Kupu IV: Ko e Tohitapu

Kupu IV: Ko e Tohitapu

‘Oku tau tui ki he Tohi Tapú, ‘a e Fuakava Motu‘á mo e Fuakava Fo‘oú, ‘a ia ‘oku fakahaa‘i mai ai ‘a e Folofola ‘a e ‘Otuá ‘a ia ‘oku malava ke fakahoko ai hotau fakamo‘uí. ‘Oku totonu ke tau tali ia ‘i hono fakafou mai ‘i he Laumālie Mā‘oni‘oní ko e tu‘utu‘uni mo‘oni mo e tataki ki he tui mo e ngāué. Ka ‘i ai ha me‘a ‘oku ‘ikai fakahoko mai pe fokotu‘u ‘e he Tohi Tapú pea ‘oku totonu ke ‘oua ‘e hoko ia ke makatu‘unga ai ‘etau tuí pe ‘e ako‘i ko e lava‘anga hotau fakamo‘uí.

‘Oku ui ‘a e Tohi Tapú ko e Folofola ‘a e ‘Otuá, koe‘uhi ‘oku fou ai ‘ene fakahā hono finangaló ki he kakaí. Ko e finangalo ko iá ‘a e me‘a ke tau tui ki ai, ‘a e me‘a ke tau fai; pea mo e me‘a ‘oku taau ke tau ‘amanaki te ne fai ma‘atautolu. Kuo ne tuku ‘ene Folofolá ke tauhi ‘e he Siasí, ke ‘aonga ki he kakai taki taha, pea ki he ngaahi fakatahá, ke ako mo malanga‘aki ‘i he ‘ao ‘o e kakaí. ‘Oku ‘aonga kiate kita toko taha, ke fe‘ao mo au ‘i he ‘aho kotoa pē, ‘o ako kita ki he totonú.

Sione 5:39. ‘Oku mou hakule ‘a e Tohi Tapú; koe‘uhi ‘oku mou mahalo ‘oku tu‘u ai ho‘omou ma‘u ‘a e mo‘ui ta‘engatá: pea ko ia ia ‘oku fakamo‘oni kiate aú.

Ngāue 17:11. Pea na‘e anga faka‘ei‘eikiange ‘a e kakai ni ‘iate kinautolu ‘i Tesalonaiká, he na‘a nau tali loto lelei ‘aupito ‘a e folofolá, ‘o nau kumi ‘i he Tohi Tapú ‘i he ‘aho kotoa pē ‘a e mo‘oni ‘o e ngaahi me‘a ko iá.

[Saame 19:7; Mātiu 5:17-19; 22:37-40; Luke 24:27, 44; Sione 1:45; 5:46; 17:17; Ngāue 17:2, 11; Loma 1:2; 15:4, 8; 2 Kolinitō 1:20; Kalētia 1:8; ‘Efesō 2::15-16; 1 Tīmote 3:15-17; 2 Tīmote 3:15-17; Hepelū 4:12; 10:1; 11:39; Sēmisi 1:21; 1 Pita 1:23; 2 Pita 1:19-21; 1 Sione 2:3-7; Fakahā 22:18-19].

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide14
 • Slide05
 • Slide04
 • Slide07
 • Slide18
 • Slide03
 • Slide16
 • Slide11
 • Slide06
 • Slide05
 • Slide19
 • Slide09
 • Slide07
 • Slide22
 • Slide20
 • Slide15
 • Slide13
 • Slide08