Tefito'i Akonaki

Ko e Ngaahi Kupu‘i Folofola ‘oku ngāue‘aki ke fakamo‘oni ki he Ngaahi Tefito‘i Akonakí ko e to‘o ia mei he Liliu na‘e fakahoko ‘e Toketā Moulitoní.

Kupu 1: Ko e ‘Otua ko e Tamai

‘Oku tau tui ki he Taha pē ‘a e ‘Otua Mo‘uí pea ‘oku ne Toputapu mo Mo‘oni, ko e Laumālie Faka-‘Itāniti, ko e Fakatupu pea mo Tauhi pea Pule Aoniu ki he me‘a kotoa pē ‘oku hā mai mo ‘ikai ke hā mai. ‘Oku ‘ikai fakangatangata hono Māfimafí mo hono Potó mo ‘ene Fakamaau Totonú, mo ‘ene Leleí pea mo ‘ene ‘Ofá, pea ‘oku ne pule mo e tokanga faka‘atu‘i ki he lelei mo e fakamo‘ui ‘o e kakai kotoa pē ke lāngilangi‘ia ai ‘a hono Huafá.

‘Oku tau tui ki hono fakahaa‘i mai ‘e he ‘Otuá ia ‘i he Tolu-Taha‘i-‘Otua Toputapú. Ko e Tamai, mo e ‘Alo pea mo e Laumālie Mā‘oni‘oni, ‘oku mahino ‘enau Tolú ka ‘e ‘ikai ala fakamavahevahe‘i, pea ‘oku faka‘itāniti ai pē ‘enau Tahá ‘i he ngāue mo e māfimafi.

Ko e ‘Otuá ko e Laumālie laui ‘itāniti, pea ‘oku ta‘e fakangatangata mo ta‘e liliu hono angá mo hono ngaahi ‘ulungāanga kotoa pē, pea ko ia toko taha pē ‘oku mo‘ui ‘iate ia pē.

Aisea 46:9. Ko au pē ko e ‘Otua, pea ‘oku ‘ikai hano ua. ‘Io ko ‘Elohimi Au, pea ‘ikai haku tuha.

Mātiu 28:19. Ko ia ke mou ō, ‘o ngaohi ‘a e ngaahi kakai kotoa pē ko ‘eku kau ako, ‘i he papitaiso kinautolu ki he huafa ‘o e Tamai mo e ‘Alo mo e Laumālie Mā‘oni‘oni.

[Sēnesi 1:1-10, Teutalōnome 6:4; Saame 68:5; Saame 90:2; ‘Aisea 64:8; Mātiu 7:11; Sione 3:17; 4:24; 6:27; Loma 8:15; 1 Kolinitō 15:24; Kalētia 1:1, 1:3; ‘Efesō 5:20, 6:23; Filipai 2:11; Kolose 3:17; 1 Tesalonaika 1:1-2, 9; 1 Pita 1:17].

Kupu 2: Ko Sisu Kalaisi ko e ‘Alo

‘Oku tau tui kia Sīsū Kalaisi, ko e ‘Otua mo tangata kakato mo mo‘oni, pea kātoi haohaoa mo ‘ikai mafakamavahevahe‘i ‘iate ia ‘a e natula fakae‘Otuá mo fakaetangatá. Ko ia ‘a e Folofola Faka-‘Itāniti na‘e hoko ‘o Kakano, ko e ‘Alo tofu-pē-taha ‘o e Tamaí, na‘e ‘alo‘i ‘e he Taupo‘ou ko Melé ‘i he mafai ‘o e Laumālie Mā‘oni‘oní. Koe‘uhi ko e fakatamaio‘eiki ‘ene ngāué, ko ia ai na‘a ne mo‘ui mo mamahi pea ne pekia ‘i he kolosí. Na‘e telio ia pea ne toetu‘u mei he pekiá ‘o ne hā‘ele hake ki hēvani ke ne ‘afio mo e Tamaí ‘a ia te ne toe hā‘ele mai mei ai. Ko Ia ‘a e Fakahaofi Faka‘itānití, ‘a ia ‘oku ne hūfekina kitautolu pea ‘e fou ‘iate ia ‘a e fakamāu‘i ‘a e taha kotoa pē.

Ko Sīsū Kalaisí ko e ‘Alo mei ‘Itāniti ‘o e ‘Otuá, ‘a ia na‘a ne hoko ko e tangata, pea talu ai pē ‘ene ‘Otua mo Tangata, ‘o ua hono angá ka ko e toko taha pē; pea te ne pehē ai pē ‘o ta‘engata. Na‘a ne tuku ia ke ‘alo‘i ‘e he Tāupo‘ou ko Melé ‘i hono tu‘itu‘ia ‘i he Laumālie Mā‘oni‘oní, ‘o ne ma‘u ai mo‘ona ha sino‘i tangata mo ha laumālie‘i tangata; ko hono makehé pē ko e ‘ikai ha‘ane angahalá.

Luke 1:35. ‘E hoko mai ‘a e Laumālie Mā‘oni‘oní kiate koe pea ‘e fakamalumalu koe ‘e he māfimafi ‘o e ‘Eiki Taupotú; pea ko ia ‘e ui ai ‘a e hako tapu te ke fā‘ele‘í ko e ‘ALO ‘O E ‘OTUÁ.

Sione 1:1. ‘I he kamata‘angá kuo ‘i ai ‘a Folofola, pea na‘e feangai mo e ‘Otuá ‘a Folofola, pea na‘e ‘Otua ‘a Folofola.

Sione 1:14. Pea na‘e hoko ‘a Folofola ko e kakano; ‘o ne fokotu‘u hono tāpanekalé ‘i hotau lotolotongá; pea na‘a tau mamata ki hono Sikainá (ko ha lāngilangi na‘e taau mo ha ‘Alo-tofu-pē-taha kuo ha‘u mei he‘ene tamaí) - tā ‘oku ne fonu ‘i he kelesi mo e mo‘oni.

[Saame 16:8-10; Mātiu 1:1, 18, 21, 23; 4:3, 6; 8:29; 11:27; 14:33; 16:28; 26:63; 27:49, 43, 54, 62-66; 28:5-9, 16-17; Ma‘ake 1:1; 3:11; 10:45; 15:1-47; 16:6-7; Luke 1:27, 31, 35; 24:4-8, 23; Sione 1:1, 14, 17-18; 3:16-17; 17:3; 20:26-29; Ngāue 1:2-3; 2:24-31, 38; 3:6; 4:10, 12; 8:12; 9:34; 10:40; Loma 5:10, 18; 8:34; 14:9; 1 Kolinitō 15:3-8; 14; 2 Kolinitō 5:18-19; Kalētia 1:4; 2:20; 4:4-5; ‘Efesō 5;2; 1 Tīmote 1:15; 2:5; Hepelū 2:17; 7:27; 9:14, 28; 10:12; 13:20; 1 Pita 2:24; 1 Sione 2:2; 4:14].

Kupu 3: Ko e Laumalie Ma’oni’oni

‘Oku tau tui ki he Laumālie Mā‘oni‘oní ‘a ia ‘oku hoko mai mei he Tamaí mo e ‘Aló pea ‘oku ne uho taha ai pē mo kinaua. ‘Oku ne fakamahino‘i ki māmani ‘a e angahalá pea mo e mā‘oni‘oní pea mo e fakamaau totonú. ‘Oku tataki ‘a e taha kotoa pē ‘i he funga ‘o hono tali mo‘oni ‘o e kosipelí pea ke kau ki he feohi ‘i he Siasí. ‘Oku ne fakafiemālie, tauhi mo fakamafai‘i ‘a e kau tuí pea tataki kinautolu ki he mo‘oni kotoa pē.

Ko e Laumālie Mā‘oni‘oní ko hono Toko Tolu ia ‘i he Tolu Tapú, ‘o taha ai pē ‘i he ‘Otuá mo e Tamaí mo e ‘Aló. ‘Oku ne kau ‘i he fakatupu ‘o e me‘a kotoa pē, mo hono tauhi, kae lahi ‘i he ngāue fakamo‘ui. Na‘a ne o‘i ‘akinautolu na‘a nau tohi ‘a e folofolá, mo ne hinoi‘i ke nau tauhi totonu ‘a e mo‘oni faka-‘Otuá. Na‘a ne fakatupu ‘a e tangata ‘o hotau ‘Eikí, ko ia na‘e ‘alo‘i ia ta‘e ha angahala; pea ‘i he‘ene Misaiá leva (‘a ia ko Pani), na‘a ne mōifua kiate ia ‘a e poto mo e kelesi ki hono lakanga fakamo‘uí. ‘Oku ne me‘a mo ui ha kakai ke malanga‘aki ‘a e folofolá, mo fai ‘a e ongo Sākalamēnití; pea ‘oku ‘a‘ana honau fakamafai mo fakaola ‘enau malangá ke liliu ‘a e angahalá, mo langa hake ‘a e kau tuí; pea ‘oku ne fakafofonga ki he ‘Eiki ko Sīsū ‘i he ngaahi ma‘u‘anga kelesi kotoa pē. ‘Oku ne fakamaama honau (kau tui) ‘atamaí ke ‘ilo ki he ‘uhinga ‘o e folofolá; ‘oku ne kaungā fakamo‘oni mo honau laumālié ko e fānau kinautolu ‘a e ‘Otuá; ‘oku ne tokoni ‘i he‘enau lotú; ‘oku ne fakama‘a kinautolu mei he angahalá ‘i tu‘a mo loto; pea ‘oku ne fakafonu honau lotó mo e mo‘uí ‘aki ‘a e ‘ofa haohaoa mo e kelesi fulipē.

Mātiu 28:19. ‘O papitaiso kinautolu ki he huafa ‘o e Tamai mo e ‘Alo mo e Laumālie Mā‘oni‘oní.

Ngāue 2:4. Pea fā‘ofale ‘iate kinautolu katokātoa ‘a e Laumālie Mā‘oni‘oní; pea nau hanga ‘o lea ‘i he ngaahi lea kehekehe, ‘o fakatatau ki he fakalea‘i ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oní.

2 Pita 1:21. Na‘e lea mei he ‘Otuá ha kau tangata ‘i he takiekina kinautolu ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oní.

[Saame 51:11; ‘Aisea 63:10; Mātiu 1:18, 20; 3:11; 12:32; Mātiu 28:19; Ma‘ake 1:8; 3:29; Sione 4:24; 14:16-17; 15:26; 16:13-15; Ngāue 2:4; 5:3-4; 13:4; 19:6; Loma 8:9, 16; 1 Kolinitō 12:3-11; 2 Kolinitō 3:17; Kalētia 3:5; 4:6; Hepelū 2:4].

Kupu 4: Ko e Tohitapu

‘Oku tau tui ki he Tohi Tapú, ‘a e Fuakava Motu‘á mo e Fuakava Fo‘oú, ‘a ia ‘oku fakahaa‘i mai ai ‘a e Folofola ‘a e ‘Otuá ‘a ia ‘oku malava ke fakahoko ai hotau fakamo‘uí. ‘Oku totonu ke tau tali ia ‘i hono fakafou mai ‘i he Laumālie Mā‘oni‘oní ko e tu‘utu‘uni mo‘oni mo e tataki ki he tui mo e ngāué. Ka ‘i ai ha me‘a ‘oku ‘ikai fakahoko mai pe fokotu‘u ‘e he Tohi Tapú pea ‘oku totonu ke ‘oua ‘e hoko ia ke makatu‘unga ai ‘etau tuí pe ‘e ako‘i ko e lava‘anga hotau fakamo‘uí.

‘Oku ui ‘a e Tohi Tapú ko e Folofola ‘a e ‘Otuá, koe‘uhi ‘oku fou ai ‘ene fakahā hono finangaló ki he kakaí. Ko e finangalo ko iá ‘a e me‘a ke tau tui ki ai, ‘a e me‘a ke tau fai; pea mo e me‘a ‘oku taau ke tau ‘amanaki te ne fai ma‘atautolu. Kuo ne tuku ‘ene Folofolá ke tauhi ‘e he Siasí, ke ‘aonga ki he kakai taki taha, pea ki he ngaahi fakatahá, ke ako mo malanga‘aki ‘i he ‘ao ‘o e kakaí. ‘Oku ‘aonga kiate kita toko taha, ke fe‘ao mo au ‘i he ‘aho kotoa pē, ‘o ako kita ki he totonú.

Sione 5:39. ‘Oku mou hakule ‘a e Tohi Tapú; koe‘uhi ‘oku mou mahalo ‘oku tu‘u ai ho‘omou ma‘u ‘a e mo‘ui ta‘engatá: pea ko ia ia ‘oku fakamo‘oni kiate aú.

Ngāue 17:11. Pea na‘e anga faka‘ei‘eikiange ‘a e kakai ni ‘iate kinautolu ‘i Tesalonaiká, he na‘a nau tali loto lelei ‘aupito ‘a e folofolá, ‘o nau kumi ‘i he Tohi Tapú ‘i he ‘aho kotoa pē ‘a e mo‘oni ‘o e ngaahi me‘a ko iá.

[Saame 19:7; Mātiu 5:17-19; 22:37-40; Luke 24:27, 44; Sione 1:45; 5:46; 17:17; Ngāue 17:2, 11; Loma 1:2; 15:4, 8; 2 Kolinitō 1:20; Kalētia 1:8; ‘Efesō 2::15-16; 1 Tīmote 3:15-17; 2 Tīmote 3:15-17; Hepelū 4:12; 10:1; 11:39; Sēmisi 1:21; 1 Pita 1:23; 2 Pita 1:19-21; 1 Sione 2:3-7; Fakahā 22:18-19].

Kupu 5: Ko e Siasi

‘Oku tau tui ko e Siasi Faka-Kalisitiané ko e feohi‘anga ‘o e kakai ’oku tui mo‘oni ko hotau ‘Eikí ‘a Sīsū Kalaisi. ‘Oku tau tui ko e Siasí ‘oku taha pē, ‘oku toputapu, ‘oku faka‘aposetolo pea mo fakaleveleva: ko e feohi‘anga fakamo‘ui ‘a ia ‘oku malanga‘aki ai ‘a e Folofolá ‘e he kakai kuo ui ‘e he ‘Otuá, pea fai ai ‘a e Ongo Sākalamēnití ‘o fakatatau mo ia kuo tu‘utu‘uni ‘e Kalaisí. Pea ‘i he funga ‘o e tataki ‘a e Laumālie Mā‘oni‘oní, ‘oku fai ai ‘e he Siasí ‘a hono tauhi ‘o e lotú, ke hinoi‘i ‘a e kau tuí pea ke fakamo‘ui ‘a māmani.

Ko e Siasí ko e kautaha ‘akinautolu ‘oku tui kia Kalaisi ko hotau ‘Otua Fakamo‘ui mo hotau ‘Eiki, pea ‘oku nau lotu ki he ‘Otuá ‘i hono huafá. Ko e Siasi Hāmaí ko e kakai kotoa ‘oku kau ki he ngaahi Siasi Faka-Kalisitiané: ko e Siasi Ta‘ehāmaí ko e kakai kotoa kuo tui talu he kamata‘angá ‘o faai mai.

Ngāue 2:46 & 47. Pea ko e ‘aho kotoa pē na‘a nau faka‘utumauku ‘o loto taha he ‘alu ki he Temipalé, mo nau pakipaki mā ‘i ‘api; pea na‘a nau kai honau ‘inasí ‘i he fiefia mo e loto hangamālie; ‘o nau tuku kolōlia ki he ‘Otuá, pea tokangaekina kinautolu ‘e he kakaí. Pea na‘e fakaului ‘e he ‘Eikí ki he‘enau fakatahá ‘i he ‘aho kotoa pē ‘akinautolu kuo kamata tuí.

[Mātiu 16:18; 18:17; Ngāue 2:41-47; 5:11; 8:1, 3; 9:31; 11:22, 26; 12:1, 5; 13:1; 14:23, 27; 15:22; 20:28; 1 Kolinitō 1:2; 12:28; 16:1; 1 Kolinitō 1:1; Kalētia 1:2; ‘Efesō 1:22-23; 2:19-22; 3:9-10, 21: 5:22-33; Kolose 1:18, 24; 1 Tesalonaika 1:1; 1 Tīmote 3:15; Hepelū 12:23; Sēmisi 5:14].

Kupu 6: Ko e Sakalameniti

‘Oku tau tui ko e Sākalamēnití, na‘e fakatapui ‘e Kalaisi mo‘o faka‘ilonga mo fakamo‘oni ‘o e tui ‘a e Kalisitiané mo hotau ‘ofa‘i ‘e he ‘Otuá. Ko e Sākalamēnití ko e fou‘anga mai ia ‘o e kelesi ko ia ‘oku ngāue ta‘e hā mai ai ‘a e ‘Otuá ‘iate kitautolu, koe‘uhi kae tu‘utai, kaukaua mo fakapapau‘i ‘a ‘etau tui pikitai kiate iá. Ko e Ongo Sākalamēniti na‘e tu‘utu‘uni ‘e hotau ‘Eiki ko Kalaisí, ko e Papitaiso mo e ‘Ohomohe ‘a e ‘Eikí.

‘Oku tau tui ko e Papitaiso ‘oku faí ko e fakahaa‘i ‘o e kau ki he Siasí. Ko e fatongia mahu‘inga ‘o e Siasí ‘oku tō ki he mātu‘a ‘a e fānau valevale kuo papitaisó. ‘Oku ‘anautolu ke fafanga mo akonekina fakalaumālie ‘a e fānau valevalé kae ‘oua kuo nau tali ‘a Kalaisi, pea tupu mei he‘enau fakamo‘oni ‘o ‘enau tuí ke sila‘i honau papitaisó.

Ko e faka‘ilonga ‘i tu‘a ‘o e Papitaisó ko e vai, ‘a ia ‘oku unu kita ki ai, pe ‘oku luluku ‘aki hoto matá, ‘o ui ko e papitaiso ‘i he huafa ‘o e Tamai mo e ‘Alo mo e Laumālie Mā‘oni‘oni. ‘Oku faka‘atā ai foki kita mei he angahalá mo hono ‘ulí, pea mo ‘ete ma‘u ha mo‘ui fo‘ou ‘ia Kalaisi. Ko e papitaiso ‘o e kakai lalahí ‘oku fakakau leva ai kinautolu ki he Siasi Hāmai ‘o Kalaisí; pea ‘oku sila‘i ma‘anautolu (‘o kapau ‘oku nau fakatomala mo‘oni) ‘a e ngaahi tapuaki ‘o e kovinānité. Ko e fanga ki‘i valevale ‘oku papitaisó ‘oku nau kau leva ai ki he Siasi Hāmaí, pea ‘oku ‘onautolu hono leleí ‘i tu‘a; pea ‘oku pau foki mo‘onautolu ‘a e ngaahi koloa fakalaumālie ‘oku tu‘u ‘i he kovinānité, ‘o ka nau ka fai ‘amui hono ngaahi tu‘utu‘uní. Ko hoto fatongia ‘oku tupu mei hoto papitaiso ki he huafa ‘o e Tamai mo e ‘Alo mo e Laumālie Mā‘oni‘oní, ko e ‘uluaki me‘á kuo pau ai ke u li‘aki ‘a e tēvoló mo ‘ene ngaahi ngāue fulipē, ‘a e fakausousa mo laukau ‘o eni maama angahala‘iá, kae ‘uma‘ā ‘a e ngaahi holi kovi ‘a kakanó; pea ko hono uá, ke u tui ki he ngaahi tokāteline ‘o e lotu kalisitiané; pea ko hono tolú, ke u fai ‘a e finangalo mā‘oni‘oni ‘o e ‘Otuá mo ‘ene ngaahi fekaú, pea u fou ai ‘i he ngaahi ‘aho kotoa pē ‘o ‘eku mo‘uí.

Ma‘ake 10:14. Tuku pē ‘a e kau tamaikí ke nau ha‘u kiate au; ‘oua ‘e ta‘ofi kinautolu: he ‘oku ma‘a e fa‘ahinga ko iá ‘a e Pule‘anga ‘o e ‘Otuá.

[Mātiu 3:7, 13-17; 21:25; 28:19; Ma‘ake 1:4, 9-11; Luke 3:3, 7:29; 12:50; 20:4; Sione 3:5, 22, 26; 4:1-2; Ngāue 2:38-39, 41; 8:12-17, 36-38; 16:15, 33; 18:8; 19:5; 22:16; Loma 2:28-29; 4:11; 6:3-4; 1 Kolinitō 12:13; Kalētia 2:11-12].

‘Oku tau tui ko e ‘Ohomohe ‘a e ‘Eikí ko e fakamo‘oni ‘o hotau huhu‘í: ko e fakamanatu ‘o e mamahi mo e pekia ‘a Kalaisí, pea ko e fakahā‘anga ‘o e taha mo e fe‘ofo‘ofani ‘a e kakai Kalisitiané mo Kalaisi, mo e kakai kotoa pē. Ko kinautolu ‘oku fai mo‘oni, taau mo fai ‘apasia ‘enau kai mei he mā kuo pakipakí mo inu mei he ipu fakafeta‘í, ‘oku nau ma‘u ‘inasi fakalaumālie ‘i he sino mo e ta‘ata‘a ‘o Kalaisí ‘o a‘u ki he ‘ene toe hā‘ele mai.

Ko e ‘uhinga ‘o e lea Sākalamēnití ko e me‘a ia ‘oku hā ‘i tu‘a, ‘a ia na‘e tu‘utu‘uni ‘e Kalaisi mo faka‘ilonga ‘o ha kelesi ‘oku ta‘e hā mo fakalaumālie, ‘a ia ‘oku foaki kiate kitautolu; pea tala‘ehai ko e faka‘ilonga pē, ka ko e founga foki ‘o e kelesi ko iá, mo e fakamo‘oni kiate kitautolu ‘oku ‘i ai ia. Ko e sila ia mo e fakamo‘oni ‘o e kovinānite ‘ofa ‘oku tu‘u ‘ia Kalaisí: pea ko e ngaahi me‘a ‘oku ‘i he kovinānite ko iá ‘oku motu mei he ‘Otuá ‘i he‘ene tala‘ofá, ka ‘oku toki pau ma‘a e tangatá ‘i he‘ene talangofua ki he ngaahi tu‘utu‘uní.

Luke 22:19-20. Na‘a ne to‘o foki ha fo‘i mā, ‘o ne fakafeta‘i, mo ne pakipaki ‘o ‘ange kiate kinautolu, ‘o ne pehē, Ko hoku sinó ‘eni, ‘a ia ‘oku foaki koe‘uhi ko kimoutolu: mou fai eni ko hoku fakamanatu. Na‘a ne to‘o pehē foki ‘a e ipú, hili ‘a e ‘Ohomohé, ‘o ne pehē, ko e ipu ni ko e fuakava fo‘ou ia ‘oku fai ‘aki hoku totó, ‘a ia ‘oku lilingi koe‘uhi ko kimoutolu.

[Mātiu 26:26-28; Ma‘ake 14:22-24; Sione 6:48-58; 1 Kolinitō 5:7-8; 10:3-4, 16-17; 11:20, 23-29].

Kupu 7: Ko e Angahala mo e Tau’ataina

‘Oku tau tui ‘oku ‘ikai ke maa‘usia ‘e ha taha ‘a e mā‘oni‘oní ‘o ka ne ta‘e ‘oua ‘a e kelesi tōmu‘a mai ‘a hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisí pehē ‘oku tau tō nounou ai pē ‘i he mā‘oni‘oní ka tau hehema ai pē ki he koví. Pea ka ‘ikai ha fanau‘i fo‘ou, ‘e ‘ikai ‘aupito ha momo‘i mamata ki he Pule‘anga ‘o e ‘Otuá. Kapau te tau falala ki hotau iví ‘o ‘ikai ke kau ai ‘a e kelesi ‘a e ‘Otuá, ‘e ‘ikai momo‘i lava ha ngāue ke fakahoifua ki he ‘Otuá. Kae kehe, ‘oku tau tui, ko ha taha kuo o‘i mo fakamafai‘i ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oní ‘oku ne mafeia ke tu‘utu‘uni tau‘atāina ke ne loto‘aki ‘a e fai leleí.

Ko e angahalá ko e talangata‘a ki he lao ‘a e ‘Otuá ‘i loto pe ‘i tu‘a. ‘Oku ‘i ai pē ‘a e ‘amanaki he na‘e tu‘utu‘uni ‘i he kamata‘angá ha Toko Taha ke fai fakamo‘ui, pea ko kinautolu kotoa ‘oku hū mai ki māmaní, ‘oku nau ‘inasi ‘i he‘ene kelesí, pea ‘i hono Laumālié.

Loma 5:12. Na‘e hoko ‘a e angahalá ki māmani ‘i he tangata pē taha, pea hoko ‘a e maté ‘i he angahalá; pea a‘usia pehē ‘a e kakai kotoa pē ‘e he maté, koe‘uhi ne angahala kotoa pē.

1 Sione 5:17. ‘Ilonga ha fai ta‘e totonu ko e angahala ia.

[Sēnesi 4:7; 6:5; 8:21; 18:20; 20:9; 31:36; 39:9; 42:22; 50:17; ‘Ekisoto 10:17; 16:1; 17:1; Teutalōnome 30:19; Siosiua 24:15; 1 Tu‘i 29:40; Saame 51:5; ‘Aisea 64:6; Selemaia 17:9; Ma‘ake 7:21-23; Luke 16:15; Sione 7:17; Loma 3:10-12; 5:12-21; 1 Kolinitō 15:22; 2 Kolinitō 8:3; ‘Efesō 2:1-3; 1 Tīmote 2:5; Filimone :14; Hepelū 11:6; Fakahā 22:17].

Kupu 8: Ko e Fakalelei ‘ia Kalaisi

‘Oku tau tui na‘e fai ai pē ‘e he ‘Otuá ‘ia Kalaisi ‘a e fakalelei ‘o māmani kiate ia. Ko e feilaulau na‘e hiki fiemālie ‘e Kalaisi ‘i he Kolosí, ko e feilaulau haohaoa mo fe‘unga mo‘o fakamolemole ‘a e angahala ‘a māmani fulipē pea fakatau‘atāina ai pē ‘a e kakai kotoa pē mei he angahala kotoa pē.

Ko e pekia ‘a Kalaisí ko hotau fetongi ko e me‘a mahu‘inga ange fau; ko ia neongo ko e fakamaau faitotonu ‘a e ‘Otuá, ka ‘oku ne lava ke fakamolemole ‘etau ngaahi angahalá ko e sio ki he pekia ko iá, pea ke fakalelei mo kitautolu.

1 Pita 3:18. He ko Kalaisi foki na‘a ne mo‘ua mamahi tu‘o taha koe‘uhi ko e ngaahi angahalá. Ko e angatonu ma‘a e ta‘e angatonú, koe‘uhi ke ne fakaofiofi kitautolu ki he ‘Otuá.

1 Sione 1:9. Kapau ‘oku tau vete ‘etau ngaahi angahalá, ko ‘ene anga fakamo‘oni-tala‘ofá mo ‘ene anga faitotonú ‘oku na kau ke ne fakamolemole ‘etau ngaahi angahalá, pea ke ne fakama‘a ‘akitautolu mei he faihala fulipē.

[‘Aisea 52:13-53:12; Luke 24:46-47; Sione 3:16; Ngāue 3:18; 4:14; Loma 3:20, 24-26; 5:8-11, 13, 18-20; 7:7; 8:34; 11:15; 1 Kolinitō 6:11; 15:22; 2 Kolinitō 5:18-19; Kalētia 2:16; 3:2-3; ‘Efesō 1:7; 2:13, 16; 1 Tīmote 2:5-6; Hepelū 7:23-27; 9:11-15, 24-28; 10:14].

Kupu 9: Ko e Fakatonuhia mo e Fanau’i Fo’ou

‘Oku tau tui ‘e ‘ikai faifai pea lau kitautolu kuo tau taau ‘i he ‘ao ‘o e ‘Otuá koe‘uhi ko ha‘atau fai ha ngāue lelei pe fakahoifua koe‘uhi ko ha me‘a kuo tau lava. ‘Oku fai ‘a e fakatonuhia ‘o e angahala kuo fakatomalá, pea lau kuo nau taau ‘i he ‘ao ‘o e ‘Otuá ‘aki pē ‘enau tui ki hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisí, pea fai ‘aki ‘a e ivi ‘o e Laumālie Mā‘oni‘oní, ‘a ē ‘oku tau kaungā ‘inasi ai ‘i he anga faka-‘Otuá mo a‘usia ‘a e mo‘ui fo‘oú. Pea tupu mei he fanau‘i fo‘ou ko iá ‘a e malava ‘e he Kalisitiané ke fakalelei ia ki he ‘Otuá pea faingofua ai ke fai fiefia mo lototō ‘a e talangofua ki hono finangaló.

‘Oku tau tui, neongo ‘oku tau ma‘u ‘a e fanau‘i fo‘oú, ‘oku faingofua pē ke toe mahu‘i atu mei he kelesí ‘o mo‘ua ki he angahalá. Ka na‘a mo ia, ‘e kei malava ‘e he kelesi ‘a e ‘Otuá ke fakafo‘ou kitautolu ki he mā‘oni‘oní.

Ko e fakamolemole angahalá ko e fanau‘i fo‘ou, pea mo e fakamā‘oni‘oni. Ka ai ha angahala ‘oku ne fakatomala mo tui pīkitai kia Sīsū Kalaisi, ‘oku fakamolemole tu‘unga‘a pē ‘ene ngaahi hiá ‘o ‘ikai ‘eke pe tautea. Ko e tangata angahala kuo fakamolemolé ‘oku ne hangē tofu pē ha taha kuo fakatonuhia ‘i he fakamaaú, he ‘oku ngāue ki ai ‘a Langi ‘o hangē ‘oku ne ‘ata‘atā koe‘uhi pē ko Kalaisi. Ko e fanau‘i fo‘oú ko e ngāue ia ‘a e ‘Otuá ‘i hoto laumālié, ‘a ia ‘oku fai ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oní, pea ‘oku kamata ai ‘ete mo‘ui fo‘ou ‘ia Sīsū Kalaisi.

Sione 3:3. ‘Ilonga ‘a ia ‘e ‘ikai fanau‘i fo‘ou mei ‘olungá, ‘e ‘ikai te ne lava ke mamata ki he Pule‘anga ‘o e ‘Otuá.

Loma 5:1. Ko ia tau tuku ke fakatonuhia‘i kitautolu ‘i he tuí, ka tau ma‘u melino ai mo e ‘Otuá ‘i hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisí.

2 Kolinitō 5:17. Ko ia foki, kapau ‘oku ‘ia Kalaisi ha taha, ko e matu‘aki fakatupu fo‘ou ia: kuo mole ‘a e ngaahi me‘a ’o ono‘ahó; uē! kuo nau hoko ‘o fo‘ou.

[Hapakuke 2:4; Mātiu 18:21-22; Sione 15:4-6; Ngāue 13:38-39; 15:11; 16:31; Loma 1:17; 3:28; 4:2-5, 25; 5:1-2, 16; Kalētia 2:21; 3:6-14; ‘Efesō 2:8-9; Filipai 3:9; Hepelū 10:38; Sione 1:12-13; 3:3, 5-8; 2 Kolinitō 5:17; Kalētia 3:26; ‘Efesō 2:5,10, 19; 4:24; Kolose 3:10; 1 Tīmote 4:1; Hepelū 10:35-39; Taitusi 3:5; Sēmisi 1:18; 1 Pita 1:3-4; 2 Pita 1:4; 1 Sione 1:9; 2:1, 24-25].

Kupu 10: Ko e Fai Lelei

‘Oku tau tui ko e fai leleí ko e fua ‘o e tui mo e fanau‘i fo‘ou ka ‘oku ‘ikai ha‘ane kākunga ke to‘o ai ‘etau ngaahi angahalá pe ofe‘i ‘a e fakamaau faka-‘Otuá. ‘Oku tau tui ko e ngāue leleí, ‘a ē ‘oku fakahoifua mo taau ki he ‘Otuá ‘ia Kalaisí, ‘oku ake mei he tui ‘oku mo‘oni mo mo‘ui, pea fakamo‘oni ‘e he ngāue leleí ‘a e tui ko iá.

Efesō 2 : 10. He ko ‘ene ngaohi ‘a kitautolu, kuo fakatupu ‘ia Kalaisi Sīsū ke fai ‘a e ngaahi ngāue lelei, ‘a ia na‘e toka teuteu ‘e he ‘Otuá ke tau fou ai.

[Mātiu 5:16; 7:16-20; Sione 10:32; 15:8; Ngāue 9:36; Loma 3:20; 4:6; Kalētia 2:16; 5:6; Filimone 1:11; Kolose 1:10; 1 Tesalonaika 1:3; Taitusi 2:14; 3:5; Hepelū 10:24; Sēmisi 2:18, 22; 1 Pita 2:9, 12].

Kupu 11: Ko e Fakama’oni’oni mo e Haohaoa FakaKalisitiane

‘Oku tau tui ko e fakamā‘oni‘oní ko e ngāue ‘oku fai ‘e he kelesi ‘a e ‘Otuá ‘i he Folofola mo e Laumālie ‘iate kinautolu kuo fanau‘i fo‘oú pea fai ke tatafi ai ‘a e angahalá mei he‘enau ngaahi mahaló, leá mo e ngāué, pea o‘i ai ke mo‘ui talangofua ki he finangalo ‘o e ‘Otuá pea tuli atu ki he mā‘oni‘oni ko iá, ‘a ia kapau ‘e ‘ikai ma‘u, ‘e ‘ikai ala mamata ki he ‘Eikí.

Ko e mā‘oni‘oni haohaoá ko e loto ia ‘oku ‘ofa, ma‘a mo haohaoa mo‘oni. ‘Oku ‘atā kiate ia kuo fanau‘i fo‘oú pea kuo tau‘atāina mei he ha‘i ‘o e angahala, pea ‘ofa ki he ‘Otuá ‘aki ‘a e kotoa ‘o e loto mo e laumālie mo e ‘atamai mo e ivi, pea ‘oku ‘ofa ki he kaungā‘apí ‘o hangē ko ‘ene fai kiate iá. Kae kehe, ‘oku tu‘unga ‘i he tui kia Sīsū Kalaisí ‘a e ma‘u ‘o e me‘a‘ofa ko iá ‘i he mo‘ui ko ení; ko ia ‘oku taau ke vakili fakamaatoato ki ai ‘e he kotoa ‘o e fānau ‘a e ‘Otuá.

‘Oku tau tui ‘oku ‘ikai ta‘ofi ai kitautolu mei he vaivaí, fakapo‘ulí mo e ngaahi fehalaaki ‘oku alāanga mo e tangatá, ‘uma‘ā ke tau hao ai mei he toe tō ki he angahalá. ‘Oku taau mo e Kalisitiané ke faka‘ehi‘ehi mei he hikisiá kae faka‘utumauku ke ikuna ‘a e fakatauele kotoa ‘o e angahalá. ‘Oku taau ke talangofua kakato ki he finangalo ‘o e ‘Otuá kae lava ke mahu‘i meiate ia ‘a e ha‘i ‘o e angahalá; pea ko e māmani ko ení mo e kakanó mo e tēvoló ‘oku ikuna noa pē, pea ‘e mafeia ‘e ia hono ngaahi filí koe‘uhi ko e ivi ‘o e Laumālie Mā‘oni‘oní.

Ko e fakamā‘oni‘oní ko e ngāue ‘a e kelesí he‘ene fakama‘a ‘a e laumālié mei he ‘uli ‘o e angahalá, mo ‘ene fakatapui ia ma‘a e ‘Otuá. ‘Oku fakamā‘oni‘oni‘i kitautolu fakataha mo e fakamolemole ‘o ‘etau ngaahi angahalá, mo hotau fanau‘i fo‘oú. Ko e mā‘oni‘oni haohaoá ko e loto ia kuo ma‘a mei he ta‘e totonu fulipē, pea ‘oku ‘ofa ki he ‘Otuá ‘aki ‘a e kotoa ‘o e lotó mo e ‘atamaí mo e laumālié mo e iví; pea ‘oku ‘ofa ki he kaungā‘apí ‘o hangē ko kitá.

Mātiu 5:48. Ka mou haohaoa pē ‘akimoutolu, ‘o hangē ‘oku haohaoa ‘a ho‘omou Tamai fakalangí.

1 Tesalonaika 5:23. Pea ko e ‘Afio ‘a e ‘Otuá ‘a ia ‘oku ‘a‘ana ‘a e nongá, ‘ofa ke ne fakamā‘oni‘oni ‘o faka‘aufuli ‘akimoutolu.

[Sēnesi 17:1; Teutalōnome 30;6; Saame 50:2; 119:96; 130:8; ‘Aisea 6:1-6; Tangilāulau 2:15; ‘Isikeli 28:12; 36:25-29; Mātiu 5:8, 48; Luke 1:74-75; 3:16-17; 24:49; Sione 17:1-26; Ngāue 1:4-5, 8; 2:1-4; 15:8-9; 26:18; Loma 6:19, 22; 8:3-4; 1 Kolinitō 1:2, 30; 6:11; 2 Kolinitō 7:11; ‘Efesō 4:13, 24; 5:25-27; 1 Tesalonaika 3:10, 12-13; 4:3, 7-8; 5:23-24; 2 Tesalonaika 2:13; Taitusi 2:11-14; Hepelū 10:14; 13:13; Sēmisi 3:17-18; 4:8; 1 Pita 1:2; 2 Pita 1:4; 1 Sione 1:7, 9; 3:8-9; 4:17-18; Siutasi :24].

* Ko e ngaahi kupu‘i folofola ‘oku fekau‘aki mo e mo‘ui fakasōtomá : Levitiko 18:22; 20:13.

Kupu 12: Ko e Fakamaau mo e Mo’ui Kaha’u

‘Oku tau tui ‘oku kāpui ‘a e toko taha kotoa pē ‘e he fakamaau totonu ‘a Sīsū Kalaisí, ‘i he taimi ni mo e ‘aho fakamuí. ‘Oku tau tui ki he toetu‘u mei he pekiá; ko e angatonú ki he mo‘ui ta‘engatá ka ko e kau faikoví ki he mala‘ia ta‘engatá.

Ngāue 10:42. Pea na‘a ne fekau ke mau fanongonongo ia ki he kakai ‘Isilelí, mo fakapapau ko eni ia ‘a e toko taha kuo polo‘i ‘e he ‘Otuá, ko e Fakamaau ‘o e kau mo‘uí mo e kau pekiá.

[Sēnesi 15:14; ‘Ekisoto 6:6; 7:4; 28:15; 28:29-30; Levitiko 19:15, 35; Nōmipa 27:21: 35:12; Koheleti 12:14; Mātiu 10:15; 19:16, 29; 25:31-46; Ma‘ake 10:17, 30; Luke 10:25; 11:31-32; 18:18, 30; Sione 3:15-16; Ngāue 10:42; 17:31; Loma 2:16; 14:10-12; 2 Kolinitō 5:10; 2 Tīmote 4:1; Hepelū 9:27; 2 Pita 3:7; Fakahā 20;11-13]

Kupu 13: Ko e Ma’unga Kelesi

‘Oku tau tui ko e fatongia totonu mo e faingamālie hounga ‘i he ‘ao ‘o e ‘Otuá ke punou ‘e he Kalisitianí ‘o lotu fakalāngilangi mo taka ‘apasia, kae fai lototō. ‘Oku tau tui ki he mahu‘inga lahi ‘o e ngaahi ma‘unga kelesí ki he mo‘ui ‘a e Siasí; pea ko ia, ko e fakataha ‘a e kakai ‘o e ‘Otuá ki he lotú, ko e faingamālie ‘aonga ia ki he feohi faka-Kalisitiané mo e mo‘ui fakalaumālié.

‘Oku tau tui ‘oku fakaleveleva ke tatau tofu ‘a e ouau lotú ‘i he feitu‘u kotoa pē ka ke fai fakapotopoto ke fe‘unga mo e tu‘utu‘uni ‘o e taimí pea fakatatau mo e tu‘unga ‘o e kāinga lotú. ‘Oku taau ke fai ‘i he lea mo e founga ‘oku mahino ki he kakaí, pea hoa mo e Tohi Tapú mo‘o hinoi‘i ‘o e kakai kotoa pē kae kei alāanga ai pē mo e ngaahi Lao mo e Tu‘utu‘uni ‘a e Siasí.

Ko e faka‘ilonga lahi ‘a ia ‘oku ‘ilonga ai ‘a e ngaahi Siasi Faka-Kalisitiane ‘i māmaní ko ‘enau fakataha ke fai ‘a e lotu ‘i he huafa ‘o Sīsuú, pea mo ‘enau fai ‘a e ongo Sākalamēniti na‘a ne tu‘utu‘uní.

Ngāue 2 : 46. Pea ko e ‘aho kotoa pē na‘a nau faka‘utumauku ‘o loto taha he ‘alu ki he Temipalé, mo nau pakipaki mā ‘i ‘api; pea na‘a nau kai honau ‘inasí ‘i he fiefia mo e loto hangamālie; ‘o nau tuku kolōlia ki he ‘Otuá, pea tokangaekina kinautolu ‘e he kakai kotoa. Pea na‘e fakaului ‘e he ‘Eikí ki he‘enau fakatahá ‘i he ‘aho kotoa pē ‘akinautolu kuo kamata mo‘uí.

Ngāue 14:23. Pea ‘i he siasi kotoa pē na‘a na fili ‘i he hikinima ha kau faifekau ma‘anautolu; pea na fai ha hūfia faka‘aukai, ‘o na toki tuku kinautolu ki he ‘Eiki kuo nau tui ki aí.

[Mātiu 16:18; 18:17, 20; Ma‘ake 2:18-20; Ngāue 13:2-3; 14:23; 15:10, 28-29; Loma 12:12; 14:2-6, 15, 17, 21; 1 Kolinitō 1:10; 11:23-28; 14:26; 2 Kolinitō 13:11; Kalētia 5:1, 13; ‘Efesō 6:18; Filipai 4:6; Kolose 2:16-17; 2 Tesalonaika 3:6, 14; 1 Tīmote 1:4-6; 2:1-2; 2 Tīmote 3:16-17; Hepelū 10:25; 1 Pita 2:2; 2:16; 3:18].

Kupu 14: Ko e ‘Aho Tapu ‘o e ‘Eiki

‘Oku tau tui ko e ‘Aho ‘o e ‘Eikí ‘oku fakatapui faka-‘Otua ki he lotu ki he ‘Otuá, ki he mālōlō mei he ngaahi ngāue ‘aho ngofuá kae moifua ki he langa hake ‘o e mo‘ui fakalaumālié, ki he feohi faka-Kalisitiané mo e ngāue fakamo‘uí. Ko e ‘aho fakamanatu ‘o e Toetu‘u ‘a hotau ‘Eikí, pea ko e fakatu‘amelie ki ha‘atau mālōlō faka‘itāniti. Ko e ‘aho fe‘unga ki hono fakatu‘utai mo fakamafola ‘o e Siasi Faka-Kalisitiané pea mahu‘inga mo‘o fakatu‘umālie ma‘a e kakaí.

Ngāue 20:7. Pea ‘i he ‘uluaki ‘aho ‘o e uiké na‘a mau fakataha ke pakipaki mā; pea na‘e talanoa lotu ‘a Paula kiate kinautolu, he na‘a ne ‘amanaki ‘alu ‘apongipongi; ‘o ne fano atu ‘ene fakamatala ki he tu‘uapō.

[Sēnesi 2:3; ‘Ekisoto 20:3, 7-11; Teutalōnome 5:11; ‘Aisea 58:13-14; Ma‘ake 2:27; Hepelū 4:9; Fakahā 1:10].

Kupu 15: Ko e Kalisitiane mo e Koloa

‘Oku tau tui ‘oku ‘o e ‘Otuá ‘a e koloa kotoa pē, pea ko e koloa taautaha ‘oku ma‘u ‘e ha taha, ‘oku ‘a‘ana ia pea ko e fatongia mā‘oni‘oni faka-‘Otua hono tauhí. Ko e koloa taautaha kotoa pē ke ngāue‘aki ko e fakahā‘anga ‘o e manava‘ofa mo e foaki faka-Kalisitiane, pea ke tokoni ‘aki ki he ngaahi ngāue fakalotu ‘a e Siasí ‘i Māmani. Ko e koloa kotoa: taautaha, fakakautaha pe fakatokolahi, ‘oku taau ke fai totonu ki hono tauhi pe ngāue‘aki fakapotopoto ma‘a e lelei ‘a e kakai kotoa pē ‘i he pule māfimafi mo mā‘oni‘oni ‘a e ‘Otuá.

Ngāue 20:35. ‘I he me‘a kotoa pē na‘e enginaki ‘e he‘eku ngāue kiate kimoutolú, ‘oku totonu ke fakaongosia pehē, koe‘uhi ke tokoni ‘a e vaivaí; pea ke fakamanatu foki ki he folofola ‘a e ‘Eiki ko Sīsuú, ‘a si‘ene me‘a mai, ‘Oku te monū‘ia lahi ‘i he fai ha foaki atu, ‘i he‘ete ma‘u ha foaki mai.

[Sēnesi 23:4; 31:16; 34:10, 23; 36:6; ‘Ekisoto 22:11; Levitiko 22:11; 25:10, 13; 25:25; Palōvepi 3:9; Ma‘ake 3:10; Malakai 3:10; Mātiu 25:34-40; 1 Kolinitō 16:2; 2 Kolinitō 9:7; Sēmisi 2:15-16; 1 Sione 3:17].

Kupu 16: Ko e Pule’anga

‘Oku tau tui kuo ma‘u ‘a e ngaahi mafai mo e totonu ‘a e pule‘angá mei he ‘Otua Māfimafí. Ko ia, ‘oku taau ke faka‘apa‘apa ‘e he Kalisitiané ki he pule‘anga ‘oku nofo malu aí. ‘Oku tau tui ko e pule‘anga kotoa ‘oku taau ke makatu‘unga ‘a ‘ene langá mo ‘ene ngaahi ngāué ki hono malu‘i ‘o e lāngilangi mo e ngaahi totonu faka-‘Otua ‘o e kakai kotoa pē. ‘Oku tau tui ko e taú mo e lingitotó ‘oku ‘ikai taau mo e Kosipelí mo e Laumālie ‘o Kalaisí. ‘Oku tau tui ko e ngafa ‘o e Kalisitiane kotoa ke poupou mo mateaki ki he pule‘angá pea fai pehē ‘i he fiefia, angatonu mo e to‘onga faka-‘Otuá.

Loma 13:1 Ke anganofo ‘a e tangata kotoa pē ki he ngaahi pule ‘oku ma‘olungá: he ‘oku ‘ikai ha pule ka ‘oku mei he ‘Otuá pē; pea ko e ngaahi pule ‘oku ‘i aí ko e fokotu‘u ‘e he ‘Otuá.

[‘Ekisoto 22:28; 1 Sâmiuela 24:6; ‘Esela 7;26; Palōvepi 24:21; Koheleti 8:2-4; ‘Aisea 9:6; 9:7; Mātiu 17:27; 22:21; Ngāue 23:5; Kolose 10:20; Taitusi 3:7; 1 Pita 2:13-14; Siutasi :8].

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Church Office
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide05
 • Slide18
 • Slide14
 • Slide03
 • Slide07
 • Slide16
 • Slide11
 • Slide05
 • Slide19
 • Slide09
 • Slide06
 • Slide07
 • Slide15
 • Slide20
 • Slide22
 • Slide08
 • Slide13