Kupu XV: Ko e Kalisitiane mo e Koloa

Kupu XV: Ko e Kalisitiane mo e Koloa

‘Oku tau tui ‘oku ‘o e ‘Otuá ‘a e koloa kotoa pē, pea ko e koloa taautaha ‘oku ma‘u ‘e ha taha, ‘oku ‘a‘ana ia pea ko e fatongia mā‘oni‘oni faka-‘Otua hono tauhí. Ko e koloa taautaha kotoa pē ke ngāue‘aki ko e fakahā‘anga ‘o e manava‘ofa mo e foaki faka-Kalisitiane, pea ke tokoni ‘aki ki he ngaahi ngāue fakalotu ‘a e Siasí ‘i Māmani. Ko e koloa kotoa: taautaha, fakakautaha pe fakatokolahi, ‘oku taau ke fai totonu ki hono tauhi pe ngāue‘aki fakapotopoto ma‘a e lelei ‘a e kakai kotoa pē ‘i he pule māfimafi mo mā‘oni‘oni ‘a e ‘Otuá.

Ngāue 20:35. ‘I he me‘a kotoa pē na‘e enginaki ‘e he‘eku ngāue kiate kimoutolú, ‘oku totonu ke fakaongosia pehē, koe‘uhi ke tokoni ‘a e vaivaí; pea ke fakamanatu foki ki he folofola ‘a e ‘Eiki ko Sīsuú, ‘a si‘ene me‘a mai, ‘Oku te monū‘ia lahi ‘i he fai ha foaki atu, ‘i he‘ete ma‘u ha foaki mai.

[Sēnesi 23:4; 31:16; 34:10, 23; 36:6; ‘Ekisoto 22:11; Levitiko 22:11; 25:10, 13; 25:25; Palōvepi 3:9; Ma‘ake 3:10; Malakai 3:10; Mātiu 25:34-40; 1 Kolinitō 16:2; 2 Kolinitō 9:7; Sēmisi 2:15-16; 1 Sione 3:17].