Faitu'utu'uni mo e Fanau - Rev'd Dr. Sioeli Felekoni Kavafolau Vaipulu

Ko e taha ‘o e ngaahi fehu’i mahu’inga ke ‘eke ‘i he ‘ahó ni “Ko e hä ‘a e me’a ‘i he mo’ui ‘a e fänaú ‘okú ne faka’ai’ai kinautolu ki he matu’otu’a faka-‘ulungaangá?”. Ko e hä ‘a e ‘uhinga ‘oku tutupu hake ai honau ni’ihi ko e fanga lupe (taki lelei ke tau falala ki ai), kae tutupu hake ‘a e ni’ihi ia ko e kau ulofi (fakapāhia ‘i he koló mo e siasí)? Ko e hä ‘a e ngaahi me’a ‘okú nau fakafuo ‘a e mo’ui ‘etau fänaú ‘o tupu ai ‘a e kehekehe peheé ‘enau fakafōtunga ‘i he mo’uí?
Ko e ngaahi fehu’i ‘eni ia ‘o e mala’e ako faka-‘atamaí (psychology) mo e tauhi kakai (counselling). Ko hono fakalea faka’ēfika ‘o e ngaahi fehu’i ‘ i‘olungá; “Ko e hä ‘a e ngaahi mafai pule (moral authority) ‘okú nau tataki 'aki ‘a ‘etau fänaú... read more

Ako Faka-Kalisitiane mo ‘Etau Fanau - Rev'd Filifai'ēsea Lilo

Ko e Kaveinga Fakakonifelensisi 96, “Laumalie Ma’oni’oni, Fakafo’ou ‘Etau Fanau” ‘a ia ‘oku ne fakatoka ‘e ia ‘a e faka’amu ke ‘i ai ha hufanga’anga ma’a e fanau mei he ngaahi Pole Fakasosiale ‘oku tofanga ai ‘etau fanaú, hangē ko e faito’o konatapu, kava malohitapu, taonakita, ngaue hala’aki ‘a e ‘initaneti mo e tekinolosia, feliuliuaki ‘a e ‘ea, mo e ngaahi palopalema ‘oku fehangahangai mo ‘etau fanau ‘i he ‘aho ni. Pea ko e faka’amu ia ‘a e Konifelenisi 96 ‘i he mahino ko e hufanga mo’oni, ko ha mo’ui kuo fakafo’ou ‘e he Laumalie Ma’oni’oni. Ko visone ia, ke ‘i ai ha fakafo’ou mo’ui ‘i he’etau fanau. Pehe foki ke ‘i ai mo ha fakafo’ou ‘a ‘etau founga tauhi fanau. Ko ia, ko e Ako Faka-Kalisitiane, ko hono ako’i ‘o e mo’ui Faka-Sisu ki he fanau, kaungā fononga mo e tā sipinga... read more

Ako'i faka-Uesiliana 'etau fānaú - Rev'd Dr. Paula Onoafe Lātū

Ko ‘etau Talanoa ki he “Lotu Uesiliana mo e Fanau” (‘ata fasi’i ‘o e mo’ui & Lotu) ko e Talanoa ki hono fakamaama, fakaivia mo fakamo’ui ‘e he Faiako ‘ene fanau ako, na’e ohi ‘i he lotofale ‘o Kainga, ka ko e matanavu ‘o e Alafolau e Kainga Uesile ‘i Polata’ane, senituli 17. Na’e fakatau’au ‘e he Te’efohe ‘o e Laumalie Ma’oni’oni ‘a e mata’ikoloa ko ia ‘i he moana loloto ‘o e ‘ofa ‘a e ‘Otua, ‘o ne va-va-ea ‘a e Vaha-mohe mo e Alopalavu ‘o tu’uta he Matafuefue ‘o e ‘Otu Motu Anga’ofa ‘i he senituli 19, pea monu’ia ai ‘a ‘eni ki’i fonua. Ko hano fakatata mahino ‘i Tonga he ‘aho ni e kaveinga ko eni AKO’I FAKAUESILIANA ‘A E FANAU ‘oku mahino ko e Falelotu mo e Fale ako pe ko e Fa’e mo ‘ene Fanau. Na’e fakaivia ‘e he Lotu e Ako pea fakamaama ‘e he Ako e Uho ‘o e lotu. Ko e naunau ‘o e Lotu ko e Tohi Tapu (Scripture) mo e Tukufakaholo (Tradition) ka ko e naunau ‘o e ako ko e ‘Uhinga (Reason) mo e A’usia (Experience) ‘oku ‘iloa ko e Tapa-Fa ‘a Uesile (Wesley’s quadrilaterals)... read more

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide14
 • Slide05
 • Slide07
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide18
 • Slide09
 • Slide11
 • Slide06
 • Slide05
 • Slide19
 • Slide16
 • Slide13
 • Slide08
 • Slide15
 • Slide20
 • Slide22
 • Slide07