Welcome, Guest
Username: Password: Secret Key Remember me
Welcome to the Tālanga forum!

Tell us and our members who you are, what you like and why you became a member of this site.
We welcome all new members and hope to see you around a lot!
 • Page:
 • 1

TOPIC: Kuo tau ma'u eni e fakatonuhia

Kuo tau ma'u eni e fakatonuhia 1 year 9 months ago #10

 • Maafu
 • Maafu's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Moderator
 • Moderator
 • Posts: 4
 • Thank you received: 0
Loma 5:9

Pea kapau ko ia, pea ka kuo tau maʻu ʻeni ʻa e fakatonuhia ʻi hono taʻataʻa, pea huanoa hotau fakamoʻui ka fai ʻiate ia mei he houhau.

1) Ko e tu'unga na'a tau 'i ai:
Na'e fakahalaia'i kitautolu 'e he Lao 'i he 'ao 'o e 'Otua. He 'oku talamai 'e he Lao, 'Oku 'ikai ha taha 'e ma'oni'oni, 'oku 'ikai ha taha 'e faitotonu, 'oku 'ikai 'aupito ha taha. Pea ko e Lao, 'oku nofo 'i hotau kanomate, 'o ne liliu 'a e ngaahi fekau 'a e 'Otua, ko e me'a ke tau talangata'a ki ai. 'Ikai ia ko ia pe, ka ko e talamai 'e he Lao, 'Oua 'e manumanu, ko 'ene ta'ofi mai ia 'a e me'a 'oku tau lolotonga mo'ui'aki. Ko ia, 'e 'ikai ai hatau hao'anga, he 'ao 'o e 'Otua, he na'a mo e Lao, ka ko ia ia 'oku ne fakahalaia'i kitautolu 'i he 'ao 'o e 'Otua. Ko ia ia, 'oku ne fakapapau'i mai, 'a 'etau halaia he Fakamaau'anga 'o e 'Otua, pea mo e taau ke tautea mate kitautolu 'e he 'Otua.

2) Ko e tu'unga 'oku tau 'i ai:
Ka 'i he lolotonga ni, 'ia Kalaisi Sisu. Kuo tau ma'u 'a e fakatonuhia, tu'unga 'i hono ta'ata'a. Lolotonga pe 'etau kei halaia, pea tuha ke tautea mate kitautolu, kuo pekia 'a Kalaisi ia ma'atautolu. Ko e totongi ia 'o hotau mo'ua 'i he 'ao 'o e 'Otua. Ko e feilaulau ia koe'uhi ko 'etau ngaahi hia. Kuo lava leva eni 'e he 'Otua, ke tukuange kitautolu na'e halaia, 'o lau kuo tau tonuhia 'i hono 'ao, koe'uhi, he kuo fakaai 'ene fakamaau totonu, kiate kitautolu, 'i he ta'ata'a 'o Kalaisi. Ko e ngaahi lea 'oku vovo ki he telinga 'o e angahala, 'a e pehe, "kuo tau ma'u eni 'a e fakatonuhia 'i hono ta'ata'a". 'Ikai ko e "fakatonuhia ‘i he'etau lotu", pe ko e "fakatonuhia 'i hotau Siasi", pe ko e "fakatonuhia 'i hoku lakanga fakalotu", pe ko e “fakatonuhia ‘i he’eku tauhi e fekau”. Ka ko e "fakatonuhia 'i hono ta'ata'a".

3) Ko e tu'unga te tau 'i ai:
Ko e lea "huanoa" 'oku 'uhinga ki hono fakafehoanaki 'o ha me'a lahi, ki ha me'a si'isi'i. Ko e me'a lahi mo'oni ki he 'Otua, ke ne fakatonuhia'i 'a e kau halaia, ta'ekau ai ha'anau ngaue pe ma'oni'oni. Ka kuo lava ia 'e he 'Otua, ko e me'a 'i he ta'ata'a 'o Kalaisi. Ko ia, ko 'etau hanga atu ki he kaha'u, ki he Fakamaau 'a e 'Otua, (he kuo pau ke tau tu’u kotoa pe ‘i he ‘ao ‘o e Fakamaau ‘a e ‘Otua), kuo tau fakapapau'i eni 'etau hao, mei he Fakamaaau, 'i he kaha'u, tu'unga 'i hono 'osi fakatonuhia'i kitautolu 'i he ta'ata'a 'o Kalaisi.

Ko e 'ilo pehe, 'oku taau ke ne liliu 'etau mo'ui. He kapau na'a ku halaia 'i he Fakamaau'anga, pea fakatonuhia'i ai au koe'uhi na'e totongi 'e he Fakamaau ia hoku mo'ua. Ko e vale pe 'e toe 'alu ia 'o fai hia koe'uhi, he 'e kei fakatonuhia'i pe ia ‘e he Fakamaau. Ko hono mo'oni, ka u ka toe faihia hili hoku fakatonuhia’i, 'e 'i he Fakamaau, ke tautea mamafa 'aupito au, koe'uhi ko e 'ikai hounga'ia hoku loto, he 'ofa kuo ne fai ma'aku, 'i hono totongi hoku mo'ui. Ko e tatau ia 'o hotau fakatonuhia'i 'e he 'Otua. Ko e me’a ‘i he’etau ma’u ‘a e fakatonuhia tu’unga ‘i hono ta’ata’a, ‘oku liukava’i ‘etau mo’ui, ko ‘etau hounga’ia ‘i he ‘ofa hulu na’e pehe.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.524 seconds