Kupu XI: Ko e Fakama’oni’oni mo e Haohaoa FakaKalisitiane

Kupu XI: Ko e Fakama’oni’oni mo e Haohaoa FakaKalisitiane

‘Oku tau tui ko e fakamā‘oni‘oní ko e ngāue ‘oku fai ‘e he kelesi ‘a e ‘Otuá ‘i he Folofola mo e Laumālie ‘iate kinautolu kuo fanau‘i fo‘oú pea fai ke tatafi ai ‘a e angahalá mei he‘enau ngaahi mahaló, leá mo e ngāué, pea o‘i ai ke mo‘ui talangofua ki he finangalo ‘o e ‘Otuá pea tuli atu ki he mā‘oni‘oni ko iá, ‘a ia kapau ‘e ‘ikai ma‘u, ‘e ‘ikai ala mamata ki he ‘Eikí.

Ko e mā‘oni‘oni haohaoá ko e loto ia ‘oku ‘ofa, ma‘a mo haohaoa mo‘oni. ‘Oku ‘atā kiate ia kuo fanau‘i fo‘oú pea kuo tau‘atāina mei he ha‘i ‘o e angahala, pea ‘ofa ki he ‘Otuá ‘aki ‘a e kotoa ‘o e loto mo e laumālie mo e ‘atamai mo e ivi, pea ‘oku ‘ofa ki he kaungā‘apí ‘o hangē ko ‘ene fai kiate iá. Kae kehe, ‘oku tu‘unga ‘i he tui kia Sīsū Kalaisí ‘a e ma‘u ‘o e me‘a‘ofa ko iá ‘i he mo‘ui ko ení; ko ia ‘oku taau ke vakili fakamaatoato ki ai ‘e he kotoa ‘o e fānau ‘a e ‘Otuá.

‘Oku tau tui ‘oku ‘ikai ta‘ofi ai kitautolu mei he vaivaí, fakapo‘ulí mo e ngaahi fehalaaki ‘oku alāanga mo e tangatá, ‘uma‘ā ke tau hao ai mei he toe tō ki he angahalá. ‘Oku taau mo e Kalisitiané ke faka‘ehi‘ehi mei he hikisiá kae faka‘utumauku ke ikuna ‘a e fakatauele kotoa ‘o e angahalá. ‘Oku taau ke talangofua kakato ki he finangalo ‘o e ‘Otuá kae lava ke mahu‘i meiate ia ‘a e ha‘i ‘o e angahalá; pea ko e māmani ko ení mo e kakanó mo e tēvoló ‘oku ikuna noa pē, pea ‘e mafeia ‘e ia hono ngaahi filí koe‘uhi ko e ivi ‘o e Laumālie Mā‘oni‘oní.

Ko e fakamā‘oni‘oní ko e ngāue ‘a e kelesí he‘ene fakama‘a ‘a e laumālié mei he ‘uli ‘o e angahalá, mo ‘ene fakatapui ia ma‘a e ‘Otuá. ‘Oku fakamā‘oni‘oni‘i kitautolu fakataha mo e fakamolemole ‘o ‘etau ngaahi angahalá, mo hotau fanau‘i fo‘oú. Ko e mā‘oni‘oni haohaoá ko e loto ia kuo ma‘a mei he ta‘e totonu fulipē, pea ‘oku ‘ofa ki he ‘Otuá ‘aki ‘a e kotoa ‘o e lotó mo e ‘atamaí mo e laumālié mo e iví; pea ‘oku ‘ofa ki he kaungā‘apí ‘o hangē ko kitá.

Mātiu 5:48. Ka mou haohaoa pē ‘akimoutolu, ‘o hangē ‘oku haohaoa ‘a ho‘omou Tamai fakalangí.

1 Tesalonaika 5:23. Pea ko e ‘Afio ‘a e ‘Otuá ‘a ia ‘oku ‘a‘ana ‘a e nongá, ‘ofa ke ne fakamā‘oni‘oni ‘o faka‘aufuli ‘akimoutolu.

[Sēnesi 17:1; Teutalōnome 30;6; Saame 50:2; 119:96; 130:8; ‘Aisea 6:1-6; Tangilāulau 2:15; ‘Isikeli 28:12; 36:25-29; Mātiu 5:8, 48; Luke 1:74-75; 3:16-17; 24:49; Sione 17:1-26; Ngāue 1:4-5, 8; 2:1-4; 15:8-9; 26:18; Loma 6:19, 22; 8:3-4; 1 Kolinitō 1:2, 30; 6:11; 2 Kolinitō 7:11; ‘Efesō 4:13, 24; 5:25-27; 1 Tesalonaika 3:10, 12-13; 4:3, 7-8; 5:23-24; 2 Tesalonaika 2:13; Taitusi 2:11-14; Hepelū 10:14; 13:13; Sēmisi 3:17-18; 4:8; 1 Pita 1:2; 2 Pita 1:4; 1 Sione 1:7, 9; 3:8-9; 4:17-18; Siutasi :24].

* Ko e ngaahi kupu‘i folofola ‘oku fekau‘aki mo e mo‘ui fakasōtomá : Levitiko 18:22; 20:13.

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide05
 • Slide07
 • Slide18
 • Slide14
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide09
 • Slide06
 • Slide05
 • Slide11
 • Slide19
 • Slide16
 • Slide13
 • Slide15
 • Slide22
 • Slide07
 • Slide08
 • Slide20