Distinctive Characters

“ʻOku fiemaʻu ‘e he taha kotoa pē ke fakamoʻui. ‘Oku malava ke fakamoʻui e taha kotoa pē. ‘Oku malava ke aʻusia ‘e he taha kotoa pē, e taimi kuo ne maʻu ai e fakamoʻui. ‘Oku lava ke maʻu ‘e he taha kotoa pē e fakamoʻui maʻolunga taha ‘oku ala maʻu ‘e he tangata.”

Ko e tukufakaholo ‘o e fakahinohino faka-metotisi

‘Oku mahino ki he metotisi kotoa pē, ‘oku ‘atā e taha kotoa pē ke ne aʻusia e ‘ofa ‘a e ‘Otua´. Ko e Fakamoʻui´ ‘oku maʻa e taha kotoa pē kuo ne tafoki ki he ‘Otua´, pea ‘oku ‘ikai fakangatangata foki ki ha faʻahinga.

Ko e hā ‘oku tau fiemaʻu ai e fakamoʻui?

Ko kitautolu faʻahinga ‘o e tangata´ ‘oku ‘iloʻi ‘etau taʻefaitotonu´, fonu angahala mo nofo fekeʻikeʻi, ‘a ia ‘oku faʻa faingataʻa kiate kitautolu ke mavahe mei ai. ‘Oku faʻa taki kitautolu ‘e he ‘ita´ mo e fakaʻotuamate´, ‘a e ngāhi meʻa ‘oku tau fakaʻamu ke ‘oua te nau tuʻutuʻunia ‘etau moʻui´. ‘Oku aʻu pē ki hotau ‘ulungaanga´ hono maumauʻi´ pea faingataʻa ke toe mapuleʻi. Te tau fou he masiva mo e tukuhausia. ‘Oku mālohi e fakalakalaka´ pea lahi e puputuʻu´ mo e ‘ikai maʻu ha mālōlō feʻunga´, pea tupu ai e māvahevahe mo e ongoʻi mamaʻo mei he feohi´. Ko e ongo ‘o e mole, manavahē, mamahi pē halaia; ‘e kiʻi mamafa makehe ange ‘i hotau uma´. ‘Oku kaungā fakamoʻoni kotoa pē e ngāhi meʻa´ ni, ‘oku tau fiemaʻu e fakamoʻui´.

Ko e hā ‘oku tui ki ai e kalisitiane?

Ko e kosipeli ne malangaʻi´ ‘e Sīsū´, ko e ongoongo lelei ‘o e Puleʻanga ‘o e ‘Otua´. ‘I he fou he pekia ne fai ‘e Sīsū ‘i he kolosi´, mo ‘ene toetuʻu mei he pekia´, ‘oku tui e Kalisitiane kotoa pē kuo laiki ‘e he ‘Otua´ e ivi ‘o e tēvolo´ (‘i māmani, pea ‘iate kitautolu). Kapau te tau tali e fakamolemole´ mo e fakatauʻatāina´, pea tau vēkeveke ke fakaʻatā kitautolu ki he Laumālie Māʻoniʻoni´, ‘e ‘omi ‘e he ‘Otua´ ke tau matuʻuaki e fili´ pea ke tau maʻu ai e moʻui kakato´.

(toki hoko atu)

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide07
 • Slide03
 • Slide14
 • Slide05
 • Slide18
 • Slide19
 • Slide09
 • Slide06
 • Slide11
 • Slide16
 • Slide05
 • Slide22
 • Slide20
 • Slide07
 • Slide08
 • Slide15
 • Slide13