Kupu IX: Ko e Fakatonuhia mo e Fanau’i Fo’ou

Kupu IX: Ko e Fakatonuhia mo e Fanau’i Fo’ou

‘Oku tau tui ‘e ‘ikai faifai pea lau kitautolu kuo tau taau ‘i he ‘ao ‘o e ‘Otuá koe‘uhi ko ha‘atau fai ha ngāue lelei pe fakahoifua koe‘uhi ko ha me‘a kuo tau lava. ‘Oku fai ‘a e fakatonuhia ‘o e angahala kuo fakatomalá, pea lau kuo nau taau ‘i he ‘ao ‘o e ‘Otuá ‘aki pē ‘enau tui ki hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisí, pea fai ‘aki ‘a e ivi ‘o e Laumālie Mā‘oni‘oní, ‘a ē ‘oku tau kaungā ‘inasi ai ‘i he anga faka-‘Otuá mo a‘usia ‘a e mo‘ui fo‘oú. Pea tupu mei he fanau‘i fo‘ou ko iá ‘a e malava ‘e he Kalisitiané ke fakalelei ia ki he ‘Otuá pea faingofua ai ke fai fiefia mo lototō ‘a e talangofua ki hono finangaló.

‘Oku tau tui, neongo ‘oku tau ma‘u ‘a e fanau‘i fo‘oú, ‘oku faingofua pē ke toe mahu‘i atu mei he kelesí ‘o mo‘ua ki he angahalá. Ka na‘a mo ia, ‘e kei malava ‘e he kelesi ‘a e ‘Otuá ke fakafo‘ou kitautolu ki he mā‘oni‘oní.

Ko e fakamolemole angahalá ko e fanau‘i fo‘ou, pea mo e fakamā‘oni‘oni. Ka ai ha angahala ‘oku ne fakatomala mo tui pīkitai kia Sīsū Kalaisi, ‘oku fakamolemole tu‘unga‘a pē ‘ene ngaahi hiá ‘o ‘ikai ‘eke pe tautea. Ko e tangata angahala kuo fakamolemolé ‘oku ne hangē tofu pē ha taha kuo fakatonuhia ‘i he fakamaaú, he ‘oku ngāue ki ai ‘a Langi ‘o hangē ‘oku ne ‘ata‘atā koe‘uhi pē ko Kalaisi. Ko e fanau‘i fo‘oú ko e ngāue ia ‘a e ‘Otuá ‘i hoto laumālié, ‘a ia ‘oku fai ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oní, pea ‘oku kamata ai ‘ete mo‘ui fo‘ou ‘ia Sīsū Kalaisi.

Sione 3:3. ‘Ilonga ‘a ia ‘e ‘ikai fanau‘i fo‘ou mei ‘olungá, ‘e ‘ikai te ne lava ke mamata ki he Pule‘anga ‘o e ‘Otuá.

Loma 5:1. Ko ia tau tuku ke fakatonuhia‘i kitautolu ‘i he tuí, ka tau ma‘u melino ai mo e ‘Otuá ‘i hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisí.

2 Kolinitō 5:17. Ko ia foki, kapau ‘oku ‘ia Kalaisi ha taha, ko e matu‘aki fakatupu fo‘ou ia: kuo mole ‘a e ngaahi me‘a ’o ono‘ahó; uē! kuo nau hoko ‘o fo‘ou.

[Hapakuke 2:4; Mātiu 18:21-22; Sione 15:4-6; Ngāue 13:38-39; 15:11; 16:31; Loma 1:17; 3:28; 4:2-5, 25; 5:1-2, 16; Kalētia 2:21; 3:6-14; ‘Efesō 2:8-9; Filipai 3:9; Hepelū 10:38; Sione 1:12-13; 3:3, 5-8; 2 Kolinitō 5:17; Kalētia 3:26; ‘Efesō 2:5,10, 19; 4:24; Kolose 3:10; 1 Tīmote 4:1; Hepelū 10:35-39; Taitusi 3:5; Sēmisi 1:18; 1 Pita 1:3-4; 2 Pita 1:4; 1 Sione 1:9; 2:1, 24-25].