Kupu XIII: Ko e Ma’unga Kelesi

Kupu XIII: Ko e Ma’unga Kelesi

‘Oku tau tui ko e fatongia totonu mo e faingamālie hounga ‘i he ‘ao ‘o e ‘Otuá ke punou ‘e he Kalisitianí ‘o lotu fakalāngilangi mo taka ‘apasia, kae fai lototō. ‘Oku tau tui ki he mahu‘inga lahi ‘o e ngaahi ma‘unga kelesí ki he mo‘ui ‘a e Siasí; pea ko ia, ko e fakataha ‘a e kakai ‘o e ‘Otuá ki he lotú, ko e faingamālie ‘aonga ia ki he feohi faka-Kalisitiané mo e mo‘ui fakalaumālié.

‘Oku tau tui ‘oku fakaleveleva ke tatau tofu ‘a e ouau lotú ‘i he feitu‘u kotoa pē ka ke fai fakapotopoto ke fe‘unga mo e tu‘utu‘uni ‘o e taimí pea fakatatau mo e tu‘unga ‘o e kāinga lotú. ‘Oku taau ke fai ‘i he lea mo e founga ‘oku mahino ki he kakaí, pea hoa mo e Tohi Tapú mo‘o hinoi‘i ‘o e kakai kotoa pē kae kei alāanga ai pē mo e ngaahi Lao mo e Tu‘utu‘uni ‘a e Siasí.

Ko e faka‘ilonga lahi ‘a ia ‘oku ‘ilonga ai ‘a e ngaahi Siasi Faka-Kalisitiane ‘i māmaní ko ‘enau fakataha ke fai ‘a e lotu ‘i he huafa ‘o Sīsuú, pea mo ‘enau fai ‘a e ongo Sākalamēniti na‘a ne tu‘utu‘uní.

Ngāue 2 : 46. Pea ko e ‘aho kotoa pē na‘a nau faka‘utumauku ‘o loto taha he ‘alu ki he Temipalé, mo nau pakipaki mā ‘i ‘api; pea na‘a nau kai honau ‘inasí ‘i he fiefia mo e loto hangamālie; ‘o nau tuku kolōlia ki he ‘Otuá, pea tokangaekina kinautolu ‘e he kakai kotoa. Pea na‘e fakaului ‘e he ‘Eikí ki he‘enau fakatahá ‘i he ‘aho kotoa pē ‘akinautolu kuo kamata mo‘uí.

Ngāue 14:23. Pea ‘i he siasi kotoa pē na‘a na fili ‘i he hikinima ha kau faifekau ma‘anautolu; pea na fai ha hūfia faka‘aukai, ‘o na toki tuku kinautolu ki he ‘Eiki kuo nau tui ki aí.

[Mātiu 16:18; 18:17, 20; Ma‘ake 2:18-20; Ngāue 13:2-3; 14:23; 15:10, 28-29; Loma 12:12; 14:2-6, 15, 17, 21; 1 Kolinitō 1:10; 11:23-28; 14:26; 2 Kolinitō 13:11; Kalētia 5:1, 13; ‘Efesō 6:18; Filipai 4:6; Kolose 2:16-17; 2 Tesalonaika 3:6, 14; 1 Tīmote 1:4-6; 2:1-2; 2 Tīmote 3:16-17; Hepelū 10:25; 1 Pita 2:2; 2:16; 3:18].

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.