 5:8-11, 13, 18-20; 7:7; 8:34; 11:15; 1 Kolinitō 6:11; 15:22; 2 Kolinitō 5:18-19; Kalētia 2:16; 3:2-3; ‘Efesō 1:7; 2:13, 16; 1 Tīmote 2:5-6; Hepelū 7:23-27; 9:11-15, 24-28; 10:14].