Media Library

Malanga Faka-Mē - Rev Dr Tēvita K Havea

Ouau Malanga Fakame , Siasi Uesiliana Tau'ataina 'o Tonga , Tofoa Loto kolo 2020 🙏🙏🙏🇹🇴 Faifekau Malanga : Rev. Tevita Koloa'ia Havea (Sekelitali Lahi Siasi Uesiliana Tau'ataina 'o Tonga)

Posted by Tonga Broadcasting on Saturday, May 2, 2020

Ouau Sakalamēniti 'a e 'Eikí: Sāpate 03 'o Mē 2020

Ko e Ouau Sakalamēniti 'a e Siasi Uesiliana Tau'atāina 'o Tongá ma'a e ngaahi Lotofale Fāmilí ki he Sāpate 'aho 3 'o Mē 2020. 'Oku tataki 'a e polokalamá ni 'e he Faifekau Pule 'o e Vahefonua Tongatapú: Rev. Tāniela Manu, tokoni ki ai 'a e Talēkita 'o e Va'a Fetu'utaki 'a e Siasí: Rev. Lata-'i-Muli 'Atiola; Faifekau 'o e Vāhenga Ma'ofangá: Rev. Tēvita Fakataha To'a mo e Faifekau 'o e Vāhenga Kolofo'oú: Rev. Pulonga-'a-Tonga 'Iki.

Posted by Opeti Moala on Saturday, May 2, 2020

Polokalama ma'a e To'utupú mo e Lautohi Faka-Sāpaté

Ko e Polokalama Huluhulu ma'a e To'utupú mo e Lautohi Faka-Sāpaté 'i hono fakahoko atu 'e he Talēkita 'o e Ako Faka-Kalisitiané, Rev Filifai'esea Lilo, 'i he 'ahó ni, Sāpate 03 'o Mē 2020.

Posted by Opeti Moala on Saturday, May 2, 2020

Huluhulu 'o e Kalusetí ma'a e Hou'eiki Fafiné - 30 'Epeleli 2020

Kalofiama 'o e 'Amanakí: HULUHULU KALUSETI. Ko e Huluhulu 'o e Kalusetí ma'a e Hou'eiki Fafiné 'i hono fakahoko atu 'e he Faifekau Dr. Sela Taufatofua Manu ko e Talēkita 'o e Potungāue 'a Fafiné 'i he 'efiafí ni ia, Tu'apulelulu 30 'o 'Epeleli 2020, 'i he taimi 8:00 'efiafi 'i he taimi 'a Tonga ní.

Posted by Opeti Moala on Wednesday, April 29, 2020

Lotu Fāmili 29 Epeleli 2020

Lotu Fakafāmili mo e ngaahi Lotofale Fāmilí. Ko e Lotu Fakafāmili 'o e 'efiafí ni, Pulelulu 29 'o 'Epeleli, 2020, 'e tataki atu ia 'e he fāmili 'o e faifekaú, Rev. Dr. 'Ungatea Fonua Kata mo Laiseni Kata mo hona lotofalé, mei Kolotapu, Kolisi ko Sia'atoutaí, Nafualu. Talitali lelei ai kimoutolu ki he polokalamá ni ke tau kaungā kau fakataha 'i he Lotu fakafāmili 'o e 'efiafí ni.

Posted by Opeti Moala on Tuesday, April 28, 2020

Malanga Sāpate 26 Epeleli 2020
Rev'd Sione Lepa To'a

Kalofiama 'o e 'Amanakí: Ko e Malanga fakatahataha ma'a e ngaahi Lotofale Fāmilí 'i hono fakahoko atu meí he 'Ākaivi 'a e Siasí, 'e he Palesiteni Mālōlō 'o e Siasí, Rev. Sione Lepa To'a, 'i he Falelotu Fakamanatu 'o e Senituli 'a e Lotú, Saione, Nuku'alofa, 'i he 'aho 15 'o Siune 1986. Ko Potufolofola Malangá: Ngāue 2: 37 - 47.

Posted by Opeti Moala on Saturday, 25 April 2020

Rev'd Tevita Pouha Haukinima

Malanga Sapate Faka'osi,Siasi Uesiliana Tau'ataina 'o Tonga 'i he Fa Mahina 'o e Ta'u Fononga'anga ko eni. Fakafeta'i pe ki he 'Otua Mafimafi kei Toloi mo Feunu mai etau ngaahi moui vaivai tau toe a'usia mai ai aho Faka-Koloa koeni. Malo ae kei ma'u ivi, kihe Sapate hono Tolu 'o e Toetu'u. 🙏🙏🙏

Posted by Tonga Broadcasting on Saturday, 25 April 2020

Haafe Houa. Falaite 24 Epeleli 2020

Haafe Houa 'a e Siasi Uesiliana Falaite 24 'o 'Epeleli 2020 Tataki: Rt. Hon. Rev'd Dr. Tevita Koloa'ia Havea & Rev'd Falematāpule Lomu

Posted by Saia Sisitoutai on Thursday, 23 April 2020

Lotu Fāmili 22 Epeleli 2020

Ko e Kalōfiama 'o e 'Amanakí: Ko e polokalama Lotu Fakafāmili ma'a e ngaahi lotofale fāmilí 'i hono tataki atu 'e he Talēkita Potungāue 'a Fafiné, Rev. Dr. Sela Taufatofua Manu mo 'ene Kalasi'ahó mei Kolotapu, Sia'atoutai meí he 'Api ko Nāfualú.

Posted by Opeti Moala on Tuesday, April 21, 2020

Haafe Houa 17 Epeleli 2020

 

Posted by Saia Sisitoutai on Friday, 17 April 2020

Pakipaki Maa 'o e Toetu'ú

 

Posted by Opeti Moala on April 11, 2020

Pekia & Toetu'u

 

Posted by Saia Sisitoutai on Friday, 10 April 2020

Haafe Houa, Falaite Lelei

Ko e Polokalama Haafe Houa, Falaite Lelei 2020.

Posted by Saia Sisitoutai on Thursday, 9 April 2020

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide03
 • Slide18
 • Slide07
 • Slide04
 • Slide05
 • Slide14
 • Slide16
 • Slide06
 • Slide05
 • Slide19
 • Slide11
 • Slide09
 • Slide13
 • Slide20
 • Slide08
 • Slide15
 • Slide22
 • Slide07