Kupu II: Ko Sisu Kalaisi ko e ‘Alo

Kupu II: Ko Sisu Kalaisi ko e ‘Alo

‘Oku tau tui kia Sīsū Kalaisi, ko e ‘Otua mo tangata kakato mo mo‘oni, pea kātoi haohaoa mo ‘ikai mafakamavahevahe‘i ‘iate ia ‘a e natula fakae‘Otuá mo fakaetangatá. Ko ia ‘a e Folofola Faka-‘Itāniti na‘e hoko ‘o Kakano, ko e ‘Alo tofu-pē-taha ‘o e Tamaí, na‘e ‘alo‘i ‘e he Taupo‘ou ko Melé ‘i he mafai ‘o e Laumālie Mā‘oni‘oní. Koe‘uhi ko e fakatamaio‘eiki ‘ene ngāué, ko ia ai na‘a ne mo‘ui mo mamahi pea ne pekia ‘i he kolosí. Na‘e telio ia pea ne toetu‘u mei he pekiá ‘o ne hā‘ele hake ki hēvani ke ne ‘afio mo e Tamaí ‘a ia te ne toe hā‘ele mai mei ai. Ko Ia ‘a e Fakahaofi Faka‘itānití, ‘a ia ‘oku ne hūfekina kitautolu pea ‘e fou ‘iate ia ‘a e fakamāu‘i ‘a e taha kotoa pē.

Ko Sīsū Kalaisí ko e ‘Alo mei ‘Itāniti ‘o e ‘Otuá, ‘a ia na‘a ne hoko ko e tangata, pea talu ai pē ‘ene ‘Otua mo Tangata, ‘o ua hono angá ka ko e toko taha pē; pea te ne pehē ai pē ‘o ta‘engata. Na‘a ne tuku ia ke ‘alo‘i ‘e he Tāupo‘ou ko Melé ‘i hono tu‘itu‘ia ‘i he Laumālie Mā‘oni‘oní, ‘o ne ma‘u ai mo‘ona ha sino‘i tangata mo ha laumālie‘i tangata; ko hono makehé pē ko e ‘ikai ha‘ane angahalá.

Luke 1:35. ‘E hoko mai ‘a e Laumālie Mā‘oni‘oní kiate koe pea ‘e fakamalumalu koe ‘e he māfimafi ‘o e ‘Eiki Taupotú; pea ko ia ‘e ui ai ‘a e hako tapu te ke fā‘ele‘í ko e ‘ALO ‘O E ‘OTUÁ.

Sione 1:1. ‘I he kamata‘angá kuo ‘i ai ‘a Folofola, pea na‘e feangai mo e ‘Otuá ‘a Folofola, pea na‘e ‘Otua ‘a Folofola.

Sione 1:14. Pea na‘e hoko ‘a Folofola ko e kakano; ‘o ne fokotu‘u hono tāpanekalé ‘i hotau lotolotongá; pea na‘a tau mamata ki hono Sikainá (ko ha lāngilangi na‘e taau mo ha ‘Alo-tofu-pē-taha kuo ha‘u mei he‘ene tamaí) - tā ‘oku ne fonu ‘i he kelesi mo e mo‘oni.

[Saame 16:8-10; Mātiu 1:1, 18, 21, 23; 4:3, 6; 8:29; 11:27; 14:33; 16:28; 26:63; 27:49, 43, 54, 62-66; 28:5-9, 16-17; Ma‘ake 1:1; 3:11; 10:45; 15:1-47; 16:6-7; Luke 1:27, 31, 35; 24:4-8, 23; Sione 1:1, 14, 17-18; 3:16-17; 17:3; 20:26-29; Ngāue 1:2-3; 2:24-31, 38; 3:6; 4:10, 12; 8:12; 9:34; 10:40; Loma 5:10, 18; 8:34; 14:9; 1 Kolinitō 15:3-8; 14; 2 Kolinitō 5:18-19; Kalētia 1:4; 2:20; 4:4-5; ‘Efesō 5;2; 1 Tīmote 1:15; 2:5; Hepelū 2:17; 7:27; 9:14, 28; 10:12; 13:20; 1 Pita 2:24; 1 Sione 2:2; 4:14].

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide03
 • Slide14
 • Slide05
 • Slide18
 • Slide07
 • Slide11
 • Slide16
 • Slide09
 • Slide06
 • Slide05
 • Slide19
 • Slide13
 • Slide08
 • Slide15
 • Slide22
 • Slide07
 • Slide20