Clergy Members

KO E PALESITENI Dr. ‘Ahio
KO E SEKELITALI LAHI MO E MODERATOR KONIFELENISI NGAAHI SIASI PASIFIKI Dr. Tevita Koloaʻia Havea
KO E FAIFEKAU FAKA-TUʻI Dr. ‘Ahio
TOKONI SEA FALEALEA ʻO TONGA ‘Eiki Nōpele Tuʻiʻāfitu
POTUNGĀUE AKO TOKONIʻI KAU FAIFEKAU & KAU SETUATA  
  Talēkita ‘Ofisi ‘o e Palesiteni
  Faifekau Tokoni & Fakafeangai Maʻoniʻoni Tevita Tali Mafi Jr (F/Ak.)
POTUNGĀUE AKO FAKA-KALISITIANE  
  Talēkita Tāufa Filiai
  Faifekau Tokoni ʻEtilati Vaʻenuku
      Siosiua Tuʻitavuki
  Faifekau Tokoni & Vaʻa ki he kau Faingataʻaʻia ‘Ikani Taliai Tolu
  ‘Ofisi Lose Joyce Koloa (F/Ak.)
POTUNGĀUE ʻEVANGELIŌ  
  Talēkita Falematāpule Lomu
  Faifekau Tokoni Fonua ki he Hau ‘Ahokava
  Tokoni Makehe & Fakaongo ki he Palesiteni Paula Kali
POTUNGĀUE AKO  
  Palesiteni Ako Dr. Meleʻana Puloka
  Tokoni Palesiteni Ako  Dr. Tevita Hala Palefau
  Inisipekita Ako Maʻolungaange Tulutā Fisiʻihoi
  ʻOfisa Ako - Paʻanga mo e Koloa Toutai Laulaupeaʻalu
  ‘Ofisa Ako Tokoni Paʻanga mo e Koloa Kōtoni Fihaki
  ‘Ofisa Faleʻi Tutaleva Lolohea
  ‘Ofisa Ako ki he Ngaahi ʻApiako Tevita T. Nau (F/Ak.)
ʻOFISI PAʻANGA  
  Sekelitali Paʻanga Tēvita Haukinima
  Tokoni Sekelitali Paʻanga   
  ʻAtita Fakalotofonua Kava Mone Fisiʻihoi (F/Ah.) 
  ʻOfisa ki he ngaahi ngāue faka-Pangike ʻa e Siasi Obey Samate
  Kamata Sanuali 2017. Toki Fakapapauʻi lakanga ʻEtuate Manuofetoa (F/Ak.)
      Lōpeti Kavaliku
TOHI FANONGONONGO, HAAFE HOUA & TOHI KAKAI  
  ʻEtita Mōsese Lataimuli ‘Atiola
  Tokoni ʻEtita Tevita Tupou
  Faifekau ‘Alifeleti Taumohaʻapai Taufa
LILIU TOHI MO E PULUSI TOHI & ARCHIVE  
TOKONI ʻOFISI PALESITENI & SEKELITALI LAHI Siosaia Sisitoutai (F/Ah.)
PISINISI FAKALUKUFUA  
  Pule (Business Manager)  
  Tungī Colonnade Māvae Fonokalafi
  Friendly Islands Bookshop Poutele Niupalavu (F/Ak.)
NGĀUE FAKAKOSILIŌ. SEKELITALI KAU TAKILOTU ʻO TONGA Filifaiʻēsea Lilo
       
KO E NGĀHI AKO ʻA E SIASI  
A) KO E NGAAHI AKOʻANGA MAʻOLUNGA KI HE KAKAI LALAHI (TERTIARY SCHOOLS)
1 AKOʻANGA TEOLOSIA & TOHI TAPU KO SIAʻATOUTAI  
    Puleako ‘Ofisi Sekelitali Lahi
    Tokoni Pule Ako  Dr. Henelī Taliai Niumeitolu
    Tiuta Lahi Siosifa Koloti Maʻu
    Kau Faiako Dr. Makisi Finau
      Dr. Maʻafuʻotuʻitonga Palu
      Folauhola Taukafa
      Taniela Veamatahau
      Melo Kale
      Filimone Uili
      Dr. Siliveinusi Tiueti
      Dr. Sioeli Felekoni Kavafolau Vaipulu
      Dr. Lousiale O. L. Uasikē
      Maika Lutui 
      Sioeli Vaiangina Sipaisi (F/Ah.)
      Kalōtia Tuʻimana 
      Penisimani Mone
    ʻOfisi Paʻanga Sione Movete ‘a e Langi Vao
    Tokoni ʻOfisi Paʻanga ʻAisea Vaomotou
    Pule Faama  
    Kau Ngaue & Langa Fakalakalaka Loto Kolisi  
    ʻi he malumalu Tiuta Lahi Tutone Maʻasi
      Sione Fakasiʻiʻeiki
    Fale ʻEnisinia ‘Amanaki Fakaʻiloatuʻu (F/Ak.)
    Polokalama Ako Taimi Kakato Sione Pangataʻa (F/Ak.)
      Fili Tuʻiʻonetoa (F/Ak.)
      Tevita Kaliopasi Finau (F/Ak.)
      ‘Utoikamanu Matalave (F/Ak.)
      Mōsese Holi (F/Ak.)
    Kamata Sanuali 2017 Salesi Sekeni Vaea (F/Ak.)
      Simione Mōkena (F/Ak.)
      Siosiua Makoni Pulu (F/Ak.)
    Polokalama Ako Taʻu I Tevita Malekamu Manu (F/Ah.)
      Savieti Tuʻitupou (F/Ah.)
      Viliami Selupi ʻOfa (F/Ah.)
      Sela Fonua Pomelile (F/Ah.)
      Tekiteki Vailea (F/Ak.)
      Fukaʻeiki Toafa (F/Ak.)
      Filositati Kata (F/Ak.)
      Fanganonu Fusi (F/Ak.)
      Filise Kafu (F/Ak.)
      Sione Tau Lokotui (F/Ak.)
      Selavia Metui (F/Ah.)
      Sione Uhi Mafi (F/Ah.)
      Rodney Tupa (F/Ak.)
      Leopino Mafileʻo (F/Ah.) 
      Viliami Liku (F/Ak.) 
      Sāteki Taukiʻuvea (F/Ak.)
2 ʻAPIAKO NGOUE KO HANGO  
    Puleako Sione Finau Taungākava (F/Ak.)
    Tokoni Puleako Fiemaʻu ha taha
    Tiuta Lahi Siale Touʻanga Pani
    Fale ʻEnisinia Taufahema Maumau (F/Ak.)
3 TUPOU TERTIARY INSTITUTION  
    Talēkita  Dr. ʻUngatea Fonua Kata (F/Ak.)
    Tiuta Lahi Sione Folaumoetuʻi
    Pule Polokalama Dr Petelō Taukei ‘Ahomana (F/Ah.)
    Part Time Dr. Lousiale O. L. Uasikē
    Faiako Saimone Fakahua (F/Ak.)
E) KO E NGĀHI AKO MAʻOLUNGA (SECONDARY SCHOOLS)  
1 KOLISI KUINI SALOTE  
    Puleako Dr. ‘Asinate Foakautuʻu Samate
    Tokoni Puleako Liliō Fakavā (F/Ak.)
    Faifekau Mōsese Halaʻufia
    Ngaahi fatongia kehe ‘Epeli Filimoehala (F/Ak.)
    Faiako Leopino Mafileʻo (F/Ah.) 
      Vili Fangupo Vaka
      Fiefia Taufa (F/Ak.)
2 KOLISI KO TUPOU  
    Puleako ʻAlifeleti ‘Atiola
    Tokoni Pule Ako (Academic) Samiuela Manitisa Fonua (F/Ak.)
    Tokoni Pule Ako (Administration) Saimonitā Paongo (F/Ak.)
    Tiuta Lahi Longinusi Tuʻipulotu
    Kau Faiako Tevita Tavaivuna ‘Eukaliti
      Raymond Manu (F/Ah.)
      Mīnoa Fifita (F/Ak.)
      Fotuʻatungua Tuʻakoi (F/Ak.)
      ‘Aisake Haukinima (F/Ak.)
      Māloni Laimani (F/Ak.)
3 AKO MAʻOLUNGA KO TUPOU  
    Puleako Tevita Tuʻipulotu Finau
    Tokoni Puleako (Academic) Senitimita ʻUhila
    Tokoni Puleako (Administration)  Sitiveni Palu
    Tiuta Lahi ‘Aisea ‘Eukaliti
    Kau Faiako Vivieni Paea (F/Ak.)
      ‘Isileli Tuʻifua Latū (F/Ak.)
  3.1 NUKUNUKU  
    Tokoni Puleako Katalina Valenitaine Lutui
    Tiuta Lahi Makameone Mālua (F/Ak.) 
  3.2 TAPUNISILIA  
    Tokoni Puleako ʻIoane Fisiʻihoi (F/Ak.)
    Tokoni Tiuta Lahi Kemueli Tolu (F/Ak.)
    Faiako Penisimani Lualeni Kato (F/Ak.)
4 KOLISI MOʻUNGA ʻOLIVE  
    Puleako Sēmisi Haveapava Fungalei
    Tiuta Lahi Sīmote ‘Iloahelotu Fīnau
5 KOLISI MAILEFIHI/SIUʻILIKUTAPU (VAVAʻU)  
    Puleako & Associate Dean Pouono TTI Liuaki Fungalei
    Tiuta Lahi Tuʻipulotu Samiu (F/Ak. )
    Faiako Tuʻihalangingie Finau
      Sila ki vai ʻAhoafi (F/Ak.)
      Simione ʻAholahi (F/Ak.)
6 KOLISI TAUFAʻĀHAU PILOLEVU (HAʻAPAI)  
    Puleako Taniela Manuofetoa (F/Ah.)
    Tokoni Puleako Simione Halaifonua
    Tiuta Lahi & Faifekau ‘Atunaisa Fihaki (F/Ah.)
7 KOLISI TUPOUTOʻA (NOMUKA)  
    Puleako Sione ‘Atupuha Koloti (F/Ah.)
8 KOLISI HŌFANGAHAU (ʻEUA)  
    Puleako Folau Fifita (F/Ak.)
    Tiuta Lahi ʻAtunaisa Mafileʻo
9 KOLISI LOTOLOTO  
    Houma –Puleako ʻĒlone Fakavā
    Vaini - Puleako ‘Isoa Nusipepa
10 AKOTEU  
    Vaotuʻu Paula Sinani Toʻa (F/Ah.)
    Maamaloa Nukuʻalofa - Puleako Sepuloni Folau (F/Ak.)
       
VAHEFONUA TONGATAPU  
1 FAIFEKAU PULE VAHEFONUA Tuʻinauvai ʻAsaeli
2 VAHENGA KOLOFOʻOU. Faifekau Pule Tuʻinauvai ʻAsaeli
    Faifekau Tokoni Taniela Palu Tāmoʻua
    Ngeleʻia & Faifekau ki he Tonga High School Lātū Kakau Nuku
    Fanga ‘o Pilolevu  Siosifa Pulu 
    Mataika Tangimeimuli Tuʻipulotu
    Halafoʻou & Teacher's Training College & Community  Paula Peu
    Halaleva Pierre Vīmahi 
    Puke Tevita Kolo ʻOhuafi 
  Faifekau Mālōlō : Dr. Tevita Tongamohenoa Puloka, Manu ʻIongi
3 VAHENGA KOLOMOTUʻA. Faifekau Pule Sione Finau Haʻangana
    Tokoni ki Kolomotuʻa Visa Vakalala Taufuʻi
    Sopu ʻo Taufaʻahau Minoneti ʻAukafolau
    Tufuenga Siueni Lutui
    Hofoa Feʻofaʻaki Fusikata 
    Halaʻovave Sateki Loseli
  Faifekau Mālōlō: Peni Hafoka Taufa, Koliniusi Paula Maʻu, Siosaia Uesi Tonu, Dr. ʻAlifaleti Malakai Mone, Dr. Siotame Havea, Sela Naʻa Latu.
4 LONGOLONGO Nafetalai Fotu
  Faifekau Mālōlō: Ponitini Tuʻuta  
5 MAʻUFANGA  
    Taʻehaloto Sione Ikamanu
    Houmakelikao Siosiua Selu Pele 
    Nukuhetulu Vinika Latu 
  Faifekau Malolo. Koliniasi Takau.  
6 POPUA Pulonga ʻa Tonga ʻIki
7 FASI MO E AFI Tevita Ngungutau Tapueluelu
8 HAVELU LOTO & Faifekau ki Falemahaki Tevita Latailakepa
    Havelu Tokelau Tevita Kava Vakalahi
  Faifekau Mālōlō : Lopeti Taufa, Sione Kiteau Saafi, Samiuela ʻOtolouta Poloniati
9 TOFOA & Faifekau ki Falemahaki Sione Finau Haukinima
    Papitaiso Laumalie Maʻoniʻoni Sione Taka
    Koheleti ‘Ilaiakimi Toutaiolepo
10 PEA Siosiua Saluni Tauʻatāina
    Lomaiviti Siokivaha Timani
  Faifekau Mālōlō:Sione Lataifaingataʻa Tauʻataina, Viliami Ongoivaha Fā
11 TOKOMOLOLO Viliami Lopiseni Vao
  Faifekau Mālōlō: Tekilati Pīlesa Pālavi  
12 VEITONGO ʻEfoti Tangataevaha
13 HAʻATEIHO & Kolisi Tonga, Vaʻa ‘o e USP  
  Faifekau Malolo: Latu Kakau Nuku Mateaki he Lotu Fihaki
14 FOLAHA Samisoni Pulu Halahala
15 VAINI & Faifekau Pule Vaheloto  Mele Malinga Mausia
    Huʻatolitoli Viliami Fanaika
    Kolose Penisoni Pauʻuvale (F/Ah.)
    Longoteme Huelo Maama Penisini Uili 
16 MALAPO Kepueli Kaufusi
  Faifekau Mālōlō: Lōpini Filise, Taʻuteau Taufa  
17 TATAKAMOTONGA & Faifekau Pule Vahe Hahake Siosifa Talakai
    Tatakamotonga II   Tahilanu Tongamana
    Fātumu Poasi Mafi
    Tatakamotonga III   Semisi Fonua Saafi
    Haveluliku  Mekulio Meʻafoʻou
  Faifekau Mālōlō: Taniela Takapautolo Moala  
18 LAPAHA Viliami Henelī Vete
19 HOI Fekeʻila Fotofili
  Faifekau Mālōlō: Peni Aku  
20 PELEHAKE (Le'ole'o)
    Holonga Maʻake Palei
    ‘Alakifonua & Kamata ʻi Sanuali 2017 Sione ʻOfa ki Muli Mone
21 FUAʻAMOTU Moli Moʻunga Fakavā
    Malaʻe Vakapuna Tēvita Fakalolo
    ‘Ahononou Ivanhoe Ikavuka (F/Ak.)
    Nakolo Peni Hengehenga Mafi (F/Ah.)
  Faifekau Malōlō: Mosese Moala Vakasiuola   
22 HAʻASINI Tisileli Finau 
    Lavengatonga Sailasa Mana Puamau 
23 TALAFOʻOU Sione Nisani Tolu
    Nukuleka Mikimasi Fotu
  Faifekau Mālōlō : Uikilifi Lavemai Vaka  
24 NAVUTOKA Simote Mesuilame Vea
    Manuka  Kaulave Falepapalangi
25 KOLONGA Sione Hautau Tāufa
    ʻEueiki Kisina Toetuʻu (F/Ak.)
    Kolonga II Viliami Lo Falevai 
26 NIUTOUA  Samiuela Tai
27 AFA Sione Faaki Kafa
28 HOUMA  Pohahau Palu
    Haʻakame Sione Felesi Taupaki
    Makapaeo Fotofili Namoa (F/Ak.)
  Faifekau Mālōlō:  Siosaia Tava Tupou  
29 LAKEPA Tutone Maʻasi (Leʻoleʻo)
30 ‘UTULAU Siaosi ‘Ofa Moala
  Faifekau Mālōlō: Kalisitiane Fekauʻaki Fonua  
    Haʻalalo Vakaafi Vakalahi (F/Ak.)
31 NUKUNUKU Taniela Manu 
    Fatai Tuʻinamoana Latū 
    Nukunuku Hihifo Tuʻitapa Taufa
    Nukunuku Hahake ʻOfa Lui
  Faifekau Mālōlō: Samiuela Maʻu, Uaiselē Manoa   
32 MATAHAU Similoni ‘Ilaiū
33 VAOTUʻU Sione Fonokalafi Vailea
  Faifekau Mālōlō: Samiuela Melekiseteki Fualalo Vaea, Samipeni Fangupō.
34 FAHEFA Tevita Kava Mone
    Haʻutu Litani Vailea (F/Ah.)
    Kalaʻau Sateki Taukiʻuvea (F/Ak.)
35 TEʻEKIU Timote Fangalahi
  Faifekau Malōlō: Fetoa Lutui  
36 KOLOVAI & Faifekau Pule Vahe Hihifo  Samiuela Ika Tuʻiʻonetoa
    Haʻavakatolo Sitanimoa Latu
    Masilamea  Tevita Muli Liu
    ‘Atatā Taniela Fangupo
37 FOʻUI ‘Ovaleni Manuofetoa
38 KANOKUPOLU Samisoni Tuiaki
    Haʻatafu Pelikani Kauvaka
  Faifekau Mālōlō: Viliami Uini Langi  
39 ʻAHAU Malaʻefoʻou Kava
       
VAHEFONUA VAVAʻU  
1 KO E FAIFEKAU SEA Tuʻipulotu Faletau
2 FAIFEKAU PULE Pohiva Lotoʻahea
    FAIFEKAU TOKONI & Falemahaki Vilitonu Satini
3 FAIFEKAU PAK & PEV Tevita Talikimuli Fā
4 ʻOFISI SIASI Sioeli Pangia Tatafu
5 FAKAONGOONGO KOMITI FALEʻI Maloni ʻAlaimoana ‘Otukolo
6 NEIAFU & Vavaʻu High School Pohiva Lotoʻahea
    Falaleu  Fonovai Tangimana
    Toula  Kelepi Tupou
    ʻAlo-ʻi-Talau Viliami Fifita
    ʻUtulei Monty ʻOlimipino Kioa
    Masilamea Venilaite Fine Paea (F/Ak.)
  Faifekau Mālōlō : Maka Tu‘akoi  
7 MAKAVE ʻAlipate Lolohea
    ʻUtui Sikaiona Vakatapu (F/Ah.)
    Okoa Lote ‘Ahoafi (F/Ak.)
    Oloʻua ʻAlifeleti Kivalu (F/Ak.)
  Faifekau Mālōlō: Taniela Fisiʻihoi, Nafetalai Ika  
8 OFU ʻAukamea Havea
  Faifekau Mālōlō:  Malakai Niu Samate, Paula Vailea  
9 LEIMATUʻA Kimami Takeifanga
    Feletoa Keuli Mafi 
    Mataika Tapavalu Takai (F/Ah.)
  Faifekau Mālōlō: Vilivaka Vailea Saulala, Lauhingoa Finau, Taʻuteau Havea
10 HAʻALAUFULI Fataimelo Vailahi Taufa
  Faifekau Mālōlō : Siosiua Havea Palu  
11 TAʻANEA Finefeuiaki Mafi
12 HOLONGA  & Pilisone Haʻalefo  Sateki Talasinga
  Faifekau Mālōlō:  Maʻafu Hosea  
13 TUʻANEKIVALE Soape Latū
    Koloa Vili ʻAholelei Manu (F/Ah.) 
    Holeva Lauhingoa Tupou (F/Ak.)
14 HOUMA Peninafe Kuila
    Mangia ʻAmanaki Tautuaʻa (F/Ak.)
    Haʻakio Haukinima Vaka
15 PANGAIMOTU  Vaisa Talakai 
    ‘Utungake Tevita Valeti Tupou (F/Ak.)
    Talihau Sione Ikavuka Fifita (F/Ak.)
16 TAOA Fetaiaki Moli
    Vaimalō Taniela Palavi 
17 TUʻANUKU Taufa Manu 
18 TEFISI ‘Isileli Taʻufaʻao
19 LONGOMAPU ‘Emosi Taʻufoʻou
20 FALEVAI Tevita Talasinga 
    Kapa Taumuʻafono Mila (F/Ak)
21 TAUNGA ʻUsaia Hemaoto (F/Ak.)
22 ‘OTEA Viliami Pauʻu Liku
23 HUNGA Uepi Fa
  Faifekau Mālolō: ‘Alifeleti ‘Akauʻola, Tuʻa Mahe  
24 NUAPAPU Sefita ʻEtoni
    Matamaka Feʻaomoelotu Talakai (F/Ak.)
    Lape Suliasi Havea (F/Ak.)
  Faifekau Mālōlō: Sateki Kolo, ʻOkalani Kata, Saia Tukulā  
25 OVAKA Timote Tauʻatāina
       
VAHEFONUA HAʻAPAI  
1 KO E FAIFEKAU SEA Dr. Tevita Tonga Mohenoa Puloka
2 FAIFEKAU PULE ʻOpeti Fangupo 
3 FAIFEKAU PAK & PEV Tuʻalongo Lolohea
4 PANGAI & Haʻapai High School ‘Opeti Fangupō
  Faifekau Mālōlō:  Sione Alo Fakahua  
5 KOULO Fonofa Mafi
    Holopeka Lopeti Taliaʻuli Mosaʻati 
6 LOTOFOA Vili Vaka ‘Aholelei
    Fotua Solomone Piutau Moʻunga 
    Faleloa   Viliami Taumoepeau (F/Ak.)
    Fangaleʻounga  Senituli Napaʻa (F/Ak.)
  Faifekau Mālōlō: Samiuela Lamatau Akoteu  
7 HIHIFO / TONGOLELEKA.  &  Falemahaki & Plisone  Penisimani Kaihau
  Faifekau Malōlō. Tuʻinauvai ʻAsaeli  
8 HAʻANO Soane Sio Tolu 
    Pukotala Siale Uia ʻAmato (F/Ak.)
    Fakakakai ʻOfa Fehoko(F/Ak.)
  Faifekau Mālōlō: ‘Aisea Tuʻineau Latu, Siaosi Tene Tiueti (Muitoa), Tuʻatangiketatau Latu
9 LOFANGA Semisi Fonua Leo 
    Moʻungaʻone Holofoni ‘Aukafolau 
10 ‘UIHA Viliami Ngahe
  Faifekau Mālōlō, Tupou Feimoefiafi  
    Felemea ‘Ikani Lisiate
  Faifekau Mālōlō :  Silakivai Fifita  
11 FAIFEKAU PULE (Vahe Lulunga) Tongia Langoia
12 HAʻAFEVA Tongia Langoia 
    Kotu Henelī Paea (F/Ak.)
13 FAIFEKAU PAK & PEV. Nofo ki Haʻafeva  Sione Misinale (F/Ak.)
14 ‘OʻUA Setaleki Kata (F/Ak. )
15 TUNGUA Tevita Feimoefiafi
16 FAIFEKAU VAHENGA ‘OTUMUʻOMUʻA Lomekina Pahulu (Maluheu)
17 NOMUKA Lomekina Pahulu (Maluheu)
    Filipai ʻAloisio Hefa (F/Ak.)
    Mango ‘Ulungā Sikaleti (F/Ah.)
       
VAHEFONUA ʻEUA  
1 FAIFEKAU PULE  Kisepi Havea
2 FAIFEKAU PAK & PEV Feleti Vakaʻuta
3 FAIFEKAU ‘OFISI Sione Lopeti Kemoeʻatu
4 ʻOHONUA Kisepi Havea
    Tokoni ki ‘Ohonua Kulima Tafea
    Pangai Setaleki Likiafu (F/Ah.) 
    Tufuvai  ʻAlifeleti ʻAholelei 
    Taʻanga Manase Taufa Vea
5 HOUMA Filipe Uesi
6 ANGAHĀ-FUTU Filisione Nau
    Mataʻaho Mosese Lokotui
    Sapaʻata Viliami ‘Epenisa 
7 MUʻA Tevita Fakaʻosifolau Laʻakulu
    Haʻatuʻa / Kolomaile Felenisisi Tauʻataina
8 PETANI & Pilisone Sainai  Sione Sitiveni Timani
       
VAHEFONUA NIUA TOPUTAPU  
1 FAIFEKAU PULE  Sione Mapuhola
2 FAIFEKAU PAK & PEV Sione Mapuhola
3 HIHIFO & Faifekau ki he Niua Toputapu High School Sione Mapuhola
4 VAIPOA Kongaika ‘Unga
    Falehau Tevita Soakai Tuʻitupou 
    Tafahi Kautonga Folauhola (F/Ah.)
       
VAHEFONUA NIUA FOʻOU  
1 FAIFEKAU PULE  Solomone Tiueti 
2 FAIFEKAU PAK & PEV Solomone Tiueti
3 SAPAʻATA & Faifekau ki he Niuafoʻou High School Solomone Tiueti
    Fataʻulua Latoa Tongotongo (F/Ak.)
4 ʻESIA Pita Tulahe
5 PETANI Manase Kaufusi (F/Ak.)
       
VAHEFONUA NIU SILA  
1 FAIFEKAU PULE  Lopini Filise
2 FAIFEKAU PAK & PEV ‘Aminiasi Vuki (F/Ak.)
3 ʻOFISI ʻA E SIASI  
    Tokoni Tauhi Paʻanga ki he Faifekau Pule Filipe Sitini Samate (F/Ak.)
    Sekelitali ʻOfisi Vahefonua Fredrick Tui Feki
    Potungāue ʻa Fafine Seneti ‘Olive Fiusati
4 Vahenga Mangere. Tokoni ki he Faifekau Pule Vahefonua Fredrick Tui Feki
    Otara Samiu Tukutau
    Onehunga Filipe Samate
    Manurewa Seneti Fiusati
5 Vahenga Papakura*: Papakura, Pukekohe, Huntly (nofo ki Omeia) Tevita Langi
6 Vahenga Moʻunga ki he loto Neti Tuʻiʻonetoa
    North Shore Sione Paunga (F/Ak.) 
    Ponsonby ‘Alifeleti ʻAkauʻola
7 Vahenga Selusalema ʻAtunaisa Siale
    Glen Innes ‘Aminiasi Vuki (F/Ak)
    Howick Naasoni ʻOfamoʻoni (F/Ah.)
8 Vahenga Otahuhu Sione Katoa
    Moʻunga Heamoni Loloma Fale (F/Ak.)
9 Vahenga Hamilton & Tauhi Te Rapa Talanoa Sekeni
    Taukapo Salesi Sekeni Vaea (F/Ak.)
10 Vahenga Tauranga*: Tauranga Katikati, Rotorua, Gisborne Fono Taaʻi ki muli ʻAhio (F/Ak.)
11 Vahenga Wellington Tevita A. M. ‘Ofahulu
12 Vahenga Palmerston*: Taʻimalie, P/North, Hastings Sione Mateaki Piʻei (F/Ak.)
13 Vahenga Saute Niu Sila - Christchurch Haloti Molitika
    Timaru Viliami Tuʻimana (F/Ak.)
    Asburton Siosiua Makoni Pulu (F/AK.)
14 Vahenga Nelson*: Nelson, Motueka, Blenheim.  ʻAmanaki Veaʻila (F/Ak.)
15 Vahenga Whangarei Pakilau Tukula (F/Ah.) 
16 Vahenga Dunedin*: Dunedin, Invercargill, Queenstown Tevita Niuafe Langi
17 Methodist Church in New Zealand: Trinity Theol. Coll. Dr. Nāsili Vakaʻuta
       
VAHEFONUA ʻAOSITELĒLIA  
1 FAIFEKAU PULE & Pule Kau Setuata Fakamafai kotoa ʻi Australia Dr. Siotame Havea 
    Tukulolo, Brisbane Sione ‘Ale
    Melipoane Viliami Mateialona Manoa
    Fakaongoongo Faifekau Pule Vahefonua Setelō Kātoa
      Semisi Tupou
      Viliami ʻOfahengaue
      Uikelotu ‘Ohuafi (F/Ah.)
      Samiu Taungakava (F/Ak.)
2 SUTT Vikatolia (Mafuaola) Sione Tuʻakoi
3 Uniting Church in Australia  
    Vahenga Lotu Tonga Valamotu Palu 
    Public and Contextual Theology Research Centre: Pacific Hermeneutics Dr. Jione Havea
  Faifekau Mālōlō: Siupeli Taiamoni Taliai, Taniela Vaotangi, Sione Faletau, Fifita Langoia, Salesi Finau
       
VAHEFONUA ʻAMELIKA  
1 FAIFEKAU PULE VAHEFONUA& VAHENGA SFO Dr. Sela Taufatofua Manu
    Sekelitali ‘Ofisi Vahefonua Alafua Fisiʻihoi (F/Ah.)
2  SAN FRANCISCO: Tapanekale Dr. Sela Taufatofua Manu
    Penieli Viliami Tonga Mafi
    Monterey Leekip Tofavaha (F/Ak.)
    Walnut Nafetalai Pouanga (F/Ak)
3 LOS ANGELES  
    Misaia mo e Ako Tuʻuta Sekeni (F/Ah.)
    ‘Epenisa mo e Ako Vili Pele
4 SACRAMENTO Sakopo ‘Aho ‘Ofa
5 ARIZONA  Tuʻipulotu Maka
6 TEXAS Samisoni Siketi
7 HAWAII.  Honolulu Samate Ikavuka
    Maui Laulile Lī
8 Alaska Sione Totau Havea
9 FAKAONGOONGO FAIFEKAU PULE Tupou L. Tuʻineau (F/Ak.)
      Sione Manu (F/Ak.)
      Siaki Namoa (F/Ak.)
      Simione Tolutaʻu (F/Ah.) 
  Faifekau Mālōlō . Sione Haisila Taʻufoʻou (Local Pastor), Semisi Pongi, Halatoaongo V. Saulala, Kaluseti Fisiʻihoi
       
FIJI    
1 Suva. Pacific Campus Crusade International: ʻApi Tonga Sione Maʻananga Veituna
    Sawana-Lomoloma. Kamata Sanuali 2017  Pailoni Kei Talia
       
JAPAN    
1 Tokyo: SUTT ‘Osaiasi Vanisi Takeifanga
       
FAKAONGOONGO KI HE PALESITENI  
1   ʻAositelelia Jione Havea
2   UMC-Salt Lake City, ʻAmelika Filimone Havili Mone 
3   Kumi ngāue ʻi muli Dr. Salesi Tuʻaʻofaʻeiki Havea
4   United Methodist Church, ʻAmelika Dr. Mātini Niponi Finau
5   Uniting Church in Australia Valamotu Palu
6   Fakakato e hiki ‘ene tali ui ki he UMC  Līneti Moʻunga Tuʻitupou
7   Uniting Church in Australia Tevita Māliepō Siuhengalu
8   Trinity Methodist Theol. Col., Niu Sila Dr. Nāsili Vakaʻuta
9   Poaki ke ngāue ‘i he UMC ʻIkani Lātū Fakasiʻiʻeiki
10   Ako mo Ngāue Tokoni Siasi ʻi ʻAositelelia Sione Uesilē Tuʻakoi
11   Ako ʻi ʻAositelelia Sēmisi Kava
12   Mālōlō he faleʻi fakatoketā Tevita T. Mone
13   Fakakakato e Ako ʻi Niu Sila Paula Onoafe Latu
14   Mālōlō he faleʻi fakatoketā ‘Aisea Moʻunga (F/Ak)
15   Mālōlō ‘i he faleʻi fakatoketā Suli Helu (F/Ak 4)
16   Ke tokanga ki ai ‘a e Kōmiti Konifelenisi Faifekau Tevita Hala Tupou
17   Faleʻi fakatoketā ‘i he tuʻunga ‘oku ʻi ai ‘a e famili Tevita Tuʻikupulau Mone Jr.
18   Sekelitali Fakatahaʻanga Kau Taki Lotu Fili Lilo
19   Pacific Campus Crusade International/ʻApi Tonga Sione Maʻananga Veituna
20   Ako ‘i Amelika Vili Pele
21   Ako ‘i Amelilka Tuʻuta Tahaafe Sekeni
22   Ako ʻi ʻAositelelia Makalofi Kakala
23   Poaki faleʻi fakafaitoʻo Uesilē Taufa Tuʻakoi
24   Mālōlō faleʻi fakafaitoʻo Kaluseti Fisiʻihoi
25   Malōlō faleʻi fakafaitoʻo Halatoaongo V. Saulala
26   Malōlō faleʻi fakafaitoʻo Leaʻaepeni Koloa
27   Malōlō faleʻi fakafaitoʻo Tevita Tuʻikupulau Mone
28   Malōlō faleʻi fakafaitoʻo Tuʻatangiketatau Lātū
29   Malōlō faleʻi fakafaitoʻo Talanoa Sekeni
30   Malōlō faleʻi fakafaitoʻo Fekeʻila Fotofili
31   Malōlō faleʻi fakafaitoʻo Sione Puniani Moala
32   Malōlō faleʻi fakafaitoʻo Suli Helu
33   Malōlō faleʻi fakafaitoʻo Suliasi Kanongata
34   Malolo Faleʻi fakafaitoʻo Tevita Talanoa Vea
35   Malolo Faleʻi fakafaitoʻo Kilifi Tonga
36   Malolo Faleʻi fakafaitoʻo Tevita Mausia
37   hoko atu fakakakato tuʻutuʻuni fakaKonifelenisi Savinata Moala
38   hoko atu fakakakato tuʻutuʻuni fakaKonifelenisi Niulolo Pelesikoti
39   polokalama faleʻi makehe ‘a e Konifelenisi Sione Tiueti Makasini
40   Faleʻi fakatoketā ‘i he tuʻunga ‘oku ʻi ai ‘a e famili Selome Tonga
41   Ngaue ʻi he Puleʻanga Tonga. Falemahaki Vaiola Lisiate K ʻUlufonua
42   Ngaue ʻi he USP Lisiate Nuku
43   Ngaue ʻi he Puleʻanga Tonga. Kolisi Tonga Viliami Veʻetutu Vea