Huufi ‘o e Konifelenisi

Tupou VI, Hau ‘o Tonga

‘Oku ou tuku e fakafeta‘i ki he ‘Otua´ ‘etau a‘usia ‘a e Konifelenisi ko hono hivangofulu-mā-nima´ ‘i he Falelotu Fakamanatu ‘o Siaosi Tupou I ‘i Pangai, Ha‘apai ni.
Ko e fāmili kotoa, ‘oku ‘i ai honau tala ke muia ‘e he to‘utangata ‘oku ‘alu hake´. Ko homau fāmili´, na‘e tuku homau tala´ ‘e he tu‘i ‘oku fakamanatu ki ai ‘a e falelotu ni. ‘Oku ou feinga ke muia ‘a e ngaahi kaveinga na‘e toka ki ai ‘a hono finangalo´.
Ko e me‘angāue mahu‘inga taha ke fakafepaki‘i‘aki ‘a e masiva´ ko e ako. Kuo fokotu‘u ‘e he Kolisi ko Tupou ‘a e tu‘unga fakaako fakamāmani lahi, ke ako‘i ‘a e to‘utupu ‘o e fonua. Na‘e hoko pē ia ‘i he ngaahi ta‘u ‘e teau-nimangofulu kuo hili´. Ka ‘oku toe fakafoki mai ‘i he ‘aho ni.
Na‘e tō folofola ‘a ‘ene ‘afio, Tupou V ‘o pehē, “‘E ‘omai ‘e he temokalati´ ha ngaahi pole ki he Siasi.” Ko ia kuo ‘osi hoko eni ‘i he ngaahi fonua temokalati ‘a ia na‘e langa hake ‘i he ngaahi tui fakaKalisitiane ‘o hangē ko ‘Amelika, pehē ki Fisi pea mo Ha‘amoa.
Ko e pole lahi e mavahe ‘a e ako´ mei he ‘Otua. Kapau ‘e loto ‘a e Siasi´ ke hoko atu ‘a e fakalakalaka e tu‘unga ‘o e ako fakamāmani lahi´ ki he kotoa ‘o e ngaahi ako ‘a e Siasi, ‘e lava ke fakahoko ia. Ka te tau fiema‘u ha kau faiako ‘oku ma‘u e tu‘unga fakaako fakavaha‘apule‘anga. Na‘a ‘oku lelei ke fakalotolahi‘i hotau kāinga ‘i muli ke nau tokoni mai ‘o faiako ‘i ha ta‘u si‘i pea tau toki fetongi kinautolu.
Ko e faingata‘a ‘o e ako´, ‘e hangē pē ha pūpūnifo ha pepē fo‘ou, kae‘oua leva ke tau ma‘u ‘i Tonga ni ha kau faiako ‘oku nau ma‘u ‘a e tohi fakamo‘oni ako fakavaha‘apule‘anga. Pea na‘a ‘oku fiema‘u ke toe liliu ‘e he Siasi ‘a e founga ‘oku fakalele ai ‘a e ako, ke lava ke fakafalala ki he Poate Ako ‘oku ne tokanga‘i pē ‘e ne ‘apiako. ‘I he ngaahi fonua ‘e ni‘ihi ko e Poate Ako ia ‘oku nau fili mo tokanga‘i ‘a e ola lelei ‘o e ngāue ‘a e kau faiako ‘a ia ‘e makatu‘unga ai ha toe hiki hake honau vāhenga. ‘I he founga ko eni, ‘e lava ‘e he Siasi mo e mātu‘a tauhi fānau ke fakapapau‘i ‘oku ma‘u mai ‘a e kau faiako lelei taha´ ki he tu‘unga fakamāmani lahi pea mo e tokanga‘i foki ‘o e kau ako.
‘E lava ke ‘atā pē ‘a e Potungāue Ako ‘a e Siasi mei he ngāue ki he ngaahi fakaikiiki ka nau tokanga pē ki he kaveinga fakavaha‘apule‘anga ‘a ia ‘oku ako‘i pea tokanga‘i foki ‘a e silapa ako ‘a e Siasi fakakātoa.
‘I he founga ko eni te tau lava ‘o liliu ‘etau founga ako ke tautefito ki he kau ako, ko e kaha‘u ia ‘o e Siasi. ‘I hono fakapapau‘i ‘oku fe‘unga ‘a e founga ako fakaKalisitiane pea ke fe‘unga foki mo tu‘apule‘anga.
Ko e fehu‘i leva he taimi ni, pe koefē nai ha taimi ‘e fakahoko ai e ngaahi liliu ko eni? Ko e fokotu‘u, ki he Senituli Ua ‘o e Lotu´ ‘i Tonga ni.
‘Oku ou talamonū atu ki he Konifelenisi ni mo Ha‘apai, mo e faka‘amu ke tau ikuna ‘i he fakafepaki‘i ‘o e masiva.
‘Ofa atu.

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Word for Today

 • Jairus 4

  {mp3}twft/2018/07/UK07212018{/mp3}  '[He] destroyed death... brought life and immortality.' 2 Timothy 1:10 NIV

  It's no surprise that God has a heart for hurting parents. After all, God himself is a father. What parental emotion has he not felt? Are you separated from your child? So was God. Is someone mistreating your child? They mocked and bullied his. Is someone taking advantage of your child? He, the Son of God, was set up by false testimony and betrayed by a greedy follower. Are you forced to watch while your child suffers? God watched his Son on the cross. Do you find yourself wanting to spare your child from all the hurt in the world? God did. But because of his great love for us, 'He did not spare his own Son but gave him for us all. So with Jesus, God will surely give us all things' (Romans 8:32 NCV).

  Note the words 'all things'. There's nothing God can't do in answer to prayer! Perhaps you've prayed but your child has died. No pain compares to that of losing a child. Maybe you've said, 'Jesus resurrected Jairus' child, why didn't he save mine?' God understands your question. He buried a child too. And he hates death more than you do. That's why he 'broke the power of death and illuminated the way to life and immortality' (2 Timothy 1:10 NLT).

  For those who trust Christ, death is nothing more than a transition to Heaven. Your child may not be in your arms today, but your child is safely in his. After losing his son at birth, David looked forward with hope and said, 'I shall go to him' (2 Samuel 12:23 NKJV). And so will you.

  Soulfood: 2 Sam 22:31-24:25 Lk 8:26-39 Ps 140 Pro 18:21-22,