Baptisms, Weddings and Funerals

KO E PAPITAISO

1. Ke tomu‘a fakahā ki he Faifekau´ ‘e he ongo mātu‘a na‘e fie Papitaiso ha tamasi‘i pe ta‘ahine, ‘i ha ‘aho ni‘ihi te‘eki hoko ‘a e Sāpate´. Pea ke fe‘iloaki mo kinaua ‘a e Faifekau´ ‘o ma‘u ‘ena tala‘ofa ki he ako‘i mo tauhi ‘o e tamasi‘i pe ta‘ahine´ ‘i he anga fakalotu´. Kapau ‘e ‘ikai fiemālie ‘a e Faifekau´ kiate kinaua mo e anga ‘ena tala‘ofa´, kuo pau ke ne tuku ke ‘omai ‘a e tamasi‘i´ pe ta‘ahine´ ‘e ha kāinga ‘a ia ‘e fai mo‘oni ‘a e tala‘ofa ki he tauhi ‘a e tamasi‘i pe ta‘ahine´ ‘i he ngaahi me‘a fakalotu´.

2. Ke Papitaiso‘a e tamaiki fā‘ele‘i ta‘emali´ ‘i he fale lotu´ i he ‘ao ‘o e Siasi´. Pea ke tu‘u laine taha ‘a e mātu‘a´ mo e tamaiki kātoa ‘oku ‘omi ke Papitaiso´ (‘o kapau ‘oku tokolahi), ka ke kamata mo e Papitaiso ‘o e tamaiki fā‘ele‘i mali´ ‘o faka‘osi mo e tamaiki fā‘ele‘i ta‘emali´. Pea ko e me‘a ki he mātu‘a ‘e ‘omi ‘a e tamasi‘i pe ta‘ahine fā‘ele‘i ta‘emali´, ‘oku tapu ai pē ke ha‘u ‘a e tamai ‘a ha tamasi‘i pe ta‘ahine pehē kae ngofua ai pē ke ha‘u ‘a e fa‘ee´ pē ‘o kapau te ne tala‘ofa mo‘oni ki he tauhi ‘ene tamasi‘i pe ta‘ahine ‘i he ngaahi anga fakalotu´; ka ‘o kapau ‘oku ‘ikai fiemālie ‘a e Faifekau´ ki he tala‘ofa ‘a e fa‘ē ‘a e tamasi‘i pe ta‘ahine fā‘ele‘i ta‘emali´, kuo pau ke ‘omai ‘a e tamasi‘i pe ta‘ahine ko ia´ ‘e ha kāinga ‘a ia te ne tala‘ofa mo‘oni ki he ako‘i ‘o e tamasi‘i pe ta‘ahine´ ‘i he Ngaahi Tokāteline mo e tō‘onga ‘o e Lotu Faka-Kalisitiane´. Pea ke tau fakamamafa ai pē ‘a e kaungā fuakava ‘a e Siasi´ mo e mātu‘a kuo ‘omai ‘a e tamaiki ke Papitaiso´, ‘i he ako‘i ‘o e fānau´ ‘i he ngaahi me‘a fakalotu´.

3. Ke ‘oua na‘a Papitaiso ha tamatō pea pehē mo ha taha kuo ‘osi pekia. Pea ke tau ako‘i hotau kakai´, ‘oku tefito ‘a e Papitaiso´ ki he tauhi fānau ma‘a e ‘Eiki´, ke nau kau ki hono Siasi´ ‘o tupu hake ‘i he anga Faka-Kalisitiane mo‘oni´. Pea ‘o kapau na‘e ‘ikai faingamālie ke fai ‘a e Papitaiso ‘o ha ki‘i tamasi‘i pe ki‘i ta‘ahine ‘oku hala ‘aupito ‘a e mahalo ‘a ha ni‘ihi ‘a ia ‘oku nau pehē ‘e ‘ikai tali ‘e he ‘Otua´ ha ki‘i tamasi‘i pe ki‘i ta‘ahine pehē.

4. Ko e Papitaiso´ ko e Sākalamēniti ia ‘oku fakahā ‘aki ‘a e fakahū ‘a e kakai´ ki he Siasi ‘o Kalaisi´, pea kuo fai ia talu mei mu‘a, ‘o ‘ikai ki he kakai lalahi pē ‘oku tui´, ka ki he tamaiki´ foki, he na‘e hā mai ‘i he folofola´, “Na‘e mate ha Toko Taha ko e fetongi ‘o e kakai kotoa pē”. Ko ia ‘oku ‘anautolu kotoa pē ‘a e ngaahi monū‘ia kuo hoko ‘i he feilaulau kuo fai ma‘a māmani´. Ko ia ‘i he mahino ‘oku finangalo lelei ‘a e ‘Eiki´, ‘oku ngofua ke fakakau kinautolu ‘aki ‘a e Papitaiso ki he Siasi ‘o Kalaisi´.

5. ‘Oku ‘i he Faifekau Hoko´ ke fai, ka ‘oku ngofua ke ne tuku ki ha Setuata pe ha Malanga Hoko ke ne fai, ‘o ka ‘i ai ha me‘a fakatu‘utāmaki. ‘Oku totonu ke kau ki he fale lotu´, pea ke ‘i ai ‘a e ongo mātu‘a´. Ke fakamamafa ‘e he Faifekau´ ke na manatu, ‘i he‘ena ‘omi ‘ena fānau´ ke Papitaiso´, ‘oku na fakatapui kinautolu ma‘a e ‘Otua´, pea ‘oku na fakapapau te na akonekina kinautolu ‘i he anga fakalotu´.

6. ‘Oku ‘i he Faifekau´, ka fai ha Papitaiso pea ke fakahā leva ia ki he Faifekau Pule´, ke ne tohi ia ‘i he Tohi Papitaiso ‘oku fakamā‘opo‘opo ai ‘a e ngaahi Papitaiso´.

KO E FAI MALI

1. ‘Oku ngofua ke fai mali ‘e he Faifekau Hoko´, mo e Kau Faifekau Hoko Mālōloo´, pea mo ha Faifekau ‘Ahi‘ahi kuo fakangofua ‘e he Palesiteni´.

2. ‘E fai ‘e he Faifekau´ ‘a e mali´ ‘i he founga tu‘utu‘uni ‘a e Siasi´.

3. ‘Oku tapu ke fai te‘eki ha fakangofua mei he Pule‘angá.

4. Ka fai, pea fakahū leva ‘a e Tohi Mali´ ki he Pule‘angá mo e Palesiteni´, ‘o ‘oua ‘e tuai ange ‘i he uike ‘e tolu (3).

5. Ko e me‘a‘ofa ‘a e Mali´ ko e sēniti ‘e valungofulu (80s), pea ‘e ma‘u ‘e he Faifekau taki taha ‘a e pa‘anga ‘i he‘ene fai mali´.

KO E FAI 'O E PEKIA

1. ‘E fai ‘o hangē ko e Tohi Tu‘utu‘uni ‘o e Siasi´.

2. ‘Oku ‘i he Faifekau´ pe ha taha ‘oku ne fakangofua ke ne fai.

3. Ke tā ‘a e fafangu´ pea ke fai ‘a e lotu kotoa kuo pulusi ‘i he fai ‘o e me‘afaka‘eiki ‘o e kakai kotoa, neongo pe na‘e Papitaiso pe ‘ikai, pea neongo pe na‘e fēfē ‘a e anga ‘o ‘enau pekia´; ka ‘oku ngofua ai pē ki he Faifekau´ ke ne tuku hifo ‘a e malanga´ (tokoni) ma‘a ha taha ‘oku ‘ikai fiemālie ‘a e Faifekau´ ki he anga ‘o e pekia´. Pea ke fa‘iteliha ‘a e Faifekau´ mo e fāmili´ ki he fai ‘o e me‘afaka‘eiki ‘o ha tamatō.

4. ‘Oku ngofua ke fai ‘a e malanga‘i ‘o e pekia´ ‘i hotau ngaahi fale lotu´.

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide07
 • Slide14
 • Slide03
 • Slide18
 • Slide05
 • Slide04
 • Slide16
 • Slide06
 • Slide11
 • Slide09
 • Slide05
 • Slide19
 • Slide20
 • Slide15
 • Slide22
 • Slide07
 • Slide08
 • Slide13