Kupu VI: Ko e Sakalameniti

Kupu VI: Ko e Sakalameniti

‘Oku tau tui ko e Sākalamēnití, na‘e fakatapui ‘e Kalaisi mo‘o faka‘ilonga mo fakamo‘oni ‘o e tui ‘a e Kalisitiané mo hotau ‘ofa‘i ‘e he ‘Otuá. Ko e Sākalamēnití ko e fou‘anga mai ia ‘o e kelesi ko ia ‘oku ngāue ta‘e hā mai ai ‘a e ‘Otuá ‘iate kitautolu, koe‘uhi kae tu‘utai, kaukaua mo fakapapau‘i ‘a ‘etau tui pikitai kiate iá. Ko e Ongo Sākalamēniti na‘e tu‘utu‘uni ‘e hotau ‘Eiki ko Kalaisí, ko e Papitaiso mo e ‘Ohomohe ‘a e ‘Eikí.

‘Oku tau tui ko e Papitaiso ‘oku faí ko e fakahaa‘i ‘o e kau ki he Siasí. Ko e fatongia mahu‘inga ‘o e Siasí ‘oku tō ki he mātu‘a ‘a e fānau valevale kuo papitaisó. ‘Oku ‘anautolu ke fafanga mo akonekina fakalaumālie ‘a e fānau valevalé kae ‘oua kuo nau tali ‘a Kalaisi, pea tupu mei he‘enau fakamo‘oni ‘o ‘enau tuí ke sila‘i honau papitaisó.

Ko e faka‘ilonga ‘i tu‘a ‘o e Papitaisó ko e vai, ‘a ia ‘oku unu kita ki ai, pe ‘oku luluku ‘aki hoto matá, ‘o ui ko e papitaiso ‘i he huafa ‘o e Tamai mo e ‘Alo mo e Laumālie Mā‘oni‘oni. ‘Oku faka‘atā ai foki kita mei he angahalá mo hono ‘ulí, pea mo ‘ete ma‘u ha mo‘ui fo‘ou ‘ia Kalaisi. Ko e papitaiso ‘o e kakai lalahí ‘oku fakakau leva ai kinautolu ki he Siasi Hāmai ‘o Kalaisí; pea ‘oku sila‘i ma‘anautolu (‘o kapau ‘oku nau fakatomala mo‘oni) ‘a e ngaahi tapuaki ‘o e kovinānité. Ko e fanga ki‘i valevale ‘oku papitaisó ‘oku nau kau leva ai ki he Siasi Hāmaí, pea ‘oku ‘onautolu hono leleí ‘i tu‘a; pea ‘oku pau foki mo‘onautolu ‘a e ngaahi koloa fakalaumālie ‘oku tu‘u ‘i he kovinānité, ‘o ka nau ka fai ‘amui hono ngaahi tu‘utu‘uní. Ko hoto fatongia ‘oku tupu mei hoto papitaiso ki he huafa ‘o e Tamai mo e ‘Alo mo e Laumālie Mā‘oni‘oní, ko e ‘uluaki me‘á kuo pau ai ke u li‘aki ‘a e tēvoló mo ‘ene ngaahi ngāue fulipē, ‘a e fakausousa mo laukau ‘o eni maama angahala‘iá, kae ‘uma‘ā ‘a e ngaahi holi kovi ‘a kakanó; pea ko hono uá, ke u tui ki he ngaahi tokāteline ‘o e lotu kalisitiané; pea ko hono tolú, ke u fai ‘a e finangalo mā‘oni‘oni ‘o e ‘Otuá mo ‘ene ngaahi fekaú, pea u fou ai ‘i he ngaahi ‘aho kotoa pē ‘o ‘eku mo‘uí.

Ma‘ake 10:14. Tuku pē ‘a e kau tamaikí ke nau ha‘u kiate au; ‘oua ‘e ta‘ofi kinautolu: he ‘oku ma‘a e fa‘ahinga ko iá ‘a e Pule‘anga ‘o e ‘Otuá.

[Mātiu 3:7, 13-17; 21:25; 28:19; Ma‘ake 1:4, 9-11; Luke 3:3, 7:29; 12:50; 20:4; Sione 3:5, 22, 26; 4:1-2; Ngāue 2:38-39, 41; 8:12-17, 36-38; 16:15, 33; 18:8; 19:5; 22:16; Loma 2:28-29; 4:11; 6:3-4; 1 Kolinitō 12:13; Kalētia 2:11-12].

‘Oku tau tui ko e ‘Ohomohe ‘a e ‘Eikí ko e fakamo‘oni ‘o hotau huhu‘í: ko e fakamanatu ‘o e mamahi mo e pekia ‘a Kalaisí, pea ko e fakahā‘anga ‘o e taha mo e fe‘ofo‘ofani ‘a e kakai Kalisitiané mo Kalaisi, mo e kakai kotoa pē. Ko kinautolu ‘oku fai mo‘oni, taau mo fai ‘apasia ‘enau kai mei he mā kuo pakipakí mo inu mei he ipu fakafeta‘í, ‘oku nau ma‘u ‘inasi fakalaumālie ‘i he sino mo e ta‘ata‘a ‘o Kalaisí ‘o a‘u ki he ‘ene toe hā‘ele mai.

Ko e ‘uhinga ‘o e lea Sākalamēnití ko e me‘a ia ‘oku hā ‘i tu‘a, ‘a ia na‘e tu‘utu‘uni ‘e Kalaisi mo faka‘ilonga ‘o ha kelesi ‘oku ta‘e hā mo fakalaumālie, ‘a ia ‘oku foaki kiate kitautolu; pea tala‘ehai ko e faka‘ilonga pē, ka ko e founga foki ‘o e kelesi ko iá, mo e fakamo‘oni kiate kitautolu ‘oku ‘i ai ia. Ko e sila ia mo e fakamo‘oni ‘o e kovinānite ‘ofa ‘oku tu‘u ‘ia Kalaisí: pea ko e ngaahi me‘a ‘oku ‘i he kovinānite ko iá ‘oku motu mei he ‘Otuá ‘i he‘ene tala‘ofá, ka ‘oku toki pau ma‘a e tangatá ‘i he‘ene talangofua ki he ngaahi tu‘utu‘uní.

Luke 22:19-20. Na‘a ne to‘o foki ha fo‘i mā, ‘o ne fakafeta‘i, mo ne pakipaki ‘o ‘ange kiate kinautolu, ‘o ne pehē, Ko hoku sinó ‘eni, ‘a ia ‘oku foaki koe‘uhi ko kimoutolu: mou fai eni ko hoku fakamanatu. Na‘a ne to‘o pehē foki ‘a e ipú, hili ‘a e ‘Ohomohé, ‘o ne pehē, ko e ipu ni ko e fuakava fo‘ou ia ‘oku fai ‘aki hoku totó, ‘a ia ‘oku lilingi koe‘uhi ko kimoutolu.

[Mātiu 26:26-28; Ma‘ake 14:22-24; Sione 6:48-58; 1 Kolinitō 5:7-8; 10:3-4, 16-17; 11:20, 23-29].

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.