ahio

Fakafo'ou Ako Faka-Kalisitiane: Tali 'a Sisu Kalaisi ki he Mo'ui, ko e Fakamo'ui 'i he Laumalie Ma'oni'oni.

Ko e fehuʻi mahuʻinga ki he Siasi pe ‘oku ʻuhinga ki he hā ‘a e tali ‘o e Sisū Kalaisi ko e ‘Eiki mo Fakamoʻui. Fokotuʻu atu ke tau kamata ʻi he tomuʻa maʻu Laumalie Māʻoniʻoni.

Ko e palomesi ki he hifo mai ‘a e Laumalie Maʻoniʻoni naʻe fai ʻe he ‘Eiki ki he Kau Ako hili ‘a e ʻOhomohe. “Ko hono lelei kiate kimoutolu ‘a e hiki ʻaʻaku pea kapau ʻe ʻikai te u hiki, pea ʻe ʻikai haʻu ‘a e Taukapo – (Laumalie Maʻoniʻoni) kiate kimoutolu. Ka ʻo kapau te u ʻalu, te u fekau Ia (Laumalie Maʻoniʻoni) kiate kimoutolu” (Ngaue 16:7).

Ko e hifo mai ‘a e Laumālie Maʻoniʻoni ki he loto mo e laumālie ‘o e tangata mo e fefine. Ko e ‘uhinga faka- tokāteline ‘o e Laumālie Maʻoniʻoní ko e mānava moʻui, ko e ʻea pe matangi. He ko e anga ia ‘o e ngāue mai ‘a e ‘Otuá ‘i he Laumalie Maʻoniʻoni ko e fakamānavaʻi ke moʻui faka- Kalaisi ‘a e faʻahinga ‘o e tangatá. ‘Oku ‘ikai ko ha manava ʻea faka-matelie ki he moʻui ‘a e sinó matelie ‘oku tau mānavaʻakí, ka ko e faʻahinga ‘ea pe ‘oku ui ko e matangi faka-Penitekosi ‘oku hō mai ‘e he ‘Otuá ki he loto mo e laumālie ‘o e faʻahinga ‘o e tangatá ke moʻui fakaʻaho ʻi he moʻui ‘a Kalaisi.

‘Oku ua ‘a e mānava ‘oku moʻui fakasino ai ‘a e faʻahinga ‘o e tangatá ‘o fakatatau ki he saianisi ‘o natulá. Ko e mānava ki loto (breath in) mo e mānava ki tuʻa (breath out). Pea ‘oku ‘alu takai (cycle) atu ki tuʻa mohūmaikiloto‘aeongo ‘ea ‘e ua. ‘Oku tau mānava ki loto ki he sinó ‘a e faʻahinga ‘ea ‘oku ui fakasaianisi ko e ‘ea foʻou’ (oxygen), pea ‘oku tau mānava ki tuʻa ‘a e ‘ea ‘oku ui ko e ‘penuʻi ‘ea’ pe ko ‘ea kuo motuʻa pe ‘osi ngāueʻaki (carbon dioxide). Ko e Laumālie Maʻoniʻoní pe ko e Matangi faka-Penitekosí, ko e mānava mai ia ‘a e ‘Otuá ‘a e ivi mo e malohi foʻou ‘i he taimi kotoa pé. ‘Oku ‘ikai ha taimi ia ‘e motuʻa ai ‘a e mānava mai (breath out) ‘a e Laumālie Maʻoniʻoní ki heʻetau moʻuí ke tau tali ki loto (breath in), koeʻuhí he ‘oku ‘ikai fakataimi ‘Ene moʻui mo ngāue.

Ko e fakafoʻou ‘a e Laumālie Maʻoniʻoni ‘oku fai ‘i he taimi kotoa pē pea ‘oku ‘ikai ‘uhinga ia ke toki ‘aʻahi pe mānava fakaʻaho mai ke fakafoʻou kitautolu. Ka ‘oku ‘uhinga ke maʻu Laumālie Maʻoniʻoni, tā tuʻo taha, ‘a e kakai ‘o e Siasí ko e fetongi ʻo Kalaisi pea tuku ke afio tuʻumaʻu ai ‘a e ‘Otua ko e Laumālie Maʻoniʻoni ‘o fakafoʻou kitautolu ‘i he taimi kotoa pē. ‘Oku ‘i ai ‘a e ongo lea ngāue ‘a e Laumālie Maʻoniʻoni ‘oku fakamatalaʻiʻaki ‘a e maʻu ivi mo e lavameʻa ‘a Tēvita kaeholo‘aengeiamoe langilangi ‘o e tuʻi ko Saulá, ‘oku fakalea ‘o pehē: “Pea naʻe ‘ohofia pe nofoʻia (invade) ‘a Tēvita ‘e he Laumālie ‘o e ‘Eikí... Pea hiki pe mahuʻi (withdraw) ‘a e Laumālie ‘o e ‘Eikí meia Saula...” (I Sāmiuela 16: 13-14).

Ko e ‘uluaki kakai ‘o e muʻaki Siasí naʻe ‘ikai ngata pē ‘a e faʻofale pe ko ‘enau maʻu Laumālie Maʻoniʻoní, ka naʻe fakalea kinautolu ‘i he ngaahi lea kehe. Ko e fakamānavaʻi ‘oku fai ‘e he ‘Otuá kiate kitautolú ke fakaongo mai kituʻa ke mamata, fanongo mo aʻusia ‘e he kakaí ‘a e ongoʻi ‘o Kalaisi ‘i he meʻa ‘oku tau leaʻaki mo faí. Hangē ha ngaahi meʻa lea ‘oku fakaleaʻaki ‘a hono ifi ki ai ha ‘ea. Ko e ngaahi meʻalea ko e meʻaifi palasa, talupite, meʻaifi mimiha, keleʻa, fangufangu, piukala mo e hā fua. ‘Oku faʻu ʻaki kinatolu ‘a e ngaahi koloa naunau (materials) kehekehe ‘i he fotunga kehekehe, lalahi mo e lōlōa kehekehe. Pea ‘oku taha pē founga te nau lea aí, ko e ifi pe manava ki ai ha ‘ea. Pea te nau ongo mai ‘o fakatatau ki honau fotunga takitaha ‘o e meʻalea. ‘Oku pehē ‘a ‘etau maʻu Laumālie Maʻoniʻoni ko e fetongi ʻo Kalaisi. ‘Oku tau natula kehekehe ‘i he ngaahi meʻa lahi ‘o e moʻuí, ka ‘e fakalea kitautolu ‘e he Laumālie Māʻoniʻoni ‘o fakatatau ki hotau natula ke ongo mālie mo foʻou ‘i he ‘aho kotoa pē ‘a e moʻui ʻia Kalaisi.

Fakatauange ki he mahiná ni ke hō mai ‘a e Laumālie Maʻoniʻoni ‘o fakafoʻou mo fakamānavaʻi ‘a e ngaahi fatongia maheni ‘oku tau faiʻaki ‘a e Ako Faka- Kalisitiane, hangē ko e lea, lotu, ako, malanga, hiva, talanoa, feohi mo e fakataha ʻi he Siasi, nofo ʻapi, nofo ʻa e kolo mo e ʻapiako. Ke tau kaungā ongoʻi ‘oku fakafoʻou kitautolu ‘e he Laumālie Maʻoniʻoni ke ongoʻi ‘a e ivi ‘o Kalaisi ʻi he moʻui, ko e ‘Eiki mo e Fakamoʻui.

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Word for Today

 • Write it down then tear it up

  {mp3}twft/2017/05/UK05282017{/mp3}  'Forgetting those things which are behind...' Philippians 3:13 NKJV

  There will always be people who speak ill of you. 'She'll never amount to anything... his parents were nothing, his grandparents were nothing, and he's going to be nothing too!' The question is: Who are you going to believe, God or your critics?

  According to Scripture: 'Anyone...in Christ...is a new creation; old things have passed away...all things have become new' (2 Corinthians 5:17 NKJV). God says that by his grace you're going to prove your critics wrong, so stop listening to their negative predictions. Stop believing the family members, schoolteachers, employers, and so-called 'friends' who try to put you down. Turn a deaf ear to racism and sexism. Jesus said, 'You will know the truth, and the truth will set you free' (John 8:32 NIV). Renew your mind daily with the truth of God's Word (see Romans 12:1-2). You may have been abused, misused, rejected, and neglected, but it's time to forget those things that are behind and start reaching forward. When God speaks a word over your life, as far as He's concerned it has already been accomplished; it's 'a done deal!' Now it's your job to believe it, speak it, and walk in the reality of it each day.

  When someone says something that leaves a scar on your heart and mind, do this: (1) Write it down on a piece of paper. (2) Ask God to help you forgive them and to erase the scar. (3) Tear up the paper, toss it into the garbage, and 'press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus' (Philippians 3:14 NKJV).

  Soulfood: Gen 24:1-51, 2 Cor 6:14 - 7:1