Kupu VII: Ko e Angahala mo e Tau’ataina

Kupu VII: Ko e Angahala mo e Tau’ataina

‘Oku tau tui ‘oku ‘ikai ke maa‘usia ‘e ha taha ‘a e mā‘oni‘oní ‘o ka ne ta‘e ‘oua ‘a e kelesi tōmu‘a mai ‘a hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisí pehē ‘oku tau tō nounou ai pē ‘i he mā‘oni‘oní ka tau hehema ai pē ki he koví. Pea ka ‘ikai ha fanau‘i fo‘ou, ‘e ‘ikai ‘aupito ha momo‘i mamata ki he Pule‘anga ‘o e ‘Otuá. Kapau te tau falala ki hotau iví ‘o ‘ikai ke kau ai ‘a e kelesi ‘a e ‘Otuá, ‘e ‘ikai momo‘i lava ha ngāue ke fakahoifua ki he ‘Otuá. Kae kehe, ‘oku tau tui, ko ha taha kuo o‘i mo fakamafai‘i ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oní ‘oku ne mafeia ke tu‘utu‘uni tau‘atāina ke ne loto‘aki ‘a e fai leleí.

Ko e angahalá ko e talangata‘a ki he lao ‘a e ‘Otuá ‘i loto pe ‘i tu‘a. ‘Oku ‘i ai pē ‘a e ‘amanaki he na‘e tu‘utu‘uni ‘i he kamata‘angá ha Toko Taha ke fai fakamo‘ui, pea ko kinautolu kotoa ‘oku hū mai ki māmaní, ‘oku nau ‘inasi ‘i he‘ene kelesí, pea ‘i hono Laumālié.

Loma 5:12. Na‘e hoko ‘a e angahalá ki māmani ‘i he tangata pē taha, pea hoko ‘a e maté ‘i he angahalá; pea a‘usia pehē ‘a e kakai kotoa pē ‘e he maté, koe‘uhi ne angahala kotoa pē.

1 Sione 5:17. ‘Ilonga ha fai ta‘e totonu ko e angahala ia.

[Sēnesi 4:7; 6:5; 8:21; 18:20; 20:9; 31:36; 39:9; 42:22; 50:17; ‘Ekisoto 10:17; 16:1; 17:1; Teutalōnome 30:19; Siosiua 24:15; 1 Tu‘i 29:40; Saame 51:5; ‘Aisea 64:6; Selemaia 17:9; Ma‘ake 7:21-23; Luke 16:15; Sione 7:17; Loma 3:10-12; 5:12-21; 1 Kolinitō 15:22; 2 Kolinitō 8:3; ‘Efesō 2:1-3; 1 Tīmote 2:5; Filimone :14; Hepelū 11:6; Fakahā 22:17].

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Church Office
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide14
 • Slide03
 • Slide18
 • Slide05
 • Slide04
 • Slide07
 • Slide05
 • Slide09
 • Slide06
 • Slide11
 • Slide19
 • Slide16
 • Slide08
 • Slide20
 • Slide13
 • Slide07
 • Slide15
 • Slide22