Kupu III: Ko e Laumalie Ma’oni’oni

Kupu III: Ko e Laumalie Ma’oni’oni

‘Oku tau tui ki he Laumālie Mā‘oni‘oní ‘a ia ‘oku hoko mai mei he Tamaí mo e ‘Aló pea ‘oku ne uho taha ai pē mo kinaua. ‘Oku ne fakamahino‘i ki māmani ‘a e angahalá pea mo e mā‘oni‘oní pea mo e fakamaau totonú. ‘Oku tataki ‘a e taha kotoa pē ‘i he funga ‘o hono tali mo‘oni ‘o e kosipelí pea ke kau ki he feohi ‘i he Siasí. ‘Oku ne fakafiemālie, tauhi mo fakamafai‘i ‘a e kau tuí pea tataki kinautolu ki he mo‘oni kotoa pē.

Ko e Laumālie Mā‘oni‘oní ko hono Toko Tolu ia ‘i he Tolu Tapú, ‘o taha ai pē ‘i he ‘Otuá mo e Tamaí mo e ‘Aló. ‘Oku ne kau ‘i he fakatupu ‘o e me‘a kotoa pē, mo hono tauhi, kae lahi ‘i he ngāue fakamo‘ui. Na‘a ne o‘i ‘akinautolu na‘a nau tohi ‘a e folofolá, mo ne hinoi‘i ke nau tauhi totonu ‘a e mo‘oni faka-‘Otuá. Na‘a ne fakatupu ‘a e tangata ‘o hotau ‘Eikí, ko ia na‘e ‘alo‘i ia ta‘e ha angahala; pea ‘i he‘ene Misaiá leva (‘a ia ko Pani), na‘a ne mōifua kiate ia ‘a e poto mo e kelesi ki hono lakanga fakamo‘uí. ‘Oku ne me‘a mo ui ha kakai ke malanga‘aki ‘a e folofolá, mo fai ‘a e ongo Sākalamēnití; pea ‘oku ‘a‘ana honau fakamafai mo fakaola ‘enau malangá ke liliu ‘a e angahalá, mo langa hake ‘a e kau tuí; pea ‘oku ne fakafofonga ki he ‘Eiki ko Sīsū ‘i he ngaahi ma‘u‘anga kelesi kotoa pē. ‘Oku ne fakamaama honau (kau tui) ‘atamaí ke ‘ilo ki he ‘uhinga ‘o e folofolá; ‘oku ne kaungā fakamo‘oni mo honau laumālié ko e fānau kinautolu ‘a e ‘Otuá; ‘oku ne tokoni ‘i he‘enau lotú; ‘oku ne fakama‘a kinautolu mei he angahalá ‘i tu‘a mo loto; pea ‘oku ne fakafonu honau lotó mo e mo‘uí ‘aki ‘a e ‘ofa haohaoa mo e kelesi fulipē.

Mātiu 28:19. ‘O papitaiso kinautolu ki he huafa ‘o e Tamai mo e ‘Alo mo e Laumālie Mā‘oni‘oní.

Ngāue 2:4. Pea fā‘ofale ‘iate kinautolu katokātoa ‘a e Laumālie Mā‘oni‘oní; pea nau hanga ‘o lea ‘i he ngaahi lea kehekehe, ‘o fakatatau ki he fakalea‘i ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oní.

2 Pita 1:21. Na‘e lea mei he ‘Otuá ha kau tangata ‘i he takiekina kinautolu ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oní.

[Saame 51:11; ‘Aisea 63:10; Mātiu 1:18, 20; 3:11; 12:32; Mātiu 28:19; Ma‘ake 1:8; 3:29; Sione 4:24; 14:16-17; 15:26; 16:13-15; Ngāue 2:4; 5:3-4; 13:4; 19:6; Loma 8:9, 16; 1 Kolinitō 12:3-11; 2 Kolinitō 3:17; Kalētia 3:5; 4:6; Hepelū 2:4].

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Church Office
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide07
 • Slide14
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide18
 • Slide05
 • Slide11
 • Slide19
 • Slide09
 • Slide06
 • Slide05
 • Slide16
 • Slide22
 • Slide13
 • Slide20
 • Slide07
 • Slide15
 • Slide08