Kupu XI: Ko e Kava Mālohi Tapú mo e Ngaahi Faito‘o Kona Tapu Kehé

Kupu XI: Ko e Kava Mālohi Tapú mo e Ngaahi Faito‘o Kona Tapu Kehé

‘Oku tau fakapapau‘i ai pē ‘a e tu‘unga tukufakaholo ko ia ‘o ‘etau poupou ke faka‘ehi‘ehi ‘a e kakai kotoa pē ‘o e Siasí mei he kava mālohi tapú ko e fakamo‘oni ki he ‘ofa fakafo‘ou mo ui mai ‘a e ‘Otuá kiate kitautolu. ‘Oku pehē ‘etau fakatokanga ke faka‘ehi‘ehi mei hono tauhi mo ngāue‘aki ‘o e fa‘ahinga faito‘o kona tapu kotoa pē. ‘Oku tau poupou foki ki he ngaahi polokalama ako ko ia ke ako‘i ai ‘a e kakaí ke nau faka‘ehi‘ehi mei hono ma‘u ‘o e kava mālohi tapú pea mo e tapaká pea mo e faito‘o kona tapú koe‘uhi ko hono fakatu‘utāmaki ki he mo‘uí.

‘Oku tau poupou ki hono fokotu‘u ha ngaahi lao ke pule‘i fefeka ai ‘a hono fakatau mai mo fakatau atu mo hono fakamafola ‘o e ngaahi faito‘o kona tapu kotoa pē. Pea pehē foki ki he ngaahi lao ke malu‘i ‘aki ‘a e sōsaietí meiate kinautolu ‘oku nau ngāue‘aki ha fa‘ahinga faito‘o kona tapu ‘a ia ‘e fakatu‘utāmaki ki he nofo ‘a e sōsaietí. ‘Oku mahu‘inga foki ke fai ha ngāue tokoni kiate kinautolu kuo nau hēhē‘ia tu‘unga ‘i he tōtu‘a ‘o ‘enau ma‘u ‘o e faito‘o kona tapú.

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide14
 • Slide03
 • Slide05
 • Slide07
 • Slide18
 • Slide19
 • Slide06
 • Slide05
 • Slide09
 • Slide16
 • Slide11
 • Slide20
 • Slide08
 • Slide22
 • Slide13
 • Slide15
 • Slide07