'Otu 'a e Palesitení ki Ma'asi 2020

Written by Web Administrator on .

“Ko e Fānaú ko e ʻinasi meia Sihova. Ko e totongi ʻoku Ne ʻomi ko e fua he manavá.” Saame 127:3.

Ko e fehuʻi mahuʻinga ke fai ʻe he Siasí: Ko e fānau ʻa hai ʻi he familí mo e Siasí mo sosaietí?. Ko e tali faka-Kalisitiane ki aí ko e fānau ʻa e ʻOtuá ʻi he lau ʻa e Saame 127:3. Ko e ʻOtuá ‘oku Ne tomuʻa ʻafioʻi ‘a e toko taha kotoa, pea toki fatu he manavá. Pea fakatāpui pea toki fānauʻi mai (Selemaia 1:4&5). Ka ‘oku foaki mai ‘a e fānau ko e ʻinasi meʻaʻofa ‘a e ʻOtuá ʻi he founga fakanatula ko e fou mai ʻi he manava ʻo ha tan- gata mo fefine ʻi he non- ofo mali maʻoniʻoni ʻa e husepanití mo e uaifí. Pea ko e kamataʻanga ʻo e nofo malí naʻe tuʻutuʻuni pe ia ki he ʻuluaki tangatá mo e fefiné ʻe he ʻOtuá ʻi he kamataʻanga ʻo e fakatupú ʻi Heʻene folofolá: "Ko ia ʻe tukuange ʻe he tangata ‘ene tamaí mo ʻene faʻē, kae pikitai ki hono uaifí: pea te na hoko ko e kakano pe taha" (Senesi 2:24). Pea ʻoange kiate kinaua ‘o e mafai mo e totonu ki he fakatolonga ‘o e ngaohi tangata naʻe fai ʻe he ‘Otuá ʻi he fanauʻi mai ʻa e fānaú. Pea kei maʻu ‘a e totonu tatau naʻe ngaohi ai ‘a e ʻuluaki tangatá ʻi he ʻimisi ‘o e ʻOtuá. Pea fekau: ...”Mo fakatupu mo fakatokolahi mo fakafonu ʻa mamani...”. (Senesi 1:28).

Pea ‘oku kau atu ʻa e Siasi faka-Kalisitiane kotoa pē

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Tohi Fakafeangaí

 • Sāpate, Ma'asi 22, 2020:
  Saame 23
  1 Samiuela 16:1-13
  ʻEfeso 5:8-14
  Sione 9:1-41
 • Sāpate, Ma'asi 29, 2020:
  Saame 130
  ʻIsikeli 37:1-14
  Loma 8:6-11
  Sione 11:1-45

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.