Gallery by Category

on on . Hits: 465

This project was done by John Doe on themeforest and cost him $35. All the work was done in under 2 months and completed on time and within the stipulated budget guidelines


Eeiusmod tempor

Pellentesque adipiscing odio eu neque gravida vehicula. Ut ultricies diam vel est convallis non auctor dui scelerisque. Quisque at erat sem

portfolio

portfolio

portfolio


This project was done by Jane Doe on codecanyon and cost him $6. All the work was done in under 4 days and completed on time and within the stipulated budget guidelines


Adipisicing elite

Pellentesque adipiscing odio eu neque gravida vehicula. Ut ultricies diam vel est convallis non auctor dui scelerisque. Quisque at erat sem

portfolio

portfolio

portfolio


"This project was done by Henry Doe on photodune and cost him roughly $1. All the work was done in under 1 year and completed on time and within the stipulated budget guidelines


Labore et dolore

Pellentesque adipiscing odio eu neque gravida vehicula. Ut ultricies diam vel est convallis non auctor dui scelerisque. Quisque at erat sem

portfolio

portfolio

portfolio


 • show code

  [blockquote author=""] <p>This project was done by<strong> Jane Doe</strong> on <abbr data-uk-tooltip title="an amazing marketplace where you can get cool scripts">codecanyon</abbr> and cost him <strong>$6</strong>. All the work was done in under<strong> 4 days</strong> and completed on time and within the stipulated budget guidelines</p> <p>[/blockquote]</p> <hr /> [grid] [column size="1-4"] [heading size="h3" style="module-title"]Adipisicing elite[/heading] <p>Pellentesque adipiscing odio eu neque gravida vehicula. Ut ultricies diam vel est convallis non auctor dui scelerisque. Quisque at erat sem</p> [/column] [column size="1-4"] <p><a class="uk-thumbnail-expand" data-lightbox="group:gallery2" href="/images/demo/gallery/column_4/4_big.jpg" title="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit." data-spotlight="on"><img class="pic3d" src="/images/demo/gallery/column_4/4.jpg" alt="portfolio" width="275" height="182" /></a></p> [/column] [column size="1-4"] <p><a class="uk-thumbnail-expand" data-lightbox="group:gallery2" href="/images/demo/gallery/column_4/5_big.jpg" title="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit." data-spotlight="on"><img class="pic3d" src="/images/demo/gallery/column_4/5.jpg" alt="portfolio" width="275" height="182" /></a></p> [/column] [column size="1-4"] <p><a class="uk-thumbnail-expand" data-lightbox="group:gallery2" href="/images/demo/gallery/column_4/6_big.jpg" title="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit." data-spotlight="on"><img class="pic3d" src="/images/demo/gallery/column_4/6.jpg" alt="portfolio" width="275" height="182" /></a></p> [/column] [/grid]

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Tohi Fakafeangaí

 • Sāpate, Ma'asi 22, 2020:
  Saame 23
  1 Samiuela 16:1-13
  ʻEfeso 5:8-14
  Sione 9:1-41
 • Sāpate, Ma'asi 29, 2020:
  Saame 130
  ʻIsikeli 37:1-14
  Loma 8:6-11
  Sione 11:1-45

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.