Display #
Title Author Hits
Tefito'i Akonaki Web Administrator 210
Kupu I: Ko e ‘Otua ko e Tamai Web Administrator 3567
Kupu II: Ko Sisu Kalaisi ko e ‘Alo Web Administrator 3518
Kupu III: Ko e Laumalie Ma’oni’oni Web Administrator 3538
Kupu IV: Ko e Tohitapu Web Administrator 3466
Kupu V: Ko e Siasi Web Administrator 3328
Kupu VI: Ko e Sakalameniti Web Administrator 3571
Kupu VII: Ko e Angahala mo e Tau’ataina Web Administrator 3061
Kupu VIII: Ko e Fakalelei ‘ia Kalaisi Web Administrator 3123
Kupu IX: Ko e Fakatonuhia mo e Fanau’i Fo’ou Web Administrator 90
Kupu IX: Ko e Fakatonuhia mo e Fanau’i Fo’ou Web Administrator 3227
Kupu X: Ko e Fai Lelei Web Administrator 3083
Kupu XI: Ko e Fakama’oni’oni mo e Haohaoa FakaKalisitiane Web Administrator 3389
Kupu XII: Ko e Fakamaau mo e Mo’ui Kaha’u Web Administrator 3312
Kupu XIII: Ko e Ma’unga Kelesi Web Administrator 3006
Kupu XIV: Ko e ‘Aho Tapu ‘o e ‘Eiki Web Administrator 3010
Kupu XV: Ko e Kalisitiane mo e Koloa Web Administrator 2870
Kupu XVI: Ko e Pule’anga Web Administrator 2827

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Tohi Fakafeangaí

 • Sāpate TOHI FANONGONONGÓ, ʻOkatopa 13, 2019
  Saame 66:1-12
  Selemaia 29:1,4-7
  2 Timote 2:8-15
  Luke 17:11-19
 • Sāpate ʻEVANGELIOÓ, ʻOkatopa 20, 2019
  Saame 119:97-104

  Selemaia 31:27-34
  2 Timote 3:14-4:5
  Luke 18:1-8
 • Sāpate, ʻOkatopa 27, 2019
  Saame 65 

  Sioeli 2:23-32
  2 Timote 4:6-8,16-18
  Luke 18:9-14

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.