Kupu IX: Ko e Fakatonuhia mo e Fanau’i Fo’ou

Kupu IX: Ko e Fakatonuhia mo e Fanau’i Fo’ou

‘Oku tau tui ‘e ‘ikai faifai pea lau kitautolu kuo tau taau ‘i he ‘ao ‘o e ‘Otuá koe‘uhi ko ha‘atau fai ha ngāue lelei pe fakahoifua koe‘uhi ko ha me‘a kuo tau lava. ‘Oku fai ‘a e fakatonuhia ‘o e angahala kuo fakatomalá, pea lau kuo nau taau ‘i he ‘ao ‘o e ‘Otuá ‘aki pē ‘enau tui ki hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisí, pea fai ‘aki ‘a e ivi ‘o e Laumālie Mā‘oni‘oní, ‘a ē ‘oku tau kaungā ‘inasi ai ‘i he anga faka-‘Otuá mo a‘usia ‘a e mo‘ui fo‘oú. Pea tupu mei he fanau‘i fo‘ou ko iá ‘a e malava ‘e he Kalisitiané ke fakalelei ia ki he ‘Otuá pea faingofua ai ke fai fiefia mo lototō ‘a e talangofua ki hono finangaló.

‘Oku tau tui, neongo ‘oku tau ma‘u ‘a e fanau‘i fo‘oú, ‘oku faingofua pē ke toe mahu‘i atu mei he kelesí ‘o mo‘ua ki he angahalá. Ka na‘a mo ia, ‘e kei malava ‘e he kelesi ‘a e ‘Otuá ke fakafo‘ou kitautolu ki he mā‘oni‘oní.

Ko e fakamolemole angahalá ko e fanau‘i fo‘ou, pea mo e fakamā‘oni‘oni. Ka ai ha angahala ‘oku ne fakatomala mo tui pīkitai kia Sīsū Kalaisi, ‘oku fakamolemole tu‘unga‘a pē ‘ene ngaahi hiá ‘o ‘ikai ‘eke pe tautea. Ko e tangata angahala kuo fakamolemolé ‘oku ne hangē tofu pē ha taha kuo fakatonuhia ‘i he fakamaaú, he ‘oku ngāue ki ai ‘a Langi ‘o hangē ‘oku ne ‘ata‘atā koe‘uhi pē ko Kalaisi. Ko e fanau‘i fo‘oú ko e ngāue ia ‘a e ‘Otuá ‘i hoto laumālié, ‘a ia ‘oku fai ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oní, pea ‘oku kamata ai ‘ete mo‘ui fo‘ou ‘ia Sīsū Kalaisi.

Sione 3:3. ‘Ilonga ‘a ia ‘e ‘ikai fanau‘i fo‘ou mei ‘olungá, ‘e ‘ikai te ne lava ke mamata ki he Pule‘anga ‘o e ‘Otuá.

Loma 5:1. Ko ia tau tuku ke fakatonuhia‘i kitautolu ‘i he tuí, ka tau ma‘u melino ai mo e ‘Otuá ‘i hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisí.

2 Kolinitō 5:17. Ko ia foki, kapau ‘oku ‘ia Kalaisi ha taha, ko e matu‘aki fakatupu fo‘ou ia: kuo mole ‘a e ngaahi me‘a ’o ono‘ahó; uē! kuo nau hoko ‘o fo‘ou.

[Hapakuke 2:4; Mātiu 18:21-22; Sione 15:4-6; Ngāue 13:38-39; 15:11; 16:31; Loma 1:17; 3:28; 4:2-5, 25; 5:1-2, 16; Kalētia 2:21; 3:6-14; ‘Efesō 2:8-9; Filipai 3:9; Hepelū 10:38; Sione 1:12-13; 3:3, 5-8; 2 Kolinitō 5:17; Kalētia 3:26; ‘Efesō 2:5,10, 19; 4:24; Kolose 3:10; 1 Tīmote 4:1; Hepelū 10:35-39; Taitusi 3:5; Sēmisi 1:18; 1 Pita 1:3-4; 2 Pita 1:4; 1 Sione 1:9; 2:1, 24-25].

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide14
 • Slide07
 • Slide18
 • Slide04
 • Slide03
 • Slide05
 • Slide11
 • Slide16
 • Slide05
 • Slide09
 • Slide19
 • Slide06
 • Slide22
 • Slide08
 • Slide13
 • Slide20
 • Slide15
 • Slide07