Kupu VI: Ko e Tokangaekina ‘o e Totonu fakae‘Otua ‘a e Fānau Iikí

Kupu VI: Ko e Tokangaekina ‘o e Totonu fakae‘Otua ‘a e Fānau Iikí

Ko e fānaú ko e koloa ‘a ‘enau ngaahi mātu‘á mei he ‘Otuá, pea ‘oku ‘i ai ‘a e totonu ‘a e fānau ko iá ke tokanga‘i, malu‘i, tauhi mo ‘ofa‘i kinautolu ‘e he‘enau mātu‘á. ‘Oku lava ke fakamahino‘i heni ko e tangata mo e fefine kakato kinautolu ‘o fakatatau ki he‘enau ngaahi totonu fakae-‘Otuá pea ke mahino foki ‘oku ‘i ai mo e fatongia ‘o e kakai lalahí mo e sōsaietí kiate kinautolu. Ko ia ‘oku tau poupou ai ‘a e fokotu‘u ‘o e ngaahi ako‘anga ‘a e Siasí mo e ngaahi founga fakalakalaka kotoa pē ‘o e akó ki hono fakalakalaka ‘o e fānaú kenau a‘usia ‘a e tu‘unga tangata mo e fefine kakató. ‘Oku ‘i ai ‘a e totonu ‘a e fānau iiki kotoa pē ki he ako lelei ‘oku taau mo fe‘unga mo e tui faka-Kalisitiané. ‘Oku pehē ‘enau totonu ki he ma‘u ‘a e me‘atokoni, nofo‘anga, vala, mo e ngaahi tokoni kehe kotoa pē ‘oku fe‘unga ke nau ma‘u ai ‘a e mo‘ui leleí mo ‘enau fakalakalaka ‘i he tapa kotoa pē ‘o e mo‘uí. ‘Oku taau ke malu‘i ‘a e fānau iikí mei he ngaahi fakaehaua faka‘ikonomika mo e ngaahi angahala kotoa pē.

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide07
 • Slide04
 • Slide03
 • Slide18
 • Slide14
 • Slide05
 • Slide11
 • Slide06
 • Slide09
 • Slide19
 • Slide05
 • Slide16
 • Slide07
 • Slide22
 • Slide15
 • Slide08
 • Slide13
 • Slide20