Kaveinga Uike Lotu 2021

on on . Hits: 7996

KAVEINGA FAKALUKUFUA: NOFO AI PĒ SI‘O TA‘EMELE.

Ko e ngaahi Kaveinga lotu Uike Lotu Ta‘u Fo‘ou ‘o e 2021, ‘oku nau hu‘u taha pē ki he fakafo‘ou ‘o e Fāmilí. Ko e fakafo‘ou ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oni ‘a e fa‘unga ‘o e mo‘ui fakalaumālie (Spiritual Formation) ‘a e ngaahi mēmipa ‘o e Fāmilí, ke nau mo‘ui‘aki ‘a e ngaahi fua ‘o e Laumālie Mā‘oni‘oní.

MŌNITE ‘AHO 4 SANUALI, 2021.

Kaveinga Lotu Pongipongi

Ke tau hiki ‘a e fakafeta‘í mo tuku kolōlia ki he ‘Otuá, ‘i he ‘etau tū‘uta mo‘ui ki he ta‘u fo‘oú ni. Tau lotu ke tau kamata mo e ‘Eikí, ko e talafa‘unga faka-Tohitapu ia te ne tākiekina ‘a e ngaahi fāmilí pea mo e kakai ‘o e Siasí ki he Pule‘anga ‘o e ‘Otuá. (Saame 34:8-9; Kolose 2:6-7).

Kaveinga Lotu Efiafi

Tau hūfia ke fai mai ‘e he ‘Otuá hotau Fakafo‘oú ‘i he ta‘u fo’oú ni ‘aki ‘ene kelesí, kae nofo fe‘ofo‘ofani, melino mo uouongataha ‘a e ngaahi fāmilí mo Sīsū pea mo e taha kotoa pē ‘i he ‘aho kotoa pē. (Sione 17:20-21; ‘Efesō 2:8-10)

TŪSITE ‘AHO 5 SANUALI, 2021.

Kaveinga Lotu Pongipongi

Tau hūfia ‘a ‘Ena ‘Afifió, Tama ko Tupou VI mo e Kuiní Nanasipau‘u mo e Fale ‘o Ha‘a Moheofó, ke fai tāpuekina mai ‘e he ‘Otuá. Pea ke fakapulupulu ‘aki ‘a e fai faka-konisitūtoné mo e fai faka‘atu‘í ‘enau tataki hotau ki‘i fonuá, kae to‘ulu ‘a e mo‘ui Mā‘oni‘oní ‘i he ngaahi fāmilí ‘i Tonga mo honau kuongá. (Saame 72:1-7; Palōvepi 29:4,14)

Kaveinga Lotu Efiafi

Tau hūfia ‘a e Pule‘anga Tongá, ‘a e Palēmiá mo e kau Minisitā ‘o e Kapinetí, Falealeá mo e Fakamaau‘angá, pehē foki ki he kau Nōpele ma‘u tofi‘á. Ke fakafo‘ou kinautolu ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oní, ke nau tataki hotau ki‘i Pule‘angá ‘i he ngaahi mo‘oni faka-Kalisitiane kotoa pē. (Ma‘ake 10:43-45; Filipai 2:5-8).

PULELULU ‘AHO 6 SANUALI, 2021.

Kaveinga Lotu Pongipongi

Tau hūfia ‘a e ‘Eiki Palesitení, Sekelitali Lahí, kau Faifekaú mo e kau Sētuatá, pehē foki ki he ngaahi Potungāue kehekehe ‘a e Siasí. Ke nau tōtōivi ‘i he fakamo‘ui laumālié mo fakatokolahi ‘a e kakai ‘oku mēmipa ‘i he Fāmili tapuhā ‘o e ‘Otuá ‘i hono Pule‘angá. (Mātiu 28:18-20; Kolose 3:23-24)

Kaveinga Lotu Efiafi

Tau hūfia ‘a e Potungāue akó, fānau akó mo e ngaahi mātu‘á, ke uho ‘aki ‘e he Potungāue Akó ‘a e ‘apasia ‘Otuá mo e afe mei koví, ko e talafa‘unga faka-Folofola ia ki he poto mo‘oniá. Pea ke fepoupouaki lelei ‘a e ngaahi mātu‘á mo e Potungāue Akó ‘i hono teu‘i ‘a e tangata mo e fefine kakató ‘i Tonga. (Palōvepi 9:1-4,10; Saame 14:1; Palōvepi 14:1-3)

TU‘APULELULU ‘AHO 7 SANUALI, 2021.

Kaveinga Lotu Pongipongi

Tau hūfia ‘a e ngaahi faingata‘a fakaenatulá, fakapolitikalé, fakasōsialé mo e feliuliuaki ‘o e ‘eá. Ke mateuteu ‘a e ngaahi fāmilí ‘i Tonga, ke matatali ‘a e hoko mai ‘a e ngaahi mahaki faka‘auhá, ngaahi faingata‘a fakaenatula ‘oku fa‘a hokó, ngaahi faingata‘a ‘i he feliuliuaki ‘o e ‘eá, pea ta‘ofi faka‘aufuli ‘a hono ngāue‘aki ‘a e faito‘o konatapú ‘e he ngaahi fāmilí, kae fai ‘e he ‘Otuá hotau fakahaofí. (Saame 46:1-3; Saame 91:1-6)

Kaveinga Lotu Efiafi

Tau hūfia ‘a e kau faingata‘a‘ia fakasinó mo faka‘atamai kotoa pē ‘i Falemahaki, Ālonga, ‘Api ko Hu‘atolitolí, ngaahi Fale Hūfangá pea mo e ngaahi loto fale ‘o e ngaahi fāmilí. Ke fakamo‘ui mo fakaakeake kinautolu ‘e he ivi fai fakamo‘ui ‘o e ‘Eikí, pea faka‘atā honau lotó ke nau tafoki ‘o tui pea tali ‘a Sīsū ko honau ‘Eiki mo Fakamo‘ui. (Saame 41:1-4; Sēmisi 5:15-16)

FALAITE ‘AHO 8 SANUALI, 2021.

Kaveinga Lotu Pongipongi

Tau hūfia ‘a e tauhi ‘Otua mo‘uí ‘a e ngaahi fāmilí ‘i Tonga. Ke kei tauhi ‘e he ngaahi fāmilí ‘a e tuku fonua na‘e fai ‘e he ‘Uluaki Faá, “‘Otua mo Tonga ko Hoku Tofi‘a”, kae hao ‘a e fonuá mei he tauhi ‘aitoli ki he ngaahi me‘a matelié, faka‘atamaí mo e ngaahi tekinolosia ‘o onopooní. (‘Ekisoto 20:1-6; Teutalōnome 7:9-11)

Kaveinga Lotu Efiafi

Tau foaki kitautolu mo hotau ngaahi fāmilí ki he ‘Otuá ‘i he fononga te tau fai ‘i he ta‘ú ni. Tau tukupā ke tau tauhi ‘a e ngaahi konisitūtoné mo e ngaahi fekau ‘a e ‘Otuá ‘oku hā ‘i he Folofolá, pea tau fakafeangai mā‘oni‘oni kiate IA ‘i he ‘aho kotoa pē. (Selemaia 31:31-34; Luke 1:74-75)

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide14
 • Slide18
 • Slide05
 • Slide07
 • Slide06
 • Slide05
 • Slide19
 • Slide16
 • Slide09
 • Slide11
 • Slide08
 • Slide13
 • Slide22
 • Slide07
 • Slide20
 • Slide15