Admin

PRESIDENT & GENERAL SECRETARY OFFICE  
Rev'd Dr. 'Ahio The President of the Church
(& the Royal Chaplain)
Rev'd Dr. Tevita Koloa'ia Havea The General Secretary of the Church
(& Moderator for Pacific Conference of Churches)
Rev'd Siosaia Sisitoutai
Rev'd 'Opeti Taufu'i Moala
Rev'd Samiuela Tu'ipulotu Maka
Church Ecumencial Officer
& Secretary for the President and General Secretary
   
MINISTRY OF CONTINUING EDUCATION & TRAINING  
President's Office Director of Contunuing Education & Training
Rev'd Kalōtia Tu'imana Office Assistant
   
MINISTRY OF CHRISTIAN EDUCATION  
Rev'd Filifai'ēsea Lilo Director of Christian Education
Rev'd Siosiua Tu'itavuki Office Assistant
Rev'd Sione Tau Lokotui Office Assistant
Rev'd Lesieli Niu Office Assistant
Rev'd Semisi Kava Office Assistant - Lifeline & Crisis Centre
Rev'd Lose Koloa Office Assistant - Lifeline & Crisis Centre 
Rev'd Stanton Palu Office Assistant - Lifeline & Crisis Centre
   
MINISTRY OF EVANGELISM  
Rev'd Falematapule Lomu Director of Evangelism
Rev'd Fonua kihe Hau 'Ahokava  Office Assistant
Rev'd Selavia Metui Office Assistant
Rev'd Tevita Takafua Office Assistant
Rev'd Filifono Veleika Office Assistant
   
MINISTRY OF EDUCATION  
Rev'd Dr. Mele'ana Puloka The President for Education
Rev'd Dr. Tevita Hala Palefau The Vice President for Education
Rev'd Toutai Laulaupea'alu Account Manager
Rev'd Tutaleva Lolohea Chief Counsellor
Rev'd Sione 'Atupuha Koloti Quality Assurance Officer
   
TREASURY OFFICE  
Rev'd Tevita Haukinima Secretary for Finance
Rev'd 'Etuate Manuofetoa Assistant Secretary for Finance
Rev'd Obey Sāmate Bank Relationship Manager
Rev'd Raymond Manu Cash Handling Role Administrator
Rev'd Kava Mone Fisi'ihoi  Internal Auditor 
Rev'd Sioeli Felekoni Vaipulu Office Assistant
   
COMMUNICATION, ARCHIVES AND CHURCH PRESS  
Rev'd Lataimuli 'Atiola Editor
Rev'd 'Alifeleti Taumoha'apai Taufa Deputy Editor
Rev'd Tevita Tupou Statistics & Account Manager
   
WOMENS FEDERATION  
Rev'd Dr. Sela Vaimoana Manu  Director for Methodist Womens Federation
Mrs Katea Lutui Federation Secretary

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide05
 • Slide04
 • Slide14
 • Slide18
 • Slide03
 • Slide07
 • Slide09
 • Slide19
 • Slide11
 • Slide06
 • Slide05
 • Slide16
 • Slide08
 • Slide15
 • Slide22
 • Slide07
 • Slide20
 • Slide13