'Otu 'a e Palesitení ki Siulai 2019

on on . Hits: 797

LAUMĀLIE MA’ONI’ONI FAKAFO’OU ‘ETAU FANAÚ

“Vakai ko e fānau ko e ʻinasi meia Sihova. Ko e totongi ‘oku ʻomi ko e fua he manavá. Hangē ko e ngaahi ngahau ʻi ha nima ʻo ha toʻa. Pehē ʻete maʻu ʻa e ngaahi foha/ʻofefine kei talavou kitá. Monūʻia ā, ka ko e toʻa. Kuo fonu ai ‘ene hofangahau na. ‘E ‘ikai mā ‘a e faʻahinga ko iá, ‘Oka nau ka alea mo honau ngaahi filí ‘i he matapā”. Saame 127:3- 5.

Ko e Same 127 naʻe faʻu maʻa e kahaʻu ‘o ‘Isilelí ke ‘i ai ha haʻanau fānau ki hono toe langa hake ‘a Selusalemá fakataha mo e kakai ‘Isilelí hili ‘a e Fakahē ki Papiloné. Naʻe hoko ia ki he ngaahi foha hangē ko Nehemaiá, naʻa ne langa e ‘ā ‘o Selusalemá. Ko e Kovana ko Seluipepelí naʻa ne toe langa e Temipalé pea ko ‘Esela ē, naʻa ne hoko ko e Taulaʻeiki Lahi, ke ne tataki e Lotú maʻa kinautolu ne foki mei he nofo Haʻisia (Fakahē) ki Papilone ‘i he 538KM. Langa ‘ā ‘a Nehemaia, Langa Temipale ‘a Seluipepeli pea langa Kovinanite mo langa fakaeloto mo fakalaumālie ‘a ‘Esela.

Ko ʻenau fānau ko e ‘inasi mei a Sihova. “Ko e totongi ‘oku Ne ‘omi ko e fua he manava.” Hangē ko e ngaahi ngahau ‘i he nima ‘o ha toʻa, pehē ‘a e ngaahi foha ‘oku te ma’u kei talavou kita.” Naʻe ʻi ai ‘a e ngaahi faingataʻa naʻa nau fepaki mo ia: Ka naʻa nau “Monūʻia ā ka ko e toʻa ‘oku fonu ai ‘ene hofangahau na: ‘E ‘ikai mā ‘a e fa’ahinga ko iá, ‘oka nau ka alea mo honau ngaahi fili ‘i he matapā.”

Ko e laumālie ia ʻo e kaveinga faka-Konifelenisi ki he fānaú. Ke hoko ʻetau fānaú ko e ngaahi foʻi ngahau, ko e tangata mo e fefine, ‘i he nima ‘o ha toʻa, ko e toʻukupu mafimafi ‘a hotau ‘Otua, ke tuku ki he hofangahau ko e famili ʻi ʻapi, Siasi, ʻapiako, kolo mo e fonuá ke fakatonutonu mo fakamasila ke nau lava ‘o ‘ilo ‘a e ngaahi fili ‘o e moʻuí pea alea mo kinautolu pea taʻofituʻu ‘i he matapā pē ‘oku teʻeki te nau hū mai ki loto ‘o kapu ‘a e familí, Siasí, ‘a e koló mo e fonuá.

Ko e hofangahau ko e ʻaiʻangameʻa ‘oku faʻo ai ‘a e malohinga ‘o e kaufaná, ko e ngaahi foʻi ngahau ‘oku ‘osi teuteuʻi ke hangatonu mo fakamasila. ‘Oku toe ʻuhinga pē ko e hofangahau ‘oku faʻo ai ngaahi foʻi mahafu ‘o e meʻafaná. Ko e hofangahaú, naʻe ai ‘a e ngaahi foʻi maka ‘o e makatā . Ko e hofangahau ‘oku monūʻia, ‘a e hofangahau ‘oku faʻo ai ‘a e ngaahi foʻi ngahau mo e mahafu lelei ‘oku filifili lelei mo ngaohi lelei.

Ka ‘oku ‘uhinga heni ‘a e Saamé ki he hofangahau naʻe ‘alu mo Tevita ke lavaʻi pe tukuhifo ‘aki e fuʻu saianiti ko Kolaiaté. Neongo ko e hofangahau pe makatā naʻe ‘ai ki ai ha foʻi valevaleʻi maka, ka naʻe ‘i ai e huafa ‘o Sihova pea talu ai ‘a ‘ene hikihaʻaki e fuʻu toʻa ko Kolaiate. Pea ko e alea mo e talatau ia, naʻe fai ‘e Kolaiate mo Tevita, ʻia I Samiuela 17: 44& 45. Pehē atu ‘a Kolaiate, “ Ko ha kulī au ‘oku ke haʻu ai kiate au mo e tokotoko na. Haʻu kiate au kau ʻatu ho kakano ki he manupuna ‘o e ‘atā mo e manu ‘o e vaó” . Tali mai ‘e Tevita, “ ‘Oku ke haʻu koe kiate au mo e heletā mo e ongo tao: Ka ko au, ‘oku ou ‘alu atu kiate koe ‘i he hauafa ‘o Sihova Sapaoti”. Ko e hofangahau monūʻia ia. Ko e toʻa kae fonu ‘ene hofangahau ‘i he huafa ‘o Sihova, “Monuʻia ā ka ko e toʻa ‘oku fonu ai ‘ene hofangahau na”.

Ko e tangata alea taú, ‘oku tatau nai ia mo e tangata fakahoko tā he faiva kilikiti. Ka mālie ‘a ‘ene fakahoko ʻa e ʻuluaki tā ‘o e vaʻingá pea ‘oku ne ‘omi e fuʻu ivi lahi ki he kau vaʻingá. Naʻa mo e talifakí ‘e maʻu ivi mo fiefia pe ia he ‘aho ko iá. ‘Oku pehē e meʻa ‘oku taku ‘e he fa’u Saame, ‘E ‘ikai mā ‘a e faʻahinga ko iá, ‘Oka nau ka alea mo honau ngaahi filí ‘i he matapā”, ko e lea mei he malaʻe tau.

‘Oku ‘ikai ‘uhinga ‘a e alea mo e filí ke te tali ‘a e fakatauele mai ‘a e filí. Ka ‘oku ‘i ai ‘a e meʻa ‘oku faiʻaki ‘ete alea ‘oku ui ‘e he ‘Aposetolo ko Paulá, ko e teunga tau faka-‘Otua ki he kakai ’o e Siasí, ‘Efesō 6: 14-17: “Noʻo ‘a e kongaloto ‘aki ‘a e faimoʻoni. Kofu tau ko e maʻoniʻoni. Topuvaʻe ‘aki ‘a e Kosipeli fakamelino. ‘Ai ‘a e pā ko e tui mo e heletā, ko e folofola ‘a e ‘Otua”. Ko e meʻa fai ia ‘o e alea mo e fili ‘i he matapā.

Ko fekau ia ke fakafoʻou ʻaki ʻetau fānaú. Ko e fakafoʻou ʻetau fānaú ‘i he ngaahi hofangahau moʻui ko e famili, Siasi, ʻapiako, kolo mo Tonga fakakātoa foki ‘aki ‘a e huafa ‘o Sihova Sapaotí. Kae Toʻa ai ʻetau fānaú ʻi he Tui Faka-Kalisitiané mo e maʻu ai ‘a e monū’ia, “Monūʻia ā, ka ko e toʻa. Kuo fonu ai ‘ene hofangahau na: ‘E ‘ikai mā ‘a e faʻahinga ko iá, ‘Oka nau ka alea mo honau ngaahi filí ‘i he matapā”.

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide18
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide07
 • Slide05
 • Slide14
 • Slide19
 • Slide06
 • Slide16
 • Slide11
 • Slide05
 • Slide09
 • Slide08
 • Slide15
 • Slide22
 • Slide13
 • Slide07
 • Slide20