Kupu XIV: Ko e Fekau‘aki Faka-Māmani Lahí

Kupu XIV: Ko e Fekau‘aki Faka-Māmani Lahí

‘Oku tau tui ‘oku taha pē ‘a e māmani na‘e fakatupu mai ‘e he ‘Otuá. Neongo ia, kuo hoko ha ngaahi fokotu‘u fakakaukau ‘a ia kuo fepaki mo e ngaahi tefito‘i tui faka-Kosipeli ‘a e Siasí. Ko ia ai kuo pau ke mateuteu ‘a e Siasí ke fekumi ki he ‘uhinga ‘a e Kosipelí ki he ngaahi founga ‘e malava ai ke nau tali ‘a e ngaahi fokotu‘u fakakaukau kuo fokotu‘u mai ‘o fekau‘aki mo hotau māmaní.

(a) Ko e ngaahi Fonuá mo e Anga Fakafonuá. ‘Oku tau tui ‘oku tatau ki he toko taha kotoa pē ‘a e tokanga mo e ‘ofa ‘a e ‘Otuá neongo honau ngaahi faikehekehe fakafonua, fakamatakali mo faka‘ulungāanga. ‘Oku pau pē ke ‘i ai ‘a e ngaahi tōnounou ‘i he ngaahi anga fakafonua kotoa pē, ka ‘i he taimi tatau pē ko e me‘a ia ‘oku pau ke tokangaekina ‘e he fonua kotoa pē ‘a honau kakaí. ‘Oku tui ‘a e Siasí ‘oku ‘i ai ‘a e taimi ‘e ni‘ihi ‘oku fakatupu ‘a e ngaahi ngāue ta‘e totonu ki he kakaí ‘e he ngaahi fokotu‘utu‘u fakafonuá mo e anga fakafonuá. Ka neongo ai pē ‘a e tō kehekehe ‘a e ngaahi tui fakapolitikalé mo e anga fakafonuá, ‘oku kei poupou‘i ai pē ‘e he Siasí ki hono taukave‘i ‘o e faitotonú mo e melinó ‘i he fonua kotoa pē.

(e) Ko e Taú mo e Melinó. ‘Oku tau tui ‘oku fepaki ‘a e taú mo e ngaahi akonaki ‘a Kalaisí. Ko ia ai ‘oku ‘ikai ke tau tali ‘a e taú ke hoko ia ko e founga pe me‘angāue ke fakahoko fakavaha‘a pule‘anga pe fakaloto pule‘anga. ‘Oku totonu ke tau vilitaki ke fakamahino ko e fatongia ‘o e fonua kotoa pē ke solova ha ngaahi vāvākovi ‘i ha founga alea melino. ‘Oku totonu ke kei ma‘olunga ma‘u ai pē ‘a e mahu‘inga ‘o e fa‘ahinga ‘o e tangatá ‘i he fa‘ahinga fie ma‘u fakakautaú. ‘Oku totonu ke tau feinga ke ta‘ofi faka‘aufuli ‘a hono fakamālohi‘i ‘o e kakaí ke nau kau ki he kautau fakafonuá pea mo hono fa‘u mo tufaki ‘o e ngaahi mahafu taú kae tautautefito ki he mahafu faka‘atomí.

(f) Ko e Laó mo e Faitotonú. ‘Oku totonu ke ongo‘i ‘e he toko taha kotoa pē ‘oku ne malu mo hao ‘i he loto sōsaietí pea ke nau ma‘u ‘enau totonu ke nau mo‘ui ‘i he sōsaieti ko iá tupu mei hono tauhi mo pukepuke ‘e he laó. ‘Oku ‘ikai ke tau poupou‘i ‘a e ngaahi ‘ulungāanga ta‘e taau kotoa pē ‘a ia te ne fakatupu ha faihala ‘a e kakaí. ‘Oku tau poupou foki ki he ngaahi fakahoko ngāue ‘a e Kautaha ‘a e Ngaahi Pule‘angá pea mo e Pule‘anga Tongá ‘i hono fakahoko ‘a e faitotonú mo e melinó.

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide05
 • Slide07
 • Slide03
 • Slide18
 • Slide14
 • Slide05
 • Slide16
 • Slide09
 • Slide19
 • Slide06
 • Slide11
 • Slide22
 • Slide20
 • Slide08
 • Slide13
 • Slide15
 • Slide07