Huufi ‘o e Konifelenisi

Tupou VI, Hau ‘o Tonga

‘Oku ou tuku e fakafeta‘i ki he ‘Otua´ ‘etau a‘usia ‘a e Konifelenisi ko hono hivangofulu-mā-nima´ ‘i he Falelotu Fakamanatu ‘o Siaosi Tupou I ‘i Pangai, Ha‘apai ni.
Ko e fāmili kotoa, ‘oku ‘i ai honau tala ke muia ‘e he to‘utangata ‘oku ‘alu hake´. Ko homau fāmili´, na‘e tuku homau tala´ ‘e he tu‘i ‘oku fakamanatu ki ai ‘a e falelotu ni. ‘Oku ou feinga ke muia ‘a e ngaahi kaveinga na‘e toka ki ai ‘a hono finangalo´.
Ko e me‘angāue mahu‘inga taha ke fakafepaki‘i‘aki ‘a e masiva´ ko e ako. Kuo fokotu‘u ‘e he Kolisi ko Tupou ‘a e tu‘unga fakaako fakamāmani lahi, ke ako‘i ‘a e to‘utupu ‘o e fonua. Na‘e hoko pē ia ‘i he ngaahi ta‘u ‘e teau-nimangofulu kuo hili´. Ka ‘oku toe fakafoki mai ‘i he ‘aho ni.
Na‘e tō folofola ‘a ‘ene ‘afio, Tupou V ‘o pehē, “‘E ‘omai ‘e he temokalati´ ha ngaahi pole ki he Siasi.” Ko ia kuo ‘osi hoko eni ‘i he ngaahi fonua temokalati ‘a ia na‘e langa hake ‘i he ngaahi tui fakaKalisitiane ‘o hangē ko ‘Amelika, pehē ki Fisi pea mo Ha‘amoa.
Ko e pole lahi e mavahe ‘a e ako´ mei he ‘Otua. Kapau ‘e loto ‘a e Siasi´ ke hoko atu ‘a e fakalakalaka e tu‘unga ‘o e ako fakamāmani lahi´ ki he kotoa ‘o e ngaahi ako ‘a e Siasi, ‘e lava ke fakahoko ia. Ka te tau fiema‘u ha kau faiako ‘oku ma‘u e tu‘unga fakaako fakavaha‘apule‘anga. Na‘a ‘oku lelei ke fakalotolahi‘i hotau kāinga ‘i muli ke nau tokoni mai ‘o faiako ‘i ha ta‘u si‘i pea tau toki fetongi kinautolu.
Ko e faingata‘a ‘o e ako´, ‘e hangē pē ha pūpūnifo ha pepē fo‘ou, kae‘oua leva ke tau ma‘u ‘i Tonga ni ha kau faiako ‘oku nau ma‘u ‘a e tohi fakamo‘oni ako fakavaha‘apule‘anga. Pea na‘a ‘oku fiema‘u ke toe liliu ‘e he Siasi ‘a e founga ‘oku fakalele ai ‘a e ako, ke lava ke fakafalala ki he Poate Ako ‘oku ne tokanga‘i pē ‘e ne ‘apiako. ‘I he ngaahi fonua ‘e ni‘ihi ko e Poate Ako ia ‘oku nau fili mo tokanga‘i ‘a e ola lelei ‘o e ngāue ‘a e kau faiako ‘a ia ‘e makatu‘unga ai ha toe hiki hake honau vāhenga. ‘I he founga ko eni, ‘e lava ‘e he Siasi mo e mātu‘a tauhi fānau ke fakapapau‘i ‘oku ma‘u mai ‘a e kau faiako lelei taha´ ki he tu‘unga fakamāmani lahi pea mo e tokanga‘i foki ‘o e kau ako.
‘E lava ke ‘atā pē ‘a e Potungāue Ako ‘a e Siasi mei he ngāue ki he ngaahi fakaikiiki ka nau tokanga pē ki he kaveinga fakavaha‘apule‘anga ‘a ia ‘oku ako‘i pea tokanga‘i foki ‘a e silapa ako ‘a e Siasi fakakātoa.
‘I he founga ko eni te tau lava ‘o liliu ‘etau founga ako ke tautefito ki he kau ako, ko e kaha‘u ia ‘o e Siasi. ‘I hono fakapapau‘i ‘oku fe‘unga ‘a e founga ako fakaKalisitiane pea ke fe‘unga foki mo tu‘apule‘anga.
Ko e fehu‘i leva he taimi ni, pe koefē nai ha taimi ‘e fakahoko ai e ngaahi liliu ko eni? Ko e fokotu‘u, ki he Senituli Ua ‘o e Lotu´ ‘i Tonga ni.
‘Oku ou talamonū atu ki he Konifelenisi ni mo Ha‘apai, mo e faka‘amu ke tau ikuna ‘i he fakafepaki‘i ‘o e masiva.
‘Ofa atu.

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Church Office
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide18
 • Slide05
 • Slide04
 • Slide14
 • Slide03
 • Slide07
 • Slide06
 • Slide11
 • Slide05
 • Slide16
 • Slide09
 • Slide19
 • Slide22
 • Slide20
 • Slide08
 • Slide07
 • Slide15
 • Slide13