Clergy Members

KO E PALESITENI

Dr. ʻAhio

9

KO E SEKELITALI LAHI

MODERATOR KONIFELENISI NGAAHI SIASI PASIFIKI

FAKATAHA TOKONI

Dr. Tevita Koloaʻia Havea

9

KO E FAIFEKAU FAKA-TUʻI

Dr. ʻAhio

11

TOKONI SEA FALEALEA ʻO TONGA

ʻEiki Nōpele Tuʻiʻāfitu

4

NGAAHI ʻOFISI POTUNGĀUE ʻA E KONIFELENISI

1.

ʻOFISI POTUNGĀUE AKO TOKONIʻI ʻA E KAU FAIFEKAU & SETUATA

Talēkita

ʻOfisi ʻo e Palesiteni

3

Faifekau Tokoni & Fakafeangai Maʻoniʻoni

Tevita Tali Mafi Jr (F/Ah.)

4

2.

ʻOFISI POTUNGĀUE AKO FAKA-KALISITIANE

Talēkita

Tāufa Filiai

5

Faifekau Tokoni

Siosiua Tuʻitavuki

2

Sione Tau Lokotui (F/Ak.)

1

Faifekau Tokoni & Vaʻa ki he kau Faingataʻaʻia

ʻIkani Taliai Tolu

4

ʻOfisi

Lose J. E. Halaevalu Koloa (F/Ah.)

2

3.

ʻOFISI POTUNGĀUE ʻEVANGELIO

Talēkita

Falematāpule Lomu

7

 Faifekau Tokoni

Fonua ki he Hau ʻAhokava

3

Tokoni Makehe & Fakaongo ki he Palesiteni

Tevita Takafua

2

4.

ʻOFISI POTUNGĀUE AKO

Palesiteni Ako

Dr. Meleʻana Puloka

5

Tokoni Palesiteni Ako & Talēkita Ngāhi Ako Maʻolunga ange

Dr. Tevita Hala Palefau

5

ʻOfisa Ako Maʻolunga ange

Sione Finau Taungākava (F/Ah.)

1

ʻOfisa Ako ki he Paʻanga

Toutai Laulaupeaʻalu

2

ʻOfisa Ako Tokoni ki he Paʻanga

Kotoni Fihaki

2

ʻOfisa Faleʻi

Tutaleva Lolohea

2

ʻOfisa Ako ki he Ngaahi Koloa & Naunau

Tevita T. Nau (F/Ak)

2

5.

ʻOFISI POTUNGĀUE PAʻANGA

Sekelitali Paʻanga

Tēvita Haukinima

31

Tokoni Sekelitali Paʻanga

ʻEtuate Manuofetoa (F/Ah.)

1

ʻAtita Fakalotofonua

Kava Mone Fisiʻihoi (F/Ah.)

11

ʻOfisa ki he ngaahi ngāue faka-Pangike ʻi Tonga mo Tuʻapuleʻanga

Obey Samate

9

ʻOfisa Paʻanga

Lopeti Kavaliku

2

6.

ʻOFISI TOHI FANONGONONGO, HAAFE HOUA & TOHI KAKAI

ʻEtita

Mosese Lataimuli ʻAtiola

3

Tokoni ʻEtita

Tevita Tupou

12

ʻOfisa Tekinikale

ʻAlifeleti Taumohaʻapai Taufa

7

7.

ʻOFISI PALESITENI MO E SEKELITALI LAHI

Ngāue faka-Sekelitali

Siosaia Sisitoutai (F/Ah.)

3

Fredrick Tui Feki (nofo ki Tuingapapai, Vahefonua Niu Sila)

1

8.

ʻOFISI PISINISI FAKALUKUFUA

ʻOfisi Tungī Colonnade

Māvae Fonokalafi

12

Tauhi Tohi – Faletohi ʻOtumotu Angaʻofa

Poutele Niupalavu (F/Ak.)

3

9.

ʻOFISI FAKATAHA KAU TAKILOTU ʻO TONGA

Sekelitali

Filifaiʻesea Lilo

5

KO E NGAAHI AKO ʻA E SIASI

  1. A) KO E NGAAHI ʻAPIAKO MAʻOLUNGA ANGE KI HE KAKAI LALAHI (TERTIARY SCHOOLS)

1.

KOLISI FAKA-TEOLOSIA & TOHITAPU KO SIAʻATOUTAI

Puleako

ʻOfisi Sekelitali Lahi

3

Tokoni Pule Ako

Dr. H. Taliai Niumeitolu

8

Tiuta Lahi

Siosifa Koloti Maʻu

6

Failēsisita

Dr. Sioeli Felekoni Kavafolau Vaipulu

5

Kau Faiako

Dr. Siliveinusi Tiueti

5

Dr. Lousiale O. L. Uasikē

3

Penisimani Mone

2

Paula Onoafe Lātū

1

Taniela Veamatahau

10

Filimone Uili

6

Maika Lutui

3

Sioeli Vaiangina Sipaisi

6

Kalōtia Tuʻimana

5

ʻOfisi Paʻanga

Sione Movete ʻa e langi Vao

6

Tokoni ʻOfisi Paʻanga

ʻAisea Vaomotou

2

Pule Faama

Tūtone Maʻasi

5

Tokoni Pule Faama

Viliami Liku (F/Ak.)

1

Langa Fakalakalaka ʻi Loto Kolisi

Sione Fakasiʻiʻeiki

2

Siosaia Tuʻavao Tupou (F/Ak.)

1

Ueta Tamaʻofa (F/Ak.)

1

Fale ʻEnisinia

ʻAmanaki Fakaʻiloatuʻu (F/Ah.)

3

Polokalama Ako Taimi Kakato

Fili Tuʻiʻonetoa (F/Ah.)

5

Tevita Kaliopasi Finau (F/Ak.)

4

ʻUtoikamanu Matalave (F/Ak.)

4

Mosese Holi (F/Ak.)

4

Salesi Sekeni Vaea (F/Ak.)

2

Siosiua Makoni Pulu (F/Ak.)

2

Viliami Veʻetūtū Vea (F/Ak.)

1

‘Ioane Fisiʻihoi (F/Ak)

1

Kamata ʻi Sanuali 2018

Kae fakaongoongo ki he Faifekau Pule ʻo e Vahefonua ʻAositelēlia (Siulai – Tisema 2017)

Folau Vahamamaʻo Feimoefiafi (F/Ak.)

1

Kae fakaongoongo ki he Faifekau Pule ʻo e Vahefonua ʻAositelēlia (Siulai – Tisema 2017)

‘Opeti Taufuʻi Moala(F/Ak.)

1

Kae fakaongoongo ki he Palesiteni Ako

(Siulai – Tisema 2017)

Saimone Halateu Kioa (F/Ak.)

1

Kae fakaongoongo ki he Palesiteni Ako

(Siulai – Tisema 2017)

Sioʻata Kale (F/Ak.)

1

Kae fakaongoongo ki he Faifekau Pule ʻo e Vahefonua Niu Sila (Siulai – Tisema 2017)

Viliami Selupi Veaʻila (F/Ak.)

1

Polokalama Ako Taʻu I

Sione Uhi Mafi (F/Ah.)

1

Sione Pāngataʻa Talamai (F/Ah.)

1

ʻAtunaisa Fihaki (F/Ah.)

1

Raymond Manu (F/Ah.)

1

Leekip Tofavaha (F/Ah.)

1

Nafetalai Pouanga (F/Ah.)

1

Fono Taaʻi-ki-Muli ʻAhio (F/Ah.)

1

Sione Mateaki Piʻei (F/Ah.)

1

Lātoa Tongotongo (F/Ah.)

1

Sila-ki-vai ʻAhoafi (F/Ah.)

1

Taumuʻafono Mila (F/Ah.)

1

Sione Ikavuka Fifita (F/Ah.)

1

Venilaite Fine Paea (F/Ah.)

1

Sione Lōpeti Kemoeʻatu (F/Ah.)

1

Olanitō Tupou (F/Ak.)

1

2.

KOLISI NGOUE KO HANGO

Puleako

Tuʻipulotu Finau

1

Tokoni Puleako

Sāmiuela Halaʻufia

1

Tiuta Lahi

Simione ʻAholahi (F/Ak.)

2

Fale ʻEnisinia

Taufahema Maumau (F/Ak.)

6

3.

ʻAPIAKO TĒSIALE KO TUPOU [TUPOU TERTIARY INSTITUTION]

Talēkita

Dr. ʻUngatea Fonua Kata (F/Ah.)

4

Tiuta Lahi

Sione Folaumoetuʻi

4

Kau Faiako

Dr. Petelō Taukei ʻAhomana (F/Ah.)

5

Saimone Fakahua (F/Ak.)

2

Part Time

Dr. Lousiale O. L. Uasikē

2

  1. E) KO E NGAAHI ʻAPIAKO MAʻOLUNGA (SECONDARY SCHOOLS). ʻOku ʻi ai ʻa e fakalelei fehikitaki ()

1.

KOLISI KUINI SALOTE

Puleako

Dr. ʻAsinate Foakautuʻu Samate

5

Tokoni Puleako

Liliō Fakavā (F/Ah.)

4

Faifekau

Mōsese Halaʻufia

2

Kau Faiako

Fiefia Tāufa (F/Ak.)

2

Leopino Mafileʻo (F/Ah.)

1

Tisiola Minoneti (F/Ak.)

1

2.

KOLISI KO TUPOU

Puleako

ʻAlifeleti ʻAtiola

4

Tokoni Pule Ako (Administration)

Samiuela Manitisa Fonua (F/Ah.)

2

Tokoni Pule Ako (Academic)

Saimonitā Paongo (F/Ah.)

4

Tiuta Lahi

Longinusi Tuʻipulotu

2

Pule Faama

Tulutā Fisiʻihoi

1

Kau Faiako

Tevita Tavaivuna ʻEukaliti

4

Mīnoa Fifita (F/Ah.)

9

Fotuʻatungua Tuʻakoi (F/Ah.)

6

ʻAisake Haukinima (F/Ak.)

5

Alafua-e-Kolosi Fisiʻihoi (F/Ah.)

1

Fale Koloa

Mexico Vailea (F/Ak.)

1

3.

AKO MAʻOLUNGA KO TUPOU

1

VAOLOLOA

Tokoni Puleako (Academic)

Senitimita ʻUhila

2

Tokoni Puleako (Administration)

Folau Fifita (F/Ak.)

1

Tiuta Lahi

ʻAisea Falefao ʻEukaliti (F/Ah.)

2

Kau Faiako

Kitione Palavi

1

Vivieni Paea (F/Ah.)

4

2

NUKUNUKU

Tokoni Puleako

Katalina Valenitaine Lutui

6

Tiuta Lahi

ʻIsileli Tuʻifua Latū (F/Ah.)

1

Faiako

Penisimani Lualeni Kato (F/Ak.)

1

3

TAPUNISILIVA

Tokoni Tiuta Lahi

Makameone Mālua (F/Ak.)

1

4

KOLISI MOʻUNGA ʻOLIVE (Kolonga)

Puleako

Sitiveni Palu

1

Faiako

Kemueli Tolu

1

5

KOLISI MAILEFIHI/SIUʻILIKUTAPU (Vavaʻu)

Puleako & Associate Dean Pouono Tertiary Institute

Liuaki Fungalei

4

Tokoni Pule Ako

Simione Halaifonua

2

Tiuta Lahi

Tuʻipulotu Samiu (F/Ah.)

4

Faiako

Māloni Laimani

1

6

KOLISI TAUFAʻAHAU/PILOLEVU (Haʻapai)

Puleako

Taniela Manuofetoa (F/Ah.)

4

Tiuta Lahi

Sīmote ʻIloahelotu Fīnau

1

Faiifi & Faihiva

Folauhola Taukafa

1

7

KOLISI TUPOUTOʻA (Nomuka)

Puleako

Sione ʻAtupuha Koloti (F/Ah.)

4

8

KOLISI HOFANGAHAU (ʻEua)

Puleako

Sēmisi Haveapava Fungalei

1

Tiuta Lahi

ʻAtunaisa Mafileʻo

2

9

KOLISI LOTOLOTO

Houma – Puleako

ʻĒlone Fakavā

7

Vaini – Puleako

ʻIsoa Nusipepa (F/Ah.)

2

10

AKOTEU

Vaotuʻu – Puleako

Paula Sinani Toʻa (F/Ah.)

4

Maamaloa Nukuʻalofa – Puleako

Sepuloni Folau (F/Ah.)

6

VAHEFONUA TONGATAPU

1.

FAIFEKAU PULE VAHEFONUA

Taniela Manu

1

2.

VAHENGA KOLOFOʻOU

Faifekau Pule

1

Faifekau Tokoni

Pulonga-ʻa-Tonga ʻIki

1

Ngeleʻia & Faifekau ki he Tonga High School

Taniela Fangupō

1

Fanga ʻo Pilolevu

Siosifa Pulu

7

Mataika

Huelo Maama Penisini Uili

1

Halafoʻou & Kolisi Ako faka-Faiako & Komiunitī

Paula Peu

3

Halaleva

Pierre Vimahi

3

Puke

Tevita Kolo ʻOhuafi

2

 

Faifekau Mālōlō : Dr. Tevita Tonga Mohenoa Puloka, Manu ʻIongi, Siueni Lutui

3.

VAHENGA KOLOMOTUʻA: Faifekau Pule Vahe Kolo

Pohahau Palu

1

Tokoni ki Kolomotuʻa

Vili Fangupō Vaka

1

Sopu ʻo Taufaʻahau

Sione Felesi Taupaki

1

Tufuenga

ʻEtilati Vaʻenuku

1

Hofoa

Feʻofaʻaki Fusikata

3

Halaʻovave

Sateki Loseli

3

 

Faifekau Mālōlō: Peni Hafoka Taufa, Koliniusi Paula Maʻu, Dr. ʻAlifaleti Malakai Mone, Dr. Siotame Havea, Sela Naʻa Latu, Sione Finau Haukinima

4.

LONGOLONGO

Siosiua Selu Pele

1

 

Faifekau Mālōlō: Ponitini Tuʻuta, Minoneti ʻAukafolau

5.

MAʻUFANGA

Tevita Fakataha Toʻa

2

Taʻehaloto

Sione Ikamanu

2

Houmakelikao

Uepi Fā

1

Nukuhetulu

Sateki Taukiʻuvea (F/Ah.)

1

Faifekau Mālōlō. Koliniasi Takau

6.

POPUA

Soape Lātū

1

7.

FASI MO E AFI

Tevita Ngūngūtau Tapueluelu

3

8.

HAVELU LOTO & Faifekau ki Falemahaki

Tevita Latailakepa

4

Havelu Tokelau

Tevita Kava Vakalahi

5

 

Faifekau Mālōlō : Lopeti Taufa, Sione Kiteau Saafi, Samiuela ʻOtolouta Poloniati

9.

TOFOA & Faifekau ki Falemahaki

Visa Vakalala Taufuʻi

1

Papitaiso Laumālie Māʻoniʻoni

Tevita Feimoefiafi

1

Koheleti

ʻIlaiakimi Lāfoʻou Toutaiolepō

2

10.

PEA

Siosiua Saluni Tauʻatāina

2

Lomaiviti

Siokivaha Timani

2

 

Faifekau Mālōlō: Sione Lataifaingataʻa Tauʻataina, Viliami Ongoivaha Fā

11.

TOKOMOLOLO

Viliami Lopiseni Vao

4

Faifekau Mālōlō: Tekilati Pīlesa Pālavi

12.

VEITONGO

Tahilanu Tongamana

1

13.

HAʻATEIHO & Kolisi Tonga, Vaʻa ʻo e USP

Taniela Palu Tamoʻua

1

Faifekau Mālōlō: Lātū Kakau Nuku

14.

FOLAHA

Samisoni Pulu Halahala

4

15.

VAINI & Faifekau Pule Vaheloto

Mele Malinga Mausia

5

Huʻatolitoli

Viliami Fanaika

8

Kolose

Penisoni Pauʻuvale (F/Ah.)

2

Longoteme

Tangimeimuli Tuʻipulotu

1

16.

MALAPO

Filisione Nau

1

Faifekau Mālōlō: Lōpini Filise, Taʻuteau Taufa

17.

TATAKAMOTONGA & Faifekau Pule Vahe Hahake

Samiuela Ika Tuʻiʻonetoa

1

Tatakamotonga II

Sione Taka

1

Fātumu

Tevita Fakalolo

1

Tatakamotonga III

Semisi Fonua Saafi

4

Haveluliku

Mekuliō Meʻafoʻou

3

18.

LAPAHA

Viliami Henelī Vete

4

19.

HOI

Fekeʻila Fotofili

2

Faifekau Mālōlō: Peni Aku

20.

PELEHAKE

Sione ʻOfa-ki-Muli Mone

1

Holonga

Maʻake Palei

2

ʻAlakifonua

Fukāʻeiki Toafa (F/Ah.)

1

Faifekau Mālōlō: Kepueli Kaufusi

21.

FUAʻAMOTU

Mateaki-he-Lotu Fihaki

1

Malaʻe Vakapuna

Poasi Mafi

1

ʻAhononou

Ivanhoe Ikavuka (F/Ah.)

2

Nakolo

Tekiteki Vailea (F/Ah.)

1

 

Faifekau Malōlō: Mosese Moala Vakasiuola

22.

HAʻASINI

Tisileli Finau

3

Lavengatonga

Sailasa Mana Puamau

3

23.

TALAFOʻOU

Sione Nisani Tolu

2

Nukuleka

Mikimasi Fotu

3

 

Faifekau Mālōlō : Uikilifi Lavemai Vaka

24.

NAVUTOKA

Sione Mapuhola

1

Manuka

Tevita Talanoa Vea

1

25.

KOLONGA

Tevita Talikimuli Fā

1

ʻEueiki

Kisina Toetuʻu

4

Kolonga II

Viliami Lo Falevai

2

26.

NIUTOUA

Samiuela Tai

2

27.

AFA

Sione Faaki Kafa

3

28.

HOUMA

Siaosi ʻOfa Moala

1

Haʻakame

Solomone Piutau Moʻunga

1

Makapaeo

Fotofili Namoa (F/Ah.)

3

 

Faifekau Mālōlō: Siosaia Tava Tupou

29.

LAKEPA

Similoni ʻIlaiū

1

30.

ʻUTULAU

Nafetalai Fotu

1

Haʻalalo

Vakaafi Vakalahi (F/Ak.)

2

Faifekau Mālōlō: Kalisitiane Fekauʻaki Fonua

31.

NUKUNUKU

Simote Mesuilame Vea

1

Fatai

Tevita Malekamu Manu (F/Ah.)

1

Nukunuku Hihifo

Tuʻitapa Taufa

3

Nukunuku Hahake

ʻOfa Lui

2

 

Faifekau Mālōlō: Samiuela Maʻu, Uaiselē Manoa

32.

MATAHAU

Vinika Lātū

1

33.

VAOTUʻU

Sione Fonokalafi Vailea

2

Faifekau Mālōlō: Samiuela Melekiseteki Fualalo Vaea, Samipeni Fangupō

34.

FAHEFA

Tevita Kava Mone

4

Haʻutu

Litani Vailea (F/Ah.)

3

35.

TEʻEKIU

Timote Fangalahi

2

 

Faifekau Malōlō: Fetoa Lutui

36.

KOLOVAI & Faifekau Pule Vahe Hihifo

Siosifa Talakai

1

Haʻavakatolo

Sitanimoa Latu

2

Masilamea

Tevita Muli Liu

4

ʻAtatā

Selavia Metui

1

37.

FOʻUI

ʻOvaleni Manuofetoa

4

38.

KANOKUPOLU

Samisoni Tuiaki

3

Haʻatafu

Pelikani Kauvaka

3

Faifekau Mālōlō: Viliami Uini Langi

39.

ʻAHAU

Malaʻefoʻou Kava

2

VAHEFONUA VAVAʻU. ʻOku ʻi ai ʻa e fakalelei fehikitaki ()

1.

KO E FAIFEKAU SEA

Tuʻipulotu Faletau

3

2.

FAIFEKAU PULE

Pōhiva Lotoʻahea

3

FAIFEKAU TOKONI & Falemahaki

Vilitonu Sātini

3

3.

FAIFEKAU PAK & PEV

Tuʻihalangiengie Finau

1

4.

ʻOFISI SIASI

Sioeli Pangia Tatafu

11

5.

FAKAONGOONGO KOMITI FALEʻI

Māloni ʻAlaimoana ʻOtukolo

3

Pakulo T. Fakaʻositaʻu (F/Ak.)

1

6.

NEIAFU & Vavaʻu High School

Pōhiva Lotoʻahea

3

Falaleu

Fonovai Tangimana

2

Toula

Kelepi Tupou

2

ʻAlo-ʻi-Talau

Viliami Fifita

3

ʻUtulei

Viliami Selupi ʻOfa (F/Ah.)

1

Masilamea

Monty ʻOlimipino Kioa

1

 

Faifekau Mālōlō : Maka Tuʻakoi

7.

MAKAVE

ʻAlipate Lolohea

2

ʻUtui

Sikaiona Vakatapu (F/Ah.)

2

Okoa

Lote ‘Ahoafi (F/Ak.)

4

Oloʻua

ʻAlifeleti Kivalu (F/Ak.)

3

Faifekau Mālōlō: Taniela Fisiʻihoi, Nafetalai Ika

8.

OFU

ʻAukamea Havea

3

 

Faifekau Mālōlō: Malakai Niu Samate, Paula Vailea

9.

LEIMATUʻA

Viliami Ngahe

1

Feletoa

Keuli Mafi

3

Mataika

Tapavalu Takai

2

 

Faifekau Mālōlō: Vilivaka Vailea Saulala, Lauhingoa Finau, Taʻuteau Havea, Sione Talanoa Sekeni

10.

HAʻALAUFULI

Fataimelo Vailahi Taufa

2

 

Faifekau Mālōlō: Siosiua Havea Palu

11.

TAʻANEA

Finefeuiaki Mafi

2

12.

HOLONGA & Pilisone Haʻalefo

Sateki Talāsinga

3

 

Faifekau Mālōlō:  Maʻafu Hosea

13.

TUʻANEKIVALE

ʻIsileli Taufaʻao

1

Koloa

Vili ʻAholelei Manu

2

Holeva

Lauhingoa Tupou

2

14.

HOUMA

Peninafe Kuila

4

Mangia

ʻAmanaki Tautuaʻā (F/Ah.)

3

Haʻakio

Feʻaomoelotu Talakai (F/Ah.)

1

15.

PANGAIMOTU

Vaisa Talakai

3

ʻUtungake

Tevita Valeti Tupou (F/Ah.)

3

Talihau

Filise Kafu (F/Ah.)

1

16.

TAOA

Fetaiaki Moli

2

Vaimalō

Filositati Kata (F/Ah.)

1

17.

TUʻANUKU

Taufa Manu

2

18.

TEFISI

Taniela Palavi

1

19.

LONGOMAPU

Kimami Takeifanga

1

20.

FALEVAI

Tevita Talasinga

3

Kapa

Rodney Tupa (F/Ak.)

1

21.

TAUNGA

ʻUsaia Hemaloto (F/Ah.)

1

22.

ʻOTEA

Viliami Pauʻu Liku

3

23.

HUNGA

Haukinima Vaka

1

Faifekau Mālōlō: Tuʻa Mahe, ‘Alifeleti ‘Akauʻola

24.

NUAPAPU

Sefita ʻEtoni

2

Matamaka

Suliasi Havea (F/Ak.)

1

Lape

Moli Lisala (ke fakaongoongo ki he ‘Ofisi Ako Siaʻatoutai.)

1

 

Faifekau Mālōlō: Sateki Kolo, ʻOkalani Kata, Saia Tukulā

25.

OVAKA

Timote Tauʻatāina

3

VAHEFONUA HAʻAPAI

1.

KO E FAIFEKAU SEA

Mākisi Finau

1

2.

FAIFEKAU PULE

Moli Moʻunga Fakavā

1

3.

FAIFEKAU PAK & PEV

Tuʻalongo Lolohea

2

4.

PANGAI & Haʻapai High School

Moli Moʻunga Fakavā

1

 

Faifekau Mālōlō: Sione Alo Fakahua

5.

KOULO

Fonofā Mafi

2

Holopeka

Mani Noa (F/Ak.)

1

6.

LOTOFOA

Solomone Tiueti

1

Fotua

‘Amanaki-Lelei-he-Lotu Fotu (F/Ak.)

1

Faleloa

Lotu Malamala (F/Ak.)

1

Fangaleʻounga

Senituli Napaʻa (F/Ak.)

2

Faifekau Mālōlō: Samiuela Lamatau Akoteu

7.

HIHIFO / TONGOLELEKA

& Falemahaki & Plisone Faleʻone

Vili Vaka ʻAholelei

1

 

Faifekau Malōlō: Tevita Tuʻinauvai ʻAsaeli

8.

HAʻANO

Soane Sio Tolu

3

Pukotala

Siale Uia ʻAmato (F/Ak.)

2

Fakakakai

ʻOfa Fehoko(F/Ah.)

4

Muitoa

ʻAmanaki Lelei Tuaimeiʻapi (F/Ak.)

2

 

Faifekau Mālōlō: Tuʻatangiketatau Latu

9.

LOFANGA

Semisi Fonua Leo

3

Moʻungaʻone

Holofoni ʻAukafolau

4

10.

ʻUIHA

Sitiveni Timani

1

Felemea

ʻIkani Lisiate

3

 

Faifekau Mālōlō: Tupou Feimoefiafi, Silakivai Fifita

11.

FAIFEKAU PULE (Vahe Lulunga)

Fakalanga Tongia Langoia

3

12.

HAʻAFEVA

Fakalanga Tongia Langoia

3

Kotu

Henelī Paea (F/Ah.)

3

13.

FAIFEKAU PAK & PEV. (Nofo ki Haʻafeva)

Sione Misinale (F/Ah.)

3

14.

ʻOʻUA

Setaleki M. Kata (F/Ak. )

3

15.

TUNGUA

Kaulave Falepapālangi

1

16.

FAIFEKAU VAHENGA ʻOTUMUʻOMUʻA

Viliami K. Taumoepeau

1

17.

NOMUKA

Viliami K. Taumoepeau

1

Filipai

ʻAloisio Hefa (F/Ak.)

2

Mango

ʻUlungā Sikaleti

4

VAHEFONUA ʻEUA

1.

FAIFEKAU PULE

ʻOpeti Fangupō

1

2.

FAIFEKAU PAK & PEV

Feleti Vakaʻuta

3

3.

VAHENGA ʻOHONUA

ʻOpeti Fangupō

1

Tokoni ki ʻOhonua

Kulima Tafea

2

Pangai

Setaleki Likiafu (F/Ah.)

2

Tufuvai

Savieti Tuʻitupou (F/Ah.)

1

Taʻanga

Manase Taufa Vea

2

Faifekau Mālōlō: Kisepi Havea

4.

VAHENGA HOUMA

Filipe Uesi

4

5.

VAHENGA ANGAHĀ-FUTU

Paula Kali

1

Mataʻaho

Mosese Lokotui

2

Sapaʻata

Viliami ʻEpenisa

3

6.

VAHENGA MUʻA

Tevita Fakaʻosifolau Laʻakulu

4

Haʻatuʻa / Kolomaile

Falanisisi Tauʻataina (F/Ah.)

2

7.

VAHENGA PETANI & Pilisone Sainai

ʻAlifeleti ʻAholelei

1

VAHEFONUA NIUA TOPUTAPU

1.

FAIFEKAU PULE

Sione Hautau Taufa

1

2.

FAIFEKAU PAK & PEV

Sione Hautau Taufa

1

3.

VAHENGA HIHIFO

& Faifekau ki he Ako Maʻolunga Niua Toputapu

Sione Hautau Taufa

1

4.

VAHENGA VAIPOA

Kongaika ʻUnga

4

Falehau

Tevita Soakai Tuʻitupou

3

Tafahi

Kautonga Folauhola

3

VAHEFONUA NIUA FOʻOU

1.

FAIFEKAU PULE

ʻEmosi Taʻufoʻou

1

2.

FAIFEKAU PAK & PEV

ʻEmosi Taʻufoʻou

1

3.

VAHENGA SAPAʻATA

& Faifekau ki he Ako Maʻolunga

ʻEmosi Taʻufoʻou

1

4.

VAHENGA ʻESIA

Pita Tulahe

4

5.

VAHENGA PETANI

Manase Kaufusi (F/Ah.)

3

6.

VAHENGA FATAʻULUA

Sokikou ʻInafo (F/Ak.)

1

VAHEFONUA NIU SILA. ʻOku ʻi ai ʻa e fakalelei fehikitaki ()

1.

FAIFEKAU PULE

Sione Finau Haʻangana

1

2.

FAIFEKAU PAK & PEV

Sēneti Olive Fiusati

1

3.

ʻOFISI ʻA E VAHEFONUA

Tokoni Tauhi Paʻanga ki he Faifekau Pule

Filipe Sitini Samate (F/Ak.)

10

4.

VAHENGA MANGERE

Faifekau Pule Vahefonua

3

Tokoni

Fredrick Tui Feki (mo tokoni ki he ‘Ofisi Palesiteni & Sekelitali Lahi)

1

Manurewa

Lavinia Moa Tāfolo

1

5.

VAHENGA PAPAKURA*

Fakaongoongo ki he Faifekau Pule

1

6.

VAHENGA MOʻUNGA KI HE LOTO

ʻAtunaisa Siale

1

Northshore

Sionefili A. Paunga (F/Ak.)

2

Ponsonby

Sela Fonua Pomelile

1

7.

VAHENGA SELUSALEMA

Neti Tuʻiʻonetoa

1

Glen Innes

Loloma Ngaluafe Fale (F/Ak.)

1

8.

VAHENGA OTAHUHU

Sione Kātoa

3

9.

VAHENGA HAMILTON

Tevita Afu Malila ʻOfahulu

1

Gisborne

Naasoni ʻOfamoʻoni (F/Ah.)

1

10.

VAHENGA TAURANGA*

ʻAminiasi Vuki (F/Ak.)

1

11.

VAHENGA WELLINGTON

Tuʻinamoana Lātū

1

12.

VAHENGA PALMERSTON*

Tevita Siosaia Langi

1

13.

VAHENGA SAUTE NIU SILA (Nofo ki Christchurch)

Haloti Molitika

3

Nelson, Motueka & Blenheim

‘Amanaki Veaʻila (F/Ak.)

2

Ashburton

Avondale Huʻahulu (F/Ak.)

1

Timaru & Oamaru

Viliami Tinitali Tuʻimana (F/Ak.)

2

Dunedin & Invercargill

Tevita Niuafe Langi (F/Ak.)

2

15.

VAHENGA WHANGAREI

Pakilau Faʻasolo Tukulā

3

16.

Fakaongoongo ki he Faifekau Pule Vahefonua

Lōpeti Taliaʻuli Mosaʻati

1

17.

Fakaongoongo ki he Palesiteni ʻo e Siasí (re: Visa Ngāue)

Samiuela Tukutau

1

KONIFELENISI SIASI METOTISI ʻI NUʻUSILA

1.

Puleako Trinity Theological College

Dr. Nāsili Vakaʻuta

9

* Ko e Vahenga Ngāue fakaangaanga

VAHEFONUA ʻAOSITELELIA. ʻOku ʻi ai ʻa e fakalelei fehikitaki ()

1.

FAIFEKAU PULE

& Pule Kau Setuata Fakamafai kotoa ʻi Australia

Dr. Siotame Havea

3

2.

VAHENGA NIU SAUELE, Senē

Vahe Loto

Semisi Tupou

3

Vahe Hihifo

Setelō Kātoa

2

Vahe Hahake

Uikelotu ‘Ohuafi (F/Ah.; kamata ’i Sanuali 2018)

1

Vahe Saute

Samiuela Taungākava (F/Ah.)

3

Vahe Pulelaʻā

Viliami Mateialona Mānoa

1

3.

VAHENGA QUEENSLAND, Brisbane

Vahe Kolo

Sione ‘Ale

6

Vahe ʻUta

Suli Helu (F/Ak.)

1

4.

VAHENGA VICTORIA, WESTERN AUSTRALIA & NORTHERN TERRITORY

Faifekau Pule Vahefonua

2

Tokoni

Viliami ‘Ofahengāue

1

5.

FAKAONGOONGO FAIFEKAU PULE ʻAOSITELELIA

Tuʻitokelau Faonuku (F/Ak.)

1

6.

SUTT VIKATOLIA (Mafuaola)

Sione Tuʻakoi

7

7.

UNITING CHURCH IN AUSTRALIA

Vahenga Lotu Tonga

Valamotu Palu

7

Public and Contextual Theology Research Centre

Jione Havea

3

Faifekau Mālōlō: Siupeli Taiamoni Taliai, Taniela Vaotangi, Mosese Vakasiuola Lātū, Fifita Langoia, Salesi Finau, Siaosi Tene Tiueti

VAHEFONUA ʻAMELIKA. ʻOku ʻi ai ʻa e fakalelei fehikitaki ()

1.

FAIFEKAU PULE VAHEFONUA

Dr. Sela Taufatofua Manu

4

‘Ofisi Vahefonua

Siaki Namoa

1

2.

VAHENGA SAN FRANCISCO

Dr. Sela Taufatofua Manu

4

Tapanekale

Dr. Sela Taufatofua Manu

4

Penieli

Viliami Tonga Mafi

2

Walnut

Kaluseti Fisiʻihoi

1

3

VAHENGA LOS ANGELES

Misaia (mo e Ako)

Tuʻuta Faiva Sekeni

2

ʻEpenisa (mo e Ako)

Vili Pele

2

4.

VAHENGA SACRAMENTO

Laulile Lī

1

5.

VAHENGA ARIZONA

Tuʻipulotu Maka

5

6.

VAHENGA TEXAS

Samisoni Siketi

8

7.

VAHENGA HAWAII (Nofo ki Maui)

Samate Ikavuka

6

Honolulu

Sefilī Fahamokioa (F/Ak.)

1

Hilo

Sākopo ‘Aho ‘Ofa

1

8.

VAHENGA ALASKA

Sione Totau Havea

3

9.

Fakaongoongo Faifekau Pule Vahefonua

Tupou L. Tuʻineau (F/Ah.)

3

Sione Manu (F/Ah.)

3

Faifekau Mālōlō: Sione Haisila Taʻufoʻou, Halatoaongo V. Saulala

FIJI

1.

Suva. Ambassadors for Christ (Pacific) International mo e ʻApi Tonga

Sione Maʻananga Veituna

9

2.

Sawana - Lomoloma

Pailoni Kei Talia

2

3.

United Bible Societies

Dr. Maʻafu-ʻo-Tuʻitonga Palu

1

SIAPANI

1.

Tokyo: SUTT

ʻOsaiasi Vanisi Takeifanga

6

KO E KAU FAIFEKAU FAKAONGOONGO KI HE KONIFELENISI MO E PALESITENI

Jione Havea (Public and Contextual Theology Research Centre, Aositelelia)

Filimone Havili Mone (UMC-Salt Lake City, ʻAmelika)

Dr. Salesi Tuʻaʻofaʻeiki Havea (Kumi ngāue ʻi muli)

Dr. Mātini Niponi Finau (United Methodist Church, ʻAmelika)

Valamotu Palu (Uniting Church in Australia)

Līneti Moʻunga Tuʻitupou (Fakakakato e hiki ʻene tali ui ki he UMC)

Tevita Māliepō Siuhengalu (Uniting Church in Australia)

Dr. Nāsili Vakaʻuta (Trinity Methodist Theol. Col., Niu Sila)

ʻIkani Lātū Fakasiʻiʻeiki (Poaki ke ngāue ʻi he UMC)

Sione Uesilē Tuʻakoi (Ako mo Ngāue Tokoni Siasi ʻi ʻAositelelia)

Sēmisi Kava (Ako ʻi ʻAositelelia)

Tevita T. Mone (Mālōlō he faleʻi fakatoketā)

ʻAisea Moʻunga (F/Ak) (Mālōlō he faleʻi fakatoketā)

Tevita Hala Tupou (Ke tokanga ki ai ʻa e Kōmiti Konifelenisi Faifekau)

Tevita Tuʻikupulau Mone Jr. (Faleʻi fakatoketā ʻi he tuʻunga ʻoku ʻi ai ʻa e famili)

Fili Lilo (Sekelitali Fakatahaʻanga Kau Taki Lotu)

Sione Maʻananga Veituna (Pacific Campus Crusade International/ʻApi Tonga)

Vili Pele (Ako ʻi Amelika)

Makalofi Kakala (F/Ak.) (Ako ʻi ʻAositelelia)

Halatoaongo V. Saulala (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)

Leaʻaepeni Koloa (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)

Tevita Tuʻikupulau Mone (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)

Sione Puniani Moala (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)

Suliasi Kanongata (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)

Melo Kale (Mālōlō faleʻi fakafaitoʻo)

Savinata Moala (hoko atu fakakakato tuʻutuʻuni fakaKonifelenisi)

Niulolo Pelesikoti (hoko atu fakakakato tuʻutuʻuni fakaKonifelenisi)

Selome Tonga (Faleʻi fakatoketā ʻi he tuʻunga ʻoku ʻi ai ʻa e famili)

Dr. Lisiate K ʻUlufonua (F/Ak.) (Ngāue ʻi he Puleʻanga Tonga. Falemahaki Vaiola)

Lisiate Nuku (F/Ak.) (Ngāue ʻi he USP)