Kupu IV: ‘Ulungāanga Fetu‘utaki sino ‘a e Tangata mo e Fefine

Kupu IV: ‘Ulungāanga Fetu‘utaki sino ‘a e Tangata mo e Fefine

‘Oku tau lau ‘a e ‘ulungāanga fetu‘utaki sino ‘a e tangatá mo e fefiné ko e me‘a‘ofa lelei ‘a e ‘Otuá, ke fakatupulekina ‘a e nofo fe‘ofo‘ofani ‘a e ongo me‘a malí. ‘Oku tau faka‘amu ki he toko taha kotoa pē ke ne mapule‘i ‘a hono ngaahi ‘ulungāanga kotoa pē kae ‘oua leva kuo hokosia ‘a hono taimi totonú ke fakahoko ai ‘i he nofo malí. Neongo ko e ongo‘i ‘o e me‘a‘ofa ko ení ‘oku ma‘u ia ‘e he toko taha kotoa pē ‘o tatau ai pē pe kuo mali pe te‘eki mali, ka ‘oku tau fakapapau ko e ‘ulungāanga fetu‘utaki fakasino ‘a e tangatá mo e fefiné ke toki fakahoko pe ia ‘i he taimi kuo na fakahoko ai ‘a e nofo mali fakalaó. Pea ‘oku fakapapau‘i ai pē ‘a e ‘ikai ke tali ‘e he Siasí ‘a e nofo fe‘auakí.

‘Oku ‘ikai ke tali ‘e he Siasí ‘a hono ngāue‘aki fakakōmesiale ‘a e sino ‘o e tangatá pe ko e fefiné ‘a ia ‘oku holoki ai ‘a e ngeia ‘o e tangata mo e fefine taki taha. Ko ia ai ‘oku fie ma‘u ke ako‘i ‘a e fānaú, to‘utupú mo e kakai lalahí felāve‘i mo e ngaahi ‘ulungāanga ‘oku fekau‘aki mo e me‘a‘ofa ‘a e ‘Otuá ‘o kau ki he ‘ulungāanga totonu ki he fetu‘utaki fakasino ‘a e tangatá mo e fefiné.

‘Oku ‘ikai foki ke tali ‘e he Siasí ‘a e ‘ulungāanga fetu‘utaki fakasino ‘a e tangata mo e tangata pea mo e fefine mo e fefine he ‘oku fepaki ia mo e akonaki faka-Kalisitiané pea mo e akonaki ‘a e Tohi Tapú pea ko e angahala ia ‘oku ne fakatupu ‘a e ngaahi mahaki fakatu‘utamaki hangē ko e ‘Eitisí. Ko ia ai ‘oku totonu ke tokanga ‘a e Siasí ke akonaki‘i mo fakatokanga‘i ‘a hono kau mēmipá ke nau faka‘ehi‘ehi pea ta‘ofi ‘aupito ‘a e fa‘ahinga ‘ulungāanga ko ení.

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide14
 • Slide05
 • Slide18
 • Slide07
 • Slide03
 • Slide16
 • Slide05
 • Slide09
 • Slide11
 • Slide19
 • Slide06
 • Slide22
 • Slide13
 • Slide07
 • Slide20
 • Slide15
 • Slide08