'Otu 'a e Palesitení ki Ma'asi 2020

Written by Web Administrator on .

“Ko e Fānaú ko e ʻinasi meia Sihova. Ko e totongi ʻoku Ne ʻomi ko e fua he manavá.” Saame 127:3.

Ko e fehuʻi mahuʻinga ke fai ʻe he Siasí: Ko e fānau ʻa hai ʻi he familí mo e Siasí mo sosaietí?. Ko e tali faka-Kalisitiane ki aí ko e fānau ʻa e ʻOtuá ʻi he lau ʻa e Saame 127:3. Ko e ʻOtuá ‘oku Ne tomuʻa ʻafioʻi ‘a e toko taha kotoa, pea toki fatu he manavá. Pea fakatāpui pea toki fānauʻi mai (Selemaia 1:4&5). Ka ‘oku foaki mai ‘a e fānau ko e ʻinasi meʻaʻofa ‘a e ʻOtuá ʻi he founga fakanatula ko e fou mai ʻi he manava ʻo ha tan- gata mo fefine ʻi he non- ofo mali maʻoniʻoni ʻa e husepanití mo e uaifí. Pea ko e kamataʻanga ʻo e nofo malí naʻe tuʻutuʻuni pe ia ki he ʻuluaki tangatá mo e fefiné ʻe he ʻOtuá ʻi he kamataʻanga ʻo e fakatupú ʻi Heʻene folofolá: "Ko ia ʻe tukuange ʻe he tangata ‘ene tamaí mo ʻene faʻē, kae pikitai ki hono uaifí: pea te na hoko ko e kakano pe taha" (Senesi 2:24). Pea ʻoange kiate kinaua ‘o e mafai mo e totonu ki he fakatolonga ‘o e ngaohi tangata naʻe fai ʻe he ‘Otuá ʻi he fanauʻi mai ʻa e fānaú. Pea kei maʻu ‘a e totonu tatau naʻe ngaohi ai ‘a e ʻuluaki tangatá ʻi he ʻimisi ‘o e ʻOtuá. Pea fekau: ...”Mo fakatupu mo fakatokolahi mo fakafonu ʻa mamani...”. (Senesi 1:28).

Pea ‘oku kau atu ʻa e Siasi faka-Kalisitiane kotoa pē

'Otu 'a e Palesitení ki Novema 2019

Written by Web Administrator on .

Luke 2:52e “Pea naʻe lalaka atu ‘a Sīsū ‘i he poto, mo e lahi ‘o hono sinó, pea mo hono ‘ofeina ‘e he ‘Otuá mo e tangatá.”

Ko hono fakamahuʻingaʻi eni ‘e he fai Kosipeli ko Luké ‘a e tuʻunga tangata ‘o Sīsū mo e anga ʻene tupu hake he vaaʻihala moʻui ‘o e fānaú. Fakataha mo e tuʻunga tangata ‘a hotau ‘Eikí hili hono aloʻi mai ko e Misaiá. Ko Sīsuú ko e ʻAlo ʻo e ʻOtua, pea ko e tangata moʻoni. Naʻe ‘i ai hono ‘atamai ke ʻilo-meʻa, pea ʻi ai hono sino ke tupu fakalakalaka, pea ʻi ai mo hono loto, ke ne ongoʻi ‘a e ‘ofa mai ‘a e ‘Otuá mo e tangatá.

Ko e ngaahi meʻa ni kotoa ‘i he moʻui ‘a hotau ‘Eikí, ‘a hono ʻatamai mo e sino mo e lotó, naʻe pau ke tupu fakalakalaka mei he siʻi, ki he lahi. Mei he vaivai ki he kaukaua, mei he masivesiva ki he teungaʻia, pea mei he anga tangatá ki he anga ‘Otuá.

'Otu 'a e Palesitení ki Siulai 2019

Written by Web Administrator on .

LAUMĀLIE MA’ONI’ONI FAKAFO’OU ‘ETAU FANAÚ

“Vakai ko e fānau ko e ʻinasi meia Sihova. Ko e totongi ‘oku ʻomi ko e fua he manavá. Hangē ko e ngaahi ngahau ʻi ha nima ʻo ha toʻa. Pehē ʻete maʻu ʻa e ngaahi foha/ʻofefine kei talavou kitá. Monūʻia ā, ka ko e toʻa. Kuo fonu ai ‘ene hofangahau na. ‘E ‘ikai mā ‘a e faʻahinga ko iá, ‘Oka nau ka alea mo honau ngaahi filí ‘i he matapā”. Saame 127:3- 5.

Ko e Same 127 naʻe faʻu maʻa e kahaʻu ‘o ‘Isilelí ke ‘i ai ha haʻanau fānau ki hono toe langa hake ‘a Selusalemá fakataha mo e kakai ‘Isilelí hili ‘a e Fakahē ki Papiloné. Naʻe hoko ia ki he ngaahi foha hangē ko Nehemaiá, naʻa ne langa e ‘ā ‘o Selusalemá. Ko e Kovana ko Seluipepelí naʻa ne toe langa e Temipalé pea ko ‘Esela ē, naʻa ne hoko ko e Taulaʻeiki Lahi, ke ne tataki e Lotú maʻa kinautolu ne foki mei he nofo Haʻisia (Fakahē) ki Papilone ‘i he 538KM. Langa ‘ā ‘a Nehemaia, Langa Temipale ‘a Seluipepeli pea langa Kovinanite mo langa fakaeloto mo fakalaumālie ‘a ‘Esela.

Ko ʻenau fānau ko e ‘inasi mei a Sihova. “Ko e totongi ‘oku Ne ‘omi ko e fua he manava.” Hangē ko e ngaahi ngahau ‘i he nima ‘o ha toʻa, pehē ‘a e ngaahi foha ‘oku te ma’u kei talavou kita.” Naʻe ʻi ai ‘a e ngaahi faingataʻa naʻa nau fepaki mo ia: Ka naʻa nau “Monūʻia ā ka ko e toʻa ‘oku fonu ai ‘ene hofangahau na: ‘E ‘ikai mā ‘a e fa’ahinga ko iá, ‘oka nau ka alea mo honau ngaahi fili ‘i he matapā.”

'Otu 'a e Palesitení ki 'Aokosi 2019

Written by Web Administrator on .

Laumālie Maʻoniʻoni Fakafoʻou ʻEtau Fānaú

“Ko e Fānaú ko e ʻinasi meia Sihova. Ko e totongi ʻoku Ne ʻomi ko e fua he manava” Saame 127:3.

Ko e fehuʻi mahuʻinga ke fai ʻe he Siasí: Ko hai ʻoku fānau ʻi he nofo ʻa e sosaieti? Ko e fānau ʻa hai ʻi he sosaieti?. Ko e tala faka-ʻOtuá, ko e fānau ʻa e ʻOtua. Ka ‘oku ʻomai ko e meʻaʻofa ‘a e ʻOtuá ʻi he founga fakanatula ki he manava ʻo ha tangata mo fefine ʻi he nonofo mali maʻoniʻoni ʻa e husepaniti mo e uaifi. Pea ko e kamataʻanga ʻo e nofo mali naʻe tuʻutuʻuni pē ia ki he ʻuluaki tangatá mo e fefiné ʻe he ʻOtuá, ʻi he kamataʻanga ʻo e fakatupu ʻi Heʻene folofolá: “ Ko ia ʻe tukuange ʻe he tangata ‘ene tamai mo ʻene faʻē, kae pikitai ki hono uaifí: pea te na hoko ko e kakano pē taha (Senesi 2:24). Pea ʻoange kiate kinaua ‘o e mafai mo e totonu ki he fānaú ʻi he folofola naʻe pehē: “ …Mo fakatupu mo fakatokolahi mo fakafonu ʻa mamani…(Senesi 1:28).

Ka kuo hoko mai ‘a e founga mo e fakakaukau faka-e-tangata ia ke ʻi ai ‘a e fānau. Pea ‘oku kau fakataha ‘a e Siasi mo e folofola ʻa e ʻEikí ke tali kinautolu he ʻoku maʻae faʻahinga ko iá ‘a e puleʻanga ʻo e ‘Otuá. Ko e meʻa naʻe tokanga ki ai ‘a e ʻEikí, ko e mahuʻinga ‘o e tuʻunga fānau. Naʻe ʻikai tokanga ia pe ko hai naʻa nau ʻomai ʻa fānau, he ko ʻEne folofola ki he Kau Ako ‘i hono taʻofi ʻa e fānau mei he ‘Eiki: “ Tuku pē ʻa e kau tamaiki ke nau haʻu kiate au. ʻOua ʻe taʻofi kinautolu. He ʻoku maʻae faʻahinga ko iá ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtua”( Maʻake 10:14). Ko hai pe ʻoku fānau ko e fānau ʻa e ʻOtua.

'Otu 'a e Palesitení ki 'Okatopa 2019

Written by Web Administrator on .

Laumālie Māʻoniʻoni Fakafoʻou ʻEtau Fānaú

Maʻake 10: 14&15 “ Ka ‘i he mamata ki ai ‘a Sīsū, naʻa ne tuputāmaki. ‘O ne pehē kiate kinautolu. Tuku pē ‘a e kau tamaikí ke nau haʻu kiate au. ‘Oua ‘e taʻofi ‘a kinautolu; He ‘oku maʻa e faʻahinga ko iá, ‘a e puleʻanga ‘o e ‘Otuá. Ko au ē, ‘oku ou talaatu, Ko ia ‘e ‘ikai te ne tali ‘a e puleʻanga ‘o e ‘Otua, ‘o hangē ko ha tamasiʻi, ‘e ‘ikai ‘aupito hū ia ki ai. ”

‘Oku ‘i ai ‘a e ongo ivi malohi faka-natula ‘e ua ‘oku ne ue’i ha meʻa ke ngāue, ko e ivi teke’i atu mo e ivi tohoaki mai (push and pull). ’Oku ʻikai malava ki he ongo ivi malohi ko ení ke na feteketekeʻi pea to e fetohoaki ‘i he taimi tatau. Kapau ‘e hanga ʻe he ivi ko ení ‘o tekeʻi atu pea to e tohoaki mai he taimi tatau, pe tohoaki mai pea to e tekeʻi atu he taimi tatau, pea ‘oku na fu’u faikehekehe ‘aupito ‘ena ngāué, pea ‘e faifai pe ‘o hoko ai ha maumau lahi pea fakatu’utamaki. ‘Oku ‘i ai ‘a e fakatātā mahino ‘o e ongo ivi ko ení mo ‘ena ngāue ‘i he lau ‘a e Kosipeli ʻa Maʻaké ki he meʻa naʻe fai ʻe he Kau Ako ʻa Sīsū mo Sīsū ki he fānaú.

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Tohi Fakafeangaí

 • Sāpate, Ma'asi 22, 2020:
  Saame 23
  1 Samiuela 16:1-13
  ʻEfeso 5:8-14
  Sione 9:1-41
 • Sāpate, Ma'asi 29, 2020:
  Saame 130
  ʻIsikeli 37:1-14
  Loma 8:6-11
  Sione 11:1-45

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.