Kupu I: Ko e ‘Otua ko e Tamai

Ko e Ngaahi Kupu‘i Folofola ‘oku ngāue‘aki ke fakamo‘oni ki he Ngaahi Tefito‘i Akonakí ko e to‘o ia mei he Liliu na‘e fakahoko ‘e Toketā Moulitoní.

Kupu 1: Ko e ‘Otua ko e Tamai

‘Oku tau tui ki he Taha pē ‘a e ‘Otua Mo‘uí pea ‘oku ne Toputapu mo Mo‘oni, ko e Laumālie Faka-‘Itāniti, ko e Fakatupu pea mo Tauhi pea Pule Aoniu ki he me‘a kotoa pē ‘oku hā mai mo ‘ikai ke hā mai. ‘Oku ‘ikai fakangatangata hono Māfimafí mo hono Potó mo ‘ene Fakamaau Totonú, mo ‘ene Leleí pea mo ‘ene ‘Ofá, pea ‘oku ne pule mo e tokanga faka‘atu‘i ki he lelei mo e fakamo‘ui ‘o e kakai kotoa pē ke lāngilangi‘ia ai ‘a hono Huafá.

‘Oku tau tui ki hono fakahaa‘i mai ‘e he ‘Otuá ia ‘i he Tolu-Taha‘i-‘Otua Toputapú. Ko e Tamai, mo e ‘Alo pea mo e Laumālie Mā‘oni‘oni, ‘oku mahino ‘enau Tolú ka ‘e ‘ikai ala fakamavahevahe‘i, pea ‘oku faka‘itāniti ai pē ‘enau Tahá ‘i he ngāue mo e māfimafi.

Ko e ‘Otuá ko e Laumālie laui ‘itāniti, pea ‘oku ta‘e fakangatangata mo ta‘e liliu hono angá mo hono ngaahi ‘ulungāanga kotoa pē, pea ko ia toko taha pē ‘oku mo‘ui ‘iate ia pē.

‘Aisea 46:9. Ko au pē ko e ‘Otua, pea ‘oku ‘ikai hano ua. ‘Io ko ‘Elohimi Au, pea ‘ikai haku tuha.

Mātiu 28:19. Ko ia ke mou ō, ‘o ngaohi ‘a e ngaahi kakai kotoa pē ko ‘eku kau ako, ‘i he papitaiso kinautolu ki he huafa ‘o e Tamai mo e ‘Alo mo e Laumālie Mā‘oni‘oni.

[Sēnesi 1:1-10, Teutalōnome 6:4; Saame 68:5; Saame 90:2; ‘Aisea 64:8; Mātiu 7:11; Sione 3:17; 4:24; 6:27; Loma 8:15; 1 Kolinitō 15:24; Kalētia 1:1, 1:3; ‘Efesō 5:20, 6:23; Filipai 2:11; Kolose 3:17; 1 Tesalonaika 1:1-2, 9; 1 Pita 1:17].

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Church Office
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide14
 • Slide03
 • Slide07
 • Slide05
 • Slide18
 • Slide04
 • Slide11
 • Slide19
 • Slide09
 • Slide06
 • Slide05
 • Slide16
 • Slide07
 • Slide20
 • Slide22
 • Slide08
 • Slide15
 • Slide13