Kupu V: Ko e Siasi

Kupu V: Ko e Siasi

‘Oku tau tui ko e Siasi Faka-Kalisitiané ko e feohi‘anga ‘o e kakai ’oku tui mo‘oni ko hotau ‘Eikí ‘a Sīsū Kalaisi. ‘Oku tau tui ko e Siasí ‘oku taha pē, ‘oku toputapu, ‘oku faka‘aposetolo pea mo fakaleveleva: ko e feohi‘anga fakamo‘ui ‘a ia ‘oku malanga‘aki ai ‘a e Folofolá ‘e he kakai kuo ui ‘e he ‘Otuá, pea fai ai ‘a e Ongo Sākalamēnití ‘o fakatatau mo ia kuo tu‘utu‘uni ‘e Kalaisí. Pea ‘i he funga ‘o e tataki ‘a e Laumālie Mā‘oni‘oní, ‘oku fai ai ‘e he Siasí ‘a hono tauhi ‘o e lotú, ke hinoi‘i ‘a e kau tuí pea ke fakamo‘ui ‘a māmani.

Ko e Siasí ko e kautaha ‘akinautolu ‘oku tui kia Kalaisi ko hotau ‘Otua Fakamo‘ui mo hotau ‘Eiki, pea ‘oku nau lotu ki he ‘Otuá ‘i hono huafá. Ko e Siasi Hāmaí ko e kakai kotoa ‘oku kau ki he ngaahi Siasi Faka-Kalisitiané: ko e Siasi Ta‘ehāmaí ko e kakai kotoa kuo tui talu he kamata‘angá ‘o faai mai.

Ngāue 2:46 & 47. Pea ko e ‘aho kotoa pē na‘a nau faka‘utumauku ‘o loto taha he ‘alu ki he Temipalé, mo nau pakipaki mā ‘i ‘api; pea na‘a nau kai honau ‘inasí ‘i he fiefia mo e loto hangamālie; ‘o nau tuku kolōlia ki he ‘Otuá, pea tokangaekina kinautolu ‘e he kakaí. Pea na‘e fakaului ‘e he ‘Eikí ki he‘enau fakatahá ‘i he ‘aho kotoa pē ‘akinautolu kuo kamata tuí.

[Mātiu 16:18; 18:17; Ngāue 2:41-47; 5:11; 8:1, 3; 9:31; 11:22, 26; 12:1, 5; 13:1; 14:23, 27; 15:22; 20:28; 1 Kolinitō 1:2; 12:28; 16:1; 1 Kolinitō 1:1; Kalētia 1:2; ‘Efesō 1:22-23; 2:19-22; 3:9-10, 21: 5:22-33; Kolose 1:18, 24; 1 Tesalonaika 1:1; 1 Tīmote 3:15; Hepelū 12:23; Sēmisi 5:14].

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Church Office
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide18
 • Slide07
 • Slide03
 • Slide14
 • Slide04
 • Slide05
 • Slide19
 • Slide06
 • Slide11
 • Slide05
 • Slide16
 • Slide09
 • Slide08
 • Slide15
 • Slide20
 • Slide13
 • Slide07
 • Slide22