Ko e Malu'anga 'o Tonga

on on . . Hits: 562

queen nanasipauu

Tō Folofola Malanga
Tapu mo e Faletapu ‘o e ‘Otua mo e potu toputapú ni kuo fakatāpui ke fai ai ‘a e fakafeangai māʻoniʻoni ki hotau ‘Otua. Tapu mo ʻEne ‘Afio ko Tupou VI, ko e Tuʻi ‘o Tonga. Tapu mo Kuini Halaevalu Mataʻaho mo e Fale ‘o Tupou. Tapu mo e Houʻeiki ‘o e Fonua, Tapu mo e ‘Eiki Palesiteni mo Haʻa lotu.

 

Tapu mo e hiva ‘a e kakai fefine Vahelotó. Tapu mo e kau fefine mei he ngaahi Vahenga ‘oku nau tokoni mai he ouau malanga ‘o e ‘aho. Pea tapu mo e Siasi mo e kau fanongo ‘oku aʻu atu ki ai ‘a e fakamafola ‘o e pongipongí ni. ‘Oku ou fakafetaʻi ‘eku aʻusia ‘a e Sapate fakaʻosi ‘o Sepitema pea mo e Kuata ‘o e kakai fefine. ‘Oku laumālie lelei pe ‘a e Sea ‘o e Potungaue ‘a Fafine, Kuini Halaevalu Mataʻaho. Pea lelei pē ‘a e Komiti ‘oku nau tauhi ke moʻui ‘afaʻafa ‘a e ‘iloʻi ‘a Kalaisi pea ke ‘iloa ‘a Kalaisi ‘i he moʻui ‘a fafine. Ko e kaveinga e Siasi ki he taʻu faka-Konifelenisi ko eni ko e Fakafoʻou Ako Faka-Kalisitiane.

Church family, friends and visitors, we warmly welcome you in the name of our Lord Jesus Christ, to the service at the Centenary Church. September is the special time for the women in the Kingdom, when the church acknowledges and appreciates the roles we perform.
Ko e kaveinga ki he pongipongi ni, “Ko e Maluʻanga ‘o Tonga ‘oku ‘i he ‘Otua”. Ko e veesi kuo u toʻo mai ko e poupou, Saame 91:1-2 “Ko ia ‘oku nofo ‘i he toitoiʻanga ‘o ‘Elioni, ‘oku mohe ‘i he malumalu ‘o Satai. Ko ‘eku lau e kia Sihova, ko hoku hūfanga ia mo hoku talitauʻanga, ko hoku ‘Otua Falalaʻanga.” Ko e taki mamata mo e folau ‘eveʻeva ko e maʻuʻanga paʻanga lelei ia ‘o tatau pe he ngaahi fonua fakalakalaka pea mo e ngaahi fonua langalanga hake ‘o hange ko Tonga. Ka ko e fiemaʻu lahi taha ki he ngaueʻanga ko eni, fakamamani lahi, ko e ‘atakai ‘oku hao mo malu ki he kau ‘aʻahi. Pea ko e tuʻuaki ‘oku fai ‘e he faʻu Saame ki he fiemaʻu ‘a e takimamata ‘a mamani, mo ‘ene tali ki ai. Haʻu ‘o nofo ‘i he toitoiʻanga ‘o ‘Elioni, pea ke mohe ‘i he malumalu ‘o Satai. Ko e fiema’u mei he kau folau ‘eveʻeva ke nau aʻu mo sio tonu, pea ala ki ai. Ka ko e fifili, pe ‘oku ‘i feʻia? Kapau ko e malu mo hao taha ‘a e feituʻu ko ‘eni, te u lava aʻu fēfē ki ai? Mahalo naʻa ‘i ai ha niʻihi ‘i Tongá ni te nau pehe ko e mātanga foʻou. Pea ko muli ko e shelter of the Most High mo e shadow of the Almighty ko e hotele fetuʻu 20. He ko hono fakapulipuli, ko e aʻu ki ai ko e malu mo e hao moʻoni ia. Pea toe fungani ‘aki ‘a e tauʻatāina ‘oku ‘ikai toe maʻu ia ‘i ha feituʻu. Tuku muʻa ke tau vakai ki he ngaahi lesoni ‘o e ‘ahí ni, ‘a ia ‘oku fai ai ‘a e talanoa moʻoni mo e fakatokanga. He ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi fiemaʻu ia ki he fononga ki he toitoiʻanga ‘o ‘Elioni mo e malumalu ‘o Satai. Naʻe ‘i ai ha tangata naʻe fakatāpui ‘ene moʻui ‘e he ‘Otua ke ‘ave ‘ene fekau ki he ngaahi fonua, ke liliu honau loto, ‘o tafoki ki he ‘Otua, ‘Otua Moʻoni pē ‘e Taha. Naʻe fanauʻi ‘a Selemaia ‘i he taimi faingataʻa, ko e puleʻanga hau ‘oKalitiakuoholokaehopohake‘aPapilone.Ko‘Isipitenaʻe puleʻanga hau pea feinga ke pukepuke hono hau mei Papilone. Ko Siuta naʻe tuʻu ‘i loto, ko e haʻu ‘a e kau Papilone ke tau mo ‘Isipite naʻa nau fou mai ‘i Siuta, pea taimi lahi ne fai ‘a e tau ia ‘i Siuta. Ko e faingataʻa lahi ki he kakai ‘o Siuta, naʻe ‘ahiʻahiʻi kinautolu ke kau mo Papilone pe ‘Isipite ke maluʻi mei he tafaʻaki ko ē pe ko eé. Pea naʻe feʻunu ʻaki ai pē mo e haʻa Tuʻi ‘o Siuta. Ko Selemaia ‘a e Palofita naʻa ne fakatokanga ke tuʻu pe ‘enau falala ‘ia Sihova, ‘ikai ko e fekauʻaki. Ko e tuʻunga fakalaumalie ‘a Siuta naʻe maʻulalo ‘aupito. Pea ko e taʻu ‘e fangofulu ‘a e tala ai pē ‘e he palōfitá ke nau foki kia Sihova. Kae ‘ikai pe ke fanongo e kakai, nau fakataleʻi ‘o aʻu pe ki hono famili totonu pea ta mo tuku pilisone. Naʻe ngāueʻaki ‘e he ‘Otua ‘a e Palofita ‘i he taimi e haʻa Tu’i ‘e 5, Siosaia, Sihoasi, Sihoiakimi, Sihoiakini mo Setekaia.
Naʻe fekau kia Selemaia ke ne fakatau ha konga kelekele ‘i ‘Anatoti. Ka ko e taimi koeni kuo kapui ‘a Selusalema ia ‘e he kau tau ‘a e Tuʻi Papilone. Pea fai pau pe ‘a Selemaia ki he tuʻutuʻuni ‘o ha fakatau kelekele ‘o fai ‘i he tui mo e talangofua. Ta ko e fakaʻilonga ia ‘a Sihova ki he meʻa ‘e hoko mai ki Siuta. ‘E taki pōpula kinautolu ki Papilone pea laiki mo liʻaki ‘a e fonua, ka te ne toe fakafoki mai pē kinautolu ki Selusalema. Pea tau hiki mei ai kia Paula, ‘ene akonaki kia Timote fekauʻaki mo e koloa, koloa ko e paʻanga. Ko e kainga lotu ‘o Timote naʻe ‘i ai ‘a e kau pōpula, kau uitou masiva, pea ‘i ai mo e kakai fefine maʻu koloa pea mo e kau moʻumoʻua. Ko e akonaki ‘a Paula ko e meʻa fakakoloa ‘aupito e lotu moʻoni ‘o ka ō mo e loto toponó. Ko e paʻanga ke ngaue ‘aongaʻaki ‘i he fie tokoni. ‘Oku ʻikai ke kovi ‘a e paʻanga. Ka ko e ‘ofa ki he paʻanga mo e tuʻu ‘a e ‘amanaki he paʻanga, ‘oku ne hoko ko e ‘ahiʻahi mo e tauhele pea mo e ngaahi holi kehekehe, pea tupu ai e ngaahi kovi kotoa pē pea hē ai ‘a e tokolahi ‘o feʻao mo e ngaahi mamahi lalahi. Ko e tuʻu e ‘amanaki ‘i he koloa he ‘oku pehē ko e koloa ‘oku ‘i ai e mafai pea mo e malu pea fai e falala ki ai. Ka ko e matuʻutamaki ia ko e toʻo e falala mei he tokotaha ‘oku ne foaki mai e koloa. Pea ko e koloa fakaemamani ‘oku taʻepau pea ngata pe ia he mamani ko ení. Ka ke maʻu e loto topono ke fiemālie he meʻa pe ‘oku foaki he ‘Otua. Ko e tukunga loto ‘o e kau folau mo e kau vivili ke mamata ki he feituʻu ko eni ‘oku fai ki ai e fakʻaliʻali e tangata Saame ‘oku ‘ikai nofo ia ‘i mamani. ‘Oku ‘i ai e ngaahi faingataʻa ‘o e fononga ko eni ke fakatakimamata, ka ‘oku ‘i ai e tukunga ‘oku fiemaʻu ia ke tau ‘alu ki he ongo feituʻu koeni. Ko e tukunga e loto, pea ‘oku ‘i ai e ngaahi faingataʻa ka ‘o ka ‘alu fakataha ‘a e lotu moʻoni pea mo e loto topono ‘e malava.
Ko e talanoa fakaʻosi e Kōsipeli, ki he maʻu koloa mo e tangata kolekole. Ko e moʻui e ua, mate ‘e ua, hili e pekia ‘e ua. Ko e talanoa mahino ‘a e talanoa kia Lasalosi mo Taivasi. Ka ko e fakaofo ko ‘ena maté, pea hili ‘ena pekia, kuo na fetongi, ‘o kolekole ‘a e maʻu koloa, kae maʻu koloa ‘a e kolekole iaá. Naʻe ‘ikai ko e mamahi ‘a e tangata maʻu koloa ko ‘ene maʻu koloa. Pea naʻe ‘ikai fakahaofi ‘a Lasalosi ko ‘ene masivá, ka ko ‘ena tuí. Ko e feituʻu ‘o e fiemalie naʻe ‘alu ki ai ‘a Lasalosi pea neongo e kole ‘a e maʻu koloa ‘oku ‘i ai hono fanga tokoua, ka ‘oku ‘ikai ngofua ha toe felākaaki. Pea ‘oku ‘uhinga ai e ‘i ai e kau palofita ke fakatokanga mai.
Ko e tuí ‘oku fiemaʻu he feinga ki he feituʻu ‘oku maʻu ai e maluʻanga lelei tahá. Ko e ngaahi fiemaʻu ia ‘a e tangata ‘oku ne fai e takimamata ‘i he fononga ko eni, ko e falala ‘Otua, ko e loto ‘okú ne ‘ilo e ‘Otua, ‘a ia ‘oku ne foaki ‘a e koloa kotoa pe, pea tui ki he ‘Otua naʻá ne ngaohi ia. Kuo tau ofi nai ki he toitoiʻanga ‘o ‘Elioni, mo e malumalu ‘o Sataí?
Tau vakai ki he talanoa, ki he fakatokanga mo e ekinaki ki he anga ‘etau nofo he māmani ko ‘eni mo e ‘ofa mai ‘a e ‘Otua kiate kitautolu. Ta ko e ‘alu ki he feituʻu ko iá, hangē ko Siuta ‘oku tau vakai ki ai, tā ko e ‘alu ki ai, ki he toitoiʻanga ‘o ‘Elioni mo e malumalu ‘o Satai kuo pau ke fai ‘aki ‘a e sio fakalaumālie. Ka tau toe vakai ange ki he malu’anga, pea tau fanongo, pea ko e fakaofo e talanoa ko ‘eni ki Siuta, pea mo e ‘alu tangi ‘a e Palofita ke nau foki ki he ‘Otua moʻoní. Ko e ngaahi fonua ko ia naʻe ‘i he taimi ko ia ‘o e talanoa, ko e ngaahi fonua pe ia ‘i he ‘ahó ni ‘oku hoko ai e ngaahi faingataʻa mo e taú. Pea toko laui miliona e kakai ‘oku nau ‘alu ko e kumi hūfanga. Ko e fakaofo ia ‘o e folofola e ‘ahó ni ko e talanoa kia Selemaia ‘i he kuo hili. ‘Ahó ni, ko e ngaahi fonua tatau pē ‘oku hoko ai e tau pea ‘alu ‘o kumi hūfanga e kakai ki he ngaahi fonua ‘oku tāpuni mai e matapa iaá. ‘I Silia, ‘i Iraq, ‘i Afghanistan, pea hoko atu mo e ngaahi fonua kehe. Ko e tokolahi ‘enau moʻui he feinga ki he hūfangaʻanga malu pea mo e tauʻataina.
Ko e nofo ‘i he toitoiʻanga ‘o ‘Elioni mo mohe ‘i he malumaluʻanga ‘o Satai kuo pau ke tau sio ‘aki ha mata fakalaumālie ka tau aʻu. Ta ‘oku moʻoni pē Palofita, tau foki ki he ‘Otua moʻoni. Fēfē ‘a Tonga he ‘aho ní? Ko e fakahinohino ē ‘a e Palofita. ‘Oku tau kei ‘ofa ki hotau ‘Otuá? ‘Oku tau ‘ilo ko e maluʻanga mo e hūfangaʻanga iá? Ka ‘oku fēfeé? ‘Oku ke ‘ofa ki he ‘Otuá? Pea fakatokanga mai ki he koloa, ‘oku ‘ikai ke kovi e paʻanga ia. Ka ko e fakatauele mo e ngaahi fakatamaki ‘oku hanga mai. Ko e naʻinaʻi ia. Fēfē hotau ngaahi ‘api, ngaahi famili? ‘Oku tuʻu ‘i fē ‘a ho loto toponó? ‘I he meʻa ‘oku ke maʻú? ‘I he meʻa ‘oku foaki ‘e he ‘Otua? Pe ‘oku tau sio ki he ngaahi meʻa te te maʻu ai ‘ete ‘ofa mo e loto pea iku ki he ngaahi faingataʻa ‘oku lalahi. Ko e akonaki ‘oku ‘omai kiate kitautolu ‘i he kuata Sepitema ‘o e fakataha ‘a e lotu moʻoni mo e loto topono. Pea tau vakai kia Taivasi mo Lasalosi, ko e tui kuo ‘alu ai ‘a Lasalosi ‘o nofo fiemālie ‘i he fatafata ‘o ‘Epalahamé. Ko e ngaahi meʻa ‘oku fiemaʻu ke aʻu ai ki he feituʻu ‘oku tau fie fononga ki ai ke malu mo e hao, kuo pau ke maʻu ‘a e loto ‘oku ‘ofa moʻoni ki he ‘Otua. Kuo pau ke maʻu ‘a e tokanga mo e fanongo ‘oku nofo ki he ‘Otuá, pea mo e tui ki he ‘Otua. Kapau te tau maʻu e ngaahi meʻa ko ‘eni te tau aʻu, te tau aʻu ki he feitu’u ‘oku ‘i ai ‘a e malu mo e hao mo e nonga mo e fiemālie.
Ka ko e fakatokanga ‘oku ‘omai, heʻikai teke aʻu koe ki ai ka kuo pau ke ke fou ‘i he ngaahi faingataʻa mo e ngaahi ‘ahiʻahi. Ka ‘oku ‘i ai e tokoni ‘oku tali mai ke ke ui ange, ke ke kole ange, ke ke talanoa ange, ka ne fai e fakahaofi mo fakaaʻu e fonongá. Ko e taimi lahi ko e ‘ofa ‘oku huʻufa taha pē mei he ‘Otua, ka ‘oku ne fiemaʻu ke tau ‘ofa ange. Fiemaʻu ke tau fanongo pea piki maʻu ‘o hangē ko e talanoa ki he fanau, fiemaʻu ke tau ui ange, ke tau tala ange, huaʻi ange hotau faingataʻaʻia kiate Ia. Ko ia ‘e toki mafao mai hono kapakau, ‘o ne tanaki atu kitautolu ‘o ‘ave ki he feituʻu ‘oku malu mo hao mo mafana pea ‘ikai ke te toe hohaʻa kae fiemālie. ‘Ikai ko ‘etau fononga ‘oku tau fiemaʻu ke tau aʻu ki ai? Ke tau aʻu ki he feituʻu ‘oku hao mo malu pea nonga mo fiemālie. Kuo pau ke tui hotau teunga fakalaumālie, sio ‘aki, fanongoʻaki, tui ‘aki,‘ofa‘aki, ui, huaʻi ki ai, tala ki ai pea te ne ‘ave kitautolu tanaki atu ki he feitu’u ‘oku hao mo malu. Tonga! tuʻu ho falala ‘i he ‘Otua ko hotau haoʻanga mo maluʻanga ia. Ko hotau maluʻanga ‘oku ‘i he ‘Otua peé.
‘Emeni.

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Word for Today

 • Write it down then tear it up

  {mp3}twft/2017/05/UK05282017{/mp3}  'Forgetting those things which are behind...' Philippians 3:13 NKJV

  There will always be people who speak ill of you. 'She'll never amount to anything... his parents were nothing, his grandparents were nothing, and he's going to be nothing too!' The question is: Who are you going to believe, God or your critics?

  According to Scripture: 'Anyone...in Christ...is a new creation; old things have passed away...all things have become new' (2 Corinthians 5:17 NKJV). God says that by his grace you're going to prove your critics wrong, so stop listening to their negative predictions. Stop believing the family members, schoolteachers, employers, and so-called 'friends' who try to put you down. Turn a deaf ear to racism and sexism. Jesus said, 'You will know the truth, and the truth will set you free' (John 8:32 NIV). Renew your mind daily with the truth of God's Word (see Romans 12:1-2). You may have been abused, misused, rejected, and neglected, but it's time to forget those things that are behind and start reaching forward. When God speaks a word over your life, as far as He's concerned it has already been accomplished; it's 'a done deal!' Now it's your job to believe it, speak it, and walk in the reality of it each day.

  When someone says something that leaves a scar on your heart and mind, do this: (1) Write it down on a piece of paper. (2) Ask God to help you forgive them and to erase the scar. (3) Tear up the paper, toss it into the garbage, and 'press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus' (Philippians 3:14 NKJV).

  Soulfood: Gen 24:1-51, 2 Cor 6:14 - 7:1