Clergy Members

KO E FEHIKITAKI ʻA E KAU FAIFEKAU

KO E PALESITENI

Dr. ʻAhio

11

KO E SEKELITALI LAHI;

MODERATOR KONIFELENISI NGĀHI SIASI PASIFIKI

& FAKATAHA TOKONI

Dr. Tevita Koloaʻia Havea

11

KO E FAIFEKAU FAKA-TUʻI

Dr. ʻAhio

13

 

NGAAHI ʻOFISI POTUNGĀUE ʻA E KONIFELENISI

1.

ʻOFISI POTUNGĀUE AKO TOKONIʻI ʻA E KAU FAIFEKAU & SETUATA

   

Talēkita

ʻOfisi ʻo e Palesiteni

5

   

Faifekau & tānaki ng. maʻuʻanga tala

Kalōtia Tuʻimana

1

2.

ʻOFISI POTUNGĀUE AKO FAKA-KALISITIANE

   

Talēkita

Filifaiʻesea Lilo

1

   

Faifekau

Siosiua Tuʻitavuki

4

   

    Tokoni

Sione Tau Lokotui (F/Ah.)

3

     

Lesieli Huʻavailiku Niu (F/Ak.)

1

   

Vaʻa ki he kau Faingataʻaʻia

Semisi Kava

2

   

    Tokoni

Sitenitoni Palu (F/Ah.)

2

     

Lose J. E. Halaevalu Koloa

4

3.

ʻOFISI POTUNGĀUE ʻEVANGELIO

   

Talēkita

Falematāpule Lomu

9

   

 Faifekau

Fonua ki he Hau ʻAhokava

5

   

    Tokoni

Tevita Takafua

1

     

Selavia Metui

1

     

Sioeli Felekoni Vaipulu Jr. (F/Ak.)

1

4.

ʻOFISI POTUNGĀUE KAKAI FEFINE

   

Talēkita

Dr. Sela Vaimoana Taufatofua Manu

1

5.

ʻOFISI POTUNGĀUE AKO

   

Palesiteni Ako

Dr. Meleʻana Maaʻimoa Puloka

8

   

Tokoni Palesiteni Ako & Talēkita Ngāhi Ako Maʻolunga ange

Dr. Tevita Hala Palefau

8

   

ʻOfisa Ako Maʻolunga ange

Sione Finau Taungākava (F/Ah.)

4

   

ʻOfisa Ako ki he Paʻanga

Toutai Laulaupeaʻalu

5

   

‘Ofisa Ako Pule ki he Ngāhi Ako Maʻolunga ange

Taniela Manuofetoa (F/Ah.)

1

   

ʻOfisa Faleʻi

Tutaleva Lolohea

5

     

Sione ‘Atupuha Koloti

1

6.

ʻOFISI POTUNGĀUE PAʻANGA

   

Sekelitali Paʻanga

Tevita Haukinima

33

   

Tokoni Sekelitali Paʻanga

ʻEtuate Manuofetoa

3

   

ʻAtita Fakalotofonua

Kavamone Fisiʻihoi

13

   

ʻOfisa ki he ngaahi ngāue faka-Pangike ʻi Tonga mo Tuʻapuleʻanga

Obey Samate

11

   

ʻOfisa Paʻanga

Raymond Manu

2

     

Samiuela Tuʻipulotu Maka (F/Ak.)

1

7.

ʻOFISI KI HE VAʻA LANGA

ʻA E SIASI

Niulolo Prescott

2

   

Paula ʻAhoʻatu Peu

2

8.

ʻOFISI TOHI FANONGONONGO, HAAFE HOUA & TOHI KAKAI

   

ʻEtita

Mosese Lataimuli ʻAtiola

5

   

Tokoni ʻEtita

ʻAlifeleti Taumohaʻapai Taufa

9

   

Tohi Kakai & Tauhi Lēkooti ʻa e Siasí

Tevita Tupou

1

9.

ʻOFISI PALESITENI

MO E SEKELITALI LAHI

Siosaia Sisitoutai

5

 

Fredrick Tui Feki (nofo ki Tuingapapai, Vahefonua Niu Sila)

3

10.

ʻOFISI PISINISI FAKALUKUFUA

 

 

ʻOfisi Tungī Colonnade

Fiemaʻu ha taha

 

 

 

Tauhi Tohi – Faletohi ʻOtumotu Angaʻofa

Polutele Niupalau (F/Ah.)

5

 

 

ʻOfisa Paʻanga

Saimone Fakahua (F/Ak.)

2

10.

NGĀHI FATONGIA MAKEHE

   

 

 

Fale Alea ʻo Tonga

Hon. Tuʻiʻafitu

6

 

 

Sekelitali Kosilio Ngāhi Siasi ʻi Tonga

ʻIkani Taliai Tolu

2

 

 

Potungāue Moʻuí

Dr. Lisiate K. ʻUlufonua (F/Ak.)

1

 

 

Huʻatolitoli

Viliami Fanaika

10

 

 

ʻOfisi Kōvana Vavaʻú

Hon. Fakatulolo (F/Ak.)

1

           

 

KO E NGAAHI AKO ʻA E SIASI

 1. A) KO E NGAAHI ʻAPIAKO MAʻOLUNGA ANGE KI HE KAKAI LALAHI (TERTIARY SCHOOLS)

1.

KOLISI FAKA-TEOLOSIA & TOHITAPU KO SIAʻATOUTAI

   

Puleako

ʻOfisi Sekelitali Lahi

5

   

Tokoni Pule Ako & Dean of Studies

Dr. Henelī Taliai Niumeitolu

10

   

Tiuta Lahi

Siosifa Koloti Maʻu

8

   

Failēsisita

Dr. Paula Onoafe Lātū

2

   

Tauhi Polokalama Ako Taʻu Taha & Lēkooti Kau Faifekau Akoako & ʻAhiʻahí

Dr. Sioeli Felekoni Kavafolau Vaipulu

2

   

Tauhi ‘o e Kau Ako Fefiné

Dr. Lousiale O. Lopakitea Uasikē

5

   

Kau Faiakó

Taniela Veamatahau

12

     

Filimone Uili

8

     

Sione Folaumoetuʻi

2

     

ʻAisea Vaomotou

4

   

Kau Faifekau Faiako Fakataimi

Toki ui ‘e he Kolisí mo fakapapauʻi ‘e he Palesiteni ‘a e Siasí

 
   

ʻOfisi Paʻanga

Sione Movete ʻa e Langi Vao

8

   

Tokoni ʻOfisi Paʻanga

Tupou Veamatahau (F/Ak.)

1

   

Pule Faama

Tūtone Maʻasi

7

   

Tokoni Pule Faama

Viliami Fatafehi Liku (F/Ah.)

3

   

Langa Fakalakalaka ʻi Loto Kolisi

Sione Fakasiʻiʻeiki

3

   

Tokoni Langa Fakalakalaka

Siosaia Tupou Tuʻavao (F/Ah.)

1

     

‘Osaiasi Foliaki Feʻao (F/Ak.)

1

   

Fale Mīsini

‘Amanaki Fakaʻiloatuʻu

1

     

Filifono Veleika (F/Ak.)

1

   

Tiuta & Tauhi Laipeli

Timote Hau-he-Koloa Lahi Folau (F/Ak.)

2

   

Polokalama Ako Taimi Kakato

Salesi Sekeni Vaea (F/Ak.)

4

     

Siosiua Makoni Pulu (F/Ak.)

4

     

Viliami Veʻetūtū Vea (F/Ak.)

4

     

Folau Vahamamaʻo Feimoefiafi (F/Ak.)

3

     

ʻOpeti Taufuʻi Moala(F/Ak.)

3

     

Saimone Halateu Kioa (F/Ak.)

3

     

Sioʻata Kale (F/Ak.)

3

     

Viliami Selupi Veaʻila (F/Ak.)

3

   

 

Lisiate Nuku (F/Ak.)

3

     

ʻIoane Fisiʻihoi (F/Ah.)

2

     

Kemueli Tolu (F/Ah.)

3

     

Tamasia Mafi (F/Ak.)

2

     

Simione Mokena (F/Ak.)

1

     

Tevita Palu (F/Ak.)

1

     

Paula Pongi (F/Ak.)

1

   

Polokalama Ako Taʻu I

Mosese Puaka Holi (F/Ah.)

 
   

(Kau Faifekau ʻAhiʻahi & Akoako)

ʻUtoikamanu Matalave (F/Ah.)

 
   

 

Tevita Tali Mafi Jr (F/Ah.)

 
     

Sione Manu (F/Ah.)

 
     

Senituli Napaʻa (F/Ah.)

 
     

Siale Uia ʻAmato (F/Ah.)

 
     

ʻAmanaki Lelei Tuaimeiʻapi (F/Ah.)

 
     

Lavinia Moa Tafolo (F/Ah.)

 
     

Viliami Tinitali Paea-ʻi-Toloa Tuʻimana (F/Ak.)

 
     

ʻEtuate ʻOtuvai Kāvenga (F/Ak.)

 
     

Tuʻitokelau Faonuku (F/Ak.)

 
     

Vakaafi Vakalahi (F/Ah.)

 
     

ʻAloisio Hefa (F/Ak.)

 
     

ʻIengi Palea Tapu (F/Ak.)

 
     

Taliaʻuli Tapā (F/Ak.)

 
     

Sefilī Fahamoekioa (F/Ah.)

 
   

Kamata ʻi Fēpueli 2020

Taniela Manuofetoa (F/Ah.)

 
     

Vivieni Paea (F/Ah.)

 
     

Dr. ‘Ungatea Kata (F/Ah.)

 
     

Alafua-e-Kolosi Fisiʻihoi (F/Ah.)

 
     

Dr. Petelō Taukei ‘Ahomana (F/Ah.)

 
     

Tuʻipulotu Samiu (F/Ah.)

 
     

Saimonitā Paongo (F/Ah.)

 
     

Sāmiuela Manitisa Fonua (F/Ah.)

 
     

‘Aisea Falefao ‘Eukaliti (F/Ah.)

 

2.

KOLISI NGOUE KO HANGO

   

Puleako

Tuʻipulotu Finau

3

   

Tiuta Lahi

Samiuela Halaʻufia

2

   

Fale Mīsini

Simione ʻAholahi

2

   

Faama

Sione Taʻufoʻou (F/Ak.)

1

3.

ʻAPIAKO TĒSIALE KO TUPOU [TUPOU TERTIARY INSTITUTION]

   

Talēkita

Dr. ʻUngatea Fonua Kata (F/Ah.)

6

   

Tiuta Lahi

Samiuela Tukutau

2

   

Kau Faiako

Dr. Petelō Taukei ʻAhomana (F/Ah.)

6

 1. E) KO E NGAAHI ʻAPIAKO MAʻOLUNGA (SECONDARY SCHOOLS)

1.

KOLISI KUINI SALOTE

   

Puleako

Dr. ʻAsinate Fuakautuʻu Samate

7

   

Tokoni Puleako

Kilisitina Lotukalafi Palaki (F/Ak.)

1

   

Tiuta Lahi

Finau Vaka (F/Ak.)

1

   

Faifekau

Mōsese V. Halaʻufia

4

   

Kau Faiako

Fiefia Tāufa (F/Ah.)

4

     

Leopino Mafileʻo

3

     

Fapiano Tonga (F/Ah.)

2

   

Ngāue Fakalakalaka

Kusitafu Fisiʻihoi (F/Ak.)

1

2.

KOLISI KO TUPOU

   

Puleako

ʻAlifeleti ʻAtiola

6

   

Tokoni Pule Ako (Administration)

Samiuela Manitisa Fonua (F/Ah.)

4

   

Tokoni Pule Ako (Academic)

Saimonitā Paongo (F/Ah.)

6

   

Tiuta Lahi

Longinusi Tuʻipulotu

4

   

Pule Faama

Tulutā Fisiʻihoi

3

   

Kau Faiako

Tevita Tavaivuna ʻEukaliti

6

     

Mīnoa Fifita (F/Ah.)

12

     

Fotuʻatungua Tuʻakoi (F/Ah.)

9

     

Mesui Hingano Halaʻufia (F/Ak.)

1

     

Kulīkefu Poʻulikaeʻeva Finefeuiaki (F/Ak.)

1

     

Setaleki Kaveinga Havea (F/Ak.)

1

   

Polokalama Ako Makehe Niuingatoni

Alafua-e-Kolosi Fisiʻihoi (F/Ah.)

3

   

Fale Koloa

Mexico Vailea (F/Ah.)

3

   

Faama

Lopeti Sekitofa Halaifonua (F/Ak.)

2

     

Paea-ʻi-Muli Tuʻakoi (F/Ak.)

1

   

Fakalakalaka Loto ʻApi

‘Epeli Filimoehala (F/Ak.)

1

3.

AKO MAʻOLUNGA KO TUPOU

3.

1

VAʻA VAOLOLOA

 
   

Tokoni Puleako (Academic)

Senitimita ʻUhila

4

   

Tokoni Puleako (Administration)

Folau Taukeiʻaho Fifita (F/Ah.)

3

   

Tiuta Lahi

Tuʻipulotu Samiu (F/Ah.)

2

   

Kau Faiako

ʻAisea Falefao ʻEukaliti (F/Ah.)

6

     

Sepuloni Folau (F/Ah.)

1

     

Malakai Marion Samate (F/Ak.)

1

   

Fakalakalaka ‘i loto ‘api

Sione Uhi Mafi

2

3.

2

VAʻA NUKUNUKU

   

Tokoni Puleako

Katalina Valenitaine Lutui

8

   

Tiuta Lahi

ʻIsileli Tuʻifua Lātū (F/Ah.)

3

   

Faiako

Penisimani Lualeni Kato (F/Ak.)

3

3.

3

VAʻA TAPUNISILIVA

 
   

Tokoni Tiuta Lahi

Makameone Mālua (F/Ah.)

3

4

KOLISI MOʻUNGA ʻOLIVE (Kolonga)

   

Puleako

Sitiveni Palu

3

   

Tiuta Lahi

ʻAtunaisa Fihaki

2

5

KOLISI MAILEFIHI/SIUʻILIKUTAPU (Vavaʻu)

   

Puleako & Associate Dean

Pouono Tertiary Institute

Liliō Fakavā (F/Ah.)

1

   

Tokoni Pule Ako

Simione Halaifonua

4

   

Tiuta Lahi

Maloni Laimani (F/Ak.)

2

   

Faiako

ʻUnaloto ki Toloa Vailea (F/Ak.)

1

6

KOLISI TAUFAʻAHAU/PILOLEVU (Haʻapai)

   

Puleako

Tevita Tuliakiono Nau (F/Ak.)

1

   

Tiuta Lahi

Paula Sinani Toʻa

1

   

Kau Faiako

Haloti ʻUlufonua (F/Ak.)

2

7

KOLISI TUPOUTOʻA (Nomuka)

   

Puleako

‘Aisake Haukinima (F/Ak.)

1

8

KOLISI HOFANGAHAU (ʻEua)

   

Puleako

Semisi Haveapava Fungalei

3

   

Tiuta Lahi

Vivieni Paea (F/Ah.)

1

9

KOLISI LOTOLOTO

   

Houma – Puleako

ʻĒlone Fakavā

9

   

Vaini – Puleako

ʻIsoa Nusipepa (F/Ah.)

4

VAHEFONUA TONGATAPU

1.

FAIFEKAU PULE VAHEFONUA

Taniela Tuʻiʻonetoa Manu

3

2.

VAHENGA KOLOFOʻOU

Faifekau Pule

3

   

Faifekau Tokoni

Pulonga-ʻa-Tonga ʻIki

3

   

Ngeleʻia

& Faifekau ki he Tonga High School

Taniela Taufaeteau Fangupō

3

   

Fanga ʻo Pilolevu

Tevita Ngūngūtau Tapueluelu

2

   

Mataika

Mosese Lokotui

1

   

Halafoʻou & Kolisi Ako faka-Faiako & Komiunitī

Tevita Kava Vakalahi

2

   

Halaleva

Tevita Malekamu Manu

1

   

Puke

Tevita Kolo ʻOhuafi

4

   

Matālikufisi

Pierre Vimahi

1

 

Faifekau Mālōlō: Dr. Tevita Tonga Mohenoa Puloka, Manu ʻIongi, Siueni Lutui, Dr. Meleʻana Maaʻimoa Puloka, Tisileli Finau

3.

VAHENGA KOLOMOTUʻA:

Faifekau Pule Vahe Kolo

Pohahau Palu

3

   

Tokoni ki Kolomotuʻa

Vili Fangupō Vaka

3

   

Sopu ʻo Taufaʻahau

Sione Felesi Taupaki

3

   

Tufuenga

ʻEtilati Vaʻenuku

3

   

Hofoa

Sitanimoa Latu

1

   

Halaʻovave

Viliami Henelī Vete

2

 

Faifekau Mālōlō: Koliniusi Paula Maʻu, Dr. ʻAlifaleti Malakai Mone, Dr. Siotame Havea, Sela Naʻa Latu, Sione Finau Haukinima, Manase Māvaemoʻui Fonokalafi

4.

LONGOLONGO

Siosiua Selu Pele

3

 

Faifekau Mālōlō: Ponitini Tuʻuta, Minoneti ʻAukafolau

5.

MAʻUFANGA

Tevita Fakataha Toʻa

4

   

Taʻehaloto

Soane Sio Tolu

1

   

Houmakelikao

Sione Uepi Fā

3

   

Nukuhetulu

Sateki Taukiʻuvea

3

   

Faifekau Mālōlō. Koliniasi Takau

 

6.

POPUA

Soape Lātū

3

 

Faifekau Mālōlō: Malaʻefoʻou Kava

7.

FASI MO E AFI

Tevita Latailakepa

2

 

Faifekau Mālōlō: Samiuela Tuʻiʻonetoa

 

8.

HAVELU LOTO & Faifekau ki Falemahaki

Samisoni Pulu Halahala

2

   

Havelu Tokelau

Lopeti Taukie Kavaliku

1

 

Faifekau Mālōlō: Lopeti Taufa, Sione Kiteau Saafi, Samiuela ʻOtolouta Poloniati

9.

TOFOA & Faifekau ki Falemahaki

& Faiako Part-Time Siaʻatoutai

Visa Vakalala Taufuʻi

3

   

Papitaiso Laumālie Māʻoniʻoni

Tevita Feimoefiafi

3

   

Koheleti

‘Ofa Fehoko

1

   

Koloua II

Suliasi Havea (F/Ah.)

1

10.

PEA

Siosiua Saluni Tauʻatāina

4

   

Lomaiviti

Manase Kaufusi

1

 

Faifekau Mālōlō: Sione Lataifaingataʻa Tauʻataina, Viliami Ongoivaha Fā

11.

TOKOMOLOLO

ʻOvaleni Manuofetoa

2

 

Faifekau Mālōlō: Tekilati Pīlesa Pālavi

12.

VEITONGO

Tahilanu Tongamana

3

13.

HAʻATEIHO & Kolisi Tonga,

Vaʻa ʻo e USP

Taniela Palu Tamoʻua

3

14.

FOLAHA

Filipe Uesi

2

15.

VAINI & Faifekau Pule Vaheloto

Tevita Afu Malila ʻOfahulu

2

   

Kolose

Pelimani Fonokalafi (F/Ak.)

4

   

Longoteme

Tangimeimuli Tuʻipulotu

3

16.

MALAPO

Filisione Nau

3

 

Faifekau Mālōlō: Lōpini Filise, Taʻuteau Taufa

17.

TATAKAMOTONGA & Faifekau Pule Vahe Hahake

Pōhiva Lotoʻahea

1

   

Tatakamotonga II

Tevita Talasinga

1

   

Fātumu

Tevita Fakalolo

3

   

Tatakamotonga III

Tevita Muli Liu

2

   

Haveluliku

‘Amanaki Tautuaʻā

1

18.

LAPAHA

Fekeʻila Fotofili

2

19.

HOI

Taniela Palavi

2

 

Faifekau Mālōlō: Peni Aku

20.

PELEHAKE

Sione ʻOfa-ki-Muli Mone

3

   

Holonga

Maʻake Palei

4

   

ʻAlakifonua

Fukāʻeiki Toafa

3

 

Faifekau Mālōlō: Kepueli Kaufusi

21.

FUAʻAMOTU

Mateaki Kolo-ki-Falehau Fihaki

3

   

Malaʻe Vakapuna

Poasi Mafi

3

   

ʻAhononou

Sailasa Mana Puamau

1

   

Nakolo

Tekiteki Vailea

3

 

Faifekau Malōlō: Mosese Moala Vakasiuola

22.

HAʻASINI

Viliami Lopiseni Vao

2

   

Lavengatonga

Tevita Niuafe Langi (F/Ah.)

1

23.

TALAFOʻOU

Sione Nisani Tolu

4

   

Nukuleka

Mekuliō Meʻafoʻou

1

 

Faifekau Mālōlō: Uikilifi Lavemai Vaka

24.

NAVUTOKA

Sione Funaki Mapuhola

3

   

Manuka

Tevita Talanoa Vea

3

25.

KOLONGA

Samiuela Tai

2

   

ʻEueiki

Avondale Huʻahulu (F/Ak.)

1

   

Kolonga II

Viliami Lō Falevai

4

26.

NIUTOUA

ʻAtunaisa Mafileʻo

2

27.

AFA

Sione Ikamanu

1

28.

HOUMA

Siaosi ʻOfa Moala

3

   

Haʻakame

Solomone Piutau Moʻunga

3

   

Makapaeo

Lātoa Nehemaia Tongotongo

2

 

Faifekau Mālōlō: Siosaia Tava Tupou

29.

LAKEPA

Huelo Maama Penisini Uili

1

30.

ʻUTULAU

Nafetalai Fotu

3

   

Haʻalalo

Henelī Paea

 
 

Faifekau Mālōlō: Kalisitiane Fekauʻaki Fonua

31.

NUKUNUKU

Mele Malinga Mausia

2

   

Fatai

Siokivaha Timani

1

   

Nukunuku Hihifo

Tevita Valeti Tupou

1

   

Nukunuku Hahake

ʻOfa Lui

4

 

Faifekau Mālōlō: Samiuela Maʻu, Uaiselē Manoa

32.

MATAHAU

Vinika Lātū

3

33.

VAOTUʻU

Sione Fonokalafi Vailea

4

 

Faifekau Mālōlō: Samiuela Melekiseteki Fualalo Vaea, Samipeni Fangupō

34.

FAHEFA

Savieti Tuʻitupou

1

   

Haʻutu

Mosese Tupou Moa (F/Ak.)

1

   

Kalaʻau

Savelio Akoteu (F/Ak.)

1

35.

TEʻEKIU

ʻIlaiakimi Lāfoʻou Toutaiolepō

1

36.

KOLOVAI & Faifekau Pule Vahe Hihifo

Siosifa Talakai

3

   

Haʻavakatolo

Sione Faaki Kafa

1

   

Masilamea

Taumuʻafono Mila

2

   

ʻAtatā

Taufahema Maumau (F/Ah.)

1

37.

FOʻUI

Tevita Kava Mone

2

38.

KANOKUPOLU

Samisoni Tuiaki

5

   

Haʻatafu

Semisi Fonua Saafi

2

 

Faifekau Mālōlō: Viliami Uini Langi

39.

ʻAHAU

Kitione Pilesa Palavi

1

VAHEFONUA VAVAʻU

1.

KO E FAIFEKAU SEA

Tuʻipulotu Faletau

5

2.

FAIFEKAU PULE

Liuaki Fungalei

1

   

FAIFEKAU TOKONI & Falemahaki

Kongaika ʻUnga

2

3.

ONGO POTUNGĀUÉ

Tuʻihalangingie Finau

3

   

ʻOfisi

Sione Puniani Moala (F/Ah.)

2

     

Laulelei Kava (F/Ak.)

1

4.

ʻOFISI ‘O E SIASI

Sioeli Pangia Tatafu

13

5.

FAKAONGOONGO KOMITI FALEʻI

Māloni ʻAlaimoana ʻOtukolo

5

6.

NEIAFU & Vavaʻu High School

Liuaki Fungalei

1

   

Falaleu

Fonovai Tangimana

4

   

Toula

Kelepi Tupou

4

   

ʻAlo-ʻi-Talau

ʻIkani Lisiate

1

   

ʻUtulei

Viliami Selupi ʻOfa

3

   

Masilamea

Monty ʻOlimipino Kioa

3

 

Faifekau Mālōlō: Maka Tuʻakoi, Viliami Fifita

7.

MAKAVE

Vilitonu Satini

3

 

 

ʻUtui

Tapavalu Takai

1

   

Okoa

ʻUlungā Sikaleti

2

   

Oloʻua

Kautonga Folauhola

1

 

Faifekau Mālōlō: Nafetalai Ika

8.

OFU

Pita Tulahe

2

 

Faifekau Mālōlō: Paula Vailea

9.

LEIMATUʻA

Viliami Ngahe

3

   

Feletoa

Kaulave Falepapālangi

1

   

Mataika

Semisi Fonua Leo

1

 

Faifekau Mālōlō: Vilivaka Vailea Saulala, Lauhingoa Finau, Sione Talanoa Sekeni

10.

HAʻALAUFULI

Fataimelo Vailahi Taufa

4

 

Faifekau Mālōlō: Siosiua Havea Palu

11.

TAʻANEA

Feʻofaʻaki Fusikata

1

12.

HOLONGA & Pilisone Haʻalefo

Vaisa Talakai

1

 

Faifekau Mālōlō: Maʻafu Hosea

13.

TUʻANEKIVALE

ʻIsileli Taufaʻao

3

 

 

Koloa

Vili ʻAholelei Manu

4

   

Holeva

Keuli Mafi

1

14.

HOUMA

ʻAukamea Havea

2

 

 

Mangia

Venilaite Fine Paea

2

   

Haʻakio

Feʻaomoelotu Taufa Talakai

3

15.

PANGAIMOTU

Sāteki Havea Talāsinga

1

   

ʻUtungake

Sione Ikavuka Fifita

2

 

 

Talihau

Filise Kafu (F/Ah.)

3

16.

TAOA

Sese Fetaiaki Moli

4

   

Vaimalō

Filositati Kata

3

17.

TUʻANUKU

Viliami Pau’u Liku

1

18.

TEFISI

Peni Nafe Kuila

2

19.

LONGOMAPU

Kimami Takeifanga

3

20.

FALEVAI

Tevita Soakai Tuʻitupou

1

   

Kapa

Rodney Tupa (F/Ah.)

3

21.

TAUNGA

ʻUsaia Hemaloto

3

22.

ʻOTEA

Taufa Manu

1

23.

HUNGA

Haukinima Vaka

4

 

Faifekau Mālolō: Tuʻakiʻapimahu Mahe

24.

NUAPAPU

Sefita ʻEtoni

4

   

Matamaka

Pakulō Fakaʻositaʻu (F/Ah.)

2

 

Faifekau Mālōlō: ʻOkalani Kata, Saia Tukulā

25.

OVAKA

Lauhingoa Tupou

1

           

VAHEFONUA HAʻAPAI

1.

KO E FAIFEKAU SEA

Simote Mesuilame Vea

2

2.

FAIFEKAU PULE

Moli Moʻunga Fakavā

3

3.

KALAKE PAʻANGA ‘OFISI VAHEFONUA

Sione Lopeti Maʻu-he-Lotu Malolo Kēmoeʻatu

1

4.

ONGO POTUNGĀUÉ

Tuʻalongo Lolohea

4

5.

PANGAI & Haʻapai High School

Moli Moʻunga Fakavā

3

 

Faifekau Mālōlō: Sione Alo Fakahua

6.

KOULO

Fonofā Mafi

4

   

Holopeka

Mani Noa (F/Ah.)

3

7.

LOTOFOA

Solomone Tiueti

3

   

Fotua

ʻAmanaki Lelei-he-Lotu Fotu (F/Ah.)

3

   

Faleloa

Lotu Malamala (F/Ah.)

3

   

Fangaleʻounga

Tevita Kavaefiafi Mone (F/Ak.)

1

8.

HIHIFO / TONGOLELEKA

& Falemahaki & Plisone Faleʻone

Vili Vaka ʻAholelei

3

 

Faifekau Malōlō: Tevita Tuʻinauvai ʻAsaeli

9.

HAʻANO

Sikaiona Vakatapu

1

   

Pukotala

Sione Veatupu Uaisele (F/Ak.)

1

10.

FAKAKAKAI

Felenisisi Tauʻatāina

1

   

Muitoa

Malakai Tavalea (F/Ak.)

1

 

Faifekau Mālōlō: Tuʻatangiketatau Latu

11.

LOFANGA

Penisoni Pauʻuvale

1

   

Moʻungaʻone

Kilifi Talamai (F/Ak.)

2

12.

ʻUIHA

Sione Sitiveni Timani

3

   

Felemea

Sione ʻOnevela Tongatuʻa (F/Ak.)

1

 

Faifekau Mālōlō: Silakivai Fifita

13.

FAIFEKAU PULE (Vahe Lulunga)

Sateki Loseli

2

14.

HAʻAFEVA

Sateki Loseli

2

   

Kotu

Silakivai ʻAhoafi

2

15.

ONGO POTUNGĀUE (Nofo ki Haʻafeva)

Limueli Lauhingoa Finau (F/Ak.)

1

16.

ʻOʻUA

Holofoni ʻAukafolau

2

17.

TUNGUA

Setaleki Finau (F/Ak.)

1

18.

FAIFEKAU VAHENGA ʻOTUMUʻOMUʻA

Viliami K. Taumoepeau

3

19.

NOMUKA

Viliami K. Taumoepeau

3

   

Filipai

‘Alifeleti Hungalu (F/Ak.)

1

   

Mango

Kisina Toetuʻu

2

 

Faifekau Mālōlō: Filimone Lomekina Pahulu (Maluheu)

VAHEFONUA ʻEUA

1.

FAIFEKAU PULE

ʻOpeti Fangupō

3

2.

FAIFEKAU PAK & PEV

Feleti Vakaʻuta

5

3.

VAHENGA ʻOHONUA

ʻOpeti Fangupō

3

   

Tokoni ki ʻOhonua

Kulima Tafea

4

   

Pangai

Viliami ‘Epenisa

1

   

Tufuvai

Manase Taufa Vea

1

   

Taʻanga

Litani Tupou Vailea

1

 

Faifekau Mālōlō: Kisepi Havea

4.

VAHENGA HOUMA

Tevita Fakaʻosifolau Laʻakulu

2

5.

VAHENGA ANGAHĀ-FUTU

Paula Kali

3

   

Mataʻaho

Sitaleki Mo’unga Likiafu

1

 

Sapaʻata

Pelikani Kauvaka

2

6.

VAHENGA MUʻA

Timote Tauʻatāina

2

   

Haʻatuʻa / Kolomaile

Lote ‘Ahoafi (F/Ah.)

1

7.

VAHENGA PETANI & Pilisone Sainai

ʻAlifeleti ʻAholelei

3

VAHEFONUA NIUA TOPUTAPU

1.

FAIFEKAU PULE

Sione Hautau Uaisele Taufa

3

2.

FAIFEKAU PAK & PEV

Sione Hautau Uaisele Taufa

3

3.

VAHENGA HIHIFO & Faifekau ki he Ako Maʻolunga Niua Toputapu

Sione Hautau Uaisele Taufa

3

4.

VAHENGA VAIPOA

Simote ʻIloahelotu Finau

2

   

Falehau

ʻAlifeleti Mateo Kivalu (F/Ah.)

1

         

VAHEFONUA NIUA FOʻOU

1.

FAIFEKAU PULE

ʻEmosi Taʻufoʻou

3

2.

FAIFEKAU PAK & PEV

ʻEmosi Taʻufoʻou

3

3.

VAHENGA SAPAʻATA

& Faifekau ki he Ako Maʻolunga

ʻEmosi Taʻufoʻou

3

4.

VAHENGA ʻESIA

Olanitō Tupou (F/Ah.)

2

5.

VAHENGA PETANI

Lisiate ‘Akolo Malani (F/Ak.)

1

6.

VAHENGA FATAʻULUA

Sokikou-ʻi-‘Aluē ʻInafo (F/Ah.)

3

VAHEFONUA NIU SILA

1.

FAIFEKAU PULE

Sione Finau Haʻangana

3

2.

ONGO POTUNGĀUE

Sēneti Olive Fiusati

3

3.

ʻOFISI ʻA E VAHEFONUA

   
   

ʻOfisa ki he Paʻanga

Filipe Sitini Samate (F/Ak.)

12

   

ʻOfisa Tokoni

Ivanhoe Ikavuka

1

4.

VAHENGA MANGERE

Faifekau Pule Vahefonua

3

 

Tokoni

Fredrick Tui Feki (mo tokoni ki he ʻOfisi Palesiteni & Sekelitali Lahi)

3

   

Otara

Fotofili Namoa

2

   

Manurewa & Tokoni ki he Ongo Potungāue

Tevita Kaliopasi Finau (F/Ah.)

1

   

Onehunga & ʻOmeia

Tevita Mapili ‘Isoa (F/Ak.)

2

5.

VAHENGA PAPAKURA*

Haloti Molitika

2

6.

VAHENGA MOʻUNGA KI HE LOTO

ʻAtunaisa Siale

3

   

Northshore

Sione Pangataʻa Talamai

2

   

Ponsonby

Lopeti Taliaʻuli Mosaʻati

3

7.

VAHENGA SELUSALEMA

Neti Tuʻiʻonetoa

3

   

Glen Innes

ʻAmanaki Veaʻila (F/Ah.)

2

8.

VAHENGA OTAHUHU

Sela Fonua Pomelile

2

   

Moʻunga Heamoni

Sionefili ‘Afitumolakepa Paunga

1

9.

VAHENGA HAMILTON

Sione Kātoa

2

10.

VAHENGA TAURANGA*

ʻAminiasi Vuki (F/Ah.)

3

   

Gisborne

Naasoni ʻOfamoʻoni (F/Ah.)

3

11.

VAHENGA WELLINGTON

Tuʻinamoana Lātū

3

12.

VAHENGA PALMERSTON*

Tevita Siosaia Langi

3

13.

VAHENGA SAUTE NIU SILA (Nofo ki Christchurch)

Pakilau Faʻasolo Tukulā

2

   

Timaru

Pailoni Kei Talia

1

   

Dunedin

Sione Mateaki Piʻei

2

   

Nelson

Mikimasi Fotu

1

14.

VAHENGA WHANGAREI

Fono Taaʻi-ki-Muli ʻAhio

2

Faifekau Mālōlō: ‘Alifeleti ‘Akauʻola

           

 

KONIFELENISI SIASI METOTISI ʻI NUʻUSILA

1.

 

Puleako Trinity Theological College

Dr. Nāsili Vakaʻuta

10

VAHEFONUA ʻAOSITELELIA

1.

FAIFEKAU PULE

Dr. Siotame Havea

5

2.

ONGO POTUNGĀUE

Samiuela Taungākava (F/Ah.)

1

3.

VAHENGA NIU SAUELE, Senē

   
   

Vahe Kolo & Botany

Setelō Hakaumotu Kātoa

1

   

Vahe Loto

Sione ʻAle

2

   

Vahe Hihifo, Griffith & Houfuaʻanga

Viliami Mateialona Manoa

1

   

Vahe Hahake

Uikelotu ʻOhuafi

3

   

Vahe Saute

Siaosi Tene Tiueti (Faifekau Mālōlō)

1

   

Vahe Pulelaʻā

Dr. Siotame Havea

1

     

Tokaimaʻananga

Siaosi Tene Tiueti (Faifekau Mālōlō)

2

3.

VAHENGA QUEENSLAND, Brisbane

Semisi Tupou

2

4.

VAHENGA VICTORIA

Viliami ʻOfahengāue

3

5.

WESTERN AUSTRALIA & NORTHERN TERRITORY

Faifekau Pule Vahefonua

4

   

Gove

Tevita Hala Tupou

1

           

NGĀHI SIASI FEKAUʻAKI FAKAKONIFELENISI

1.

SUTT VIKATOLIA (Mafuaola)

Sione Uaisele Tuʻakoi

9

2.

UNITING CHURCH IN AUSTRALIA

   

Vahenga Lotu Tonga

Valamotu Palu

9

   

Public and Contextual Theology Research Centre

Jione Havea

5

 

Faifekau Mālōlō: Siupeli Taiamoni Taliai, Taniela Vaotangi, Mosese Vakasiuola Lātū, Fifita Langoia, Salesi Finau, Siaosi Tene Tiueti

VAHEFONUA ʻAMELIKA

1.

FAIFEKAU PULE VAHEFONUA

Viliami Tonga Mafi

1

   

ʻOfisi Vahefonua

   
     

‘Ofisa Paʻanga

Siaki Namoa (F/Ah.)

2

     

Ongo Potungāue

Tupou Leʻokava Tuʻineau (F/Ah.)

2

2.

VAHENGA SAN FRANCISCO

   
   

Tapanekale

Viliami Tonga Mafi

1

   

Penieli

Siosifa Vea Pulu

1

   

Walnut

Kaluseti Fisiʻihoi

3

   

Monterey

Samiuela Molitika

2

3

VAHENGA LOS ANGELES

   

Misaia

Tuʻuta Faiva Sekeni

4

   

ʻEpenisa

Vili Pele

4

4.

VAHENGA SACRAMENTO

Laulile Lī

3

5.

VAHENGA ARIZONA

Nafetalai Pouanga

2

6.

VAHENGA TEXAS

Samisoni Siketi

10

7.

Faiangalotu Salt Lake & Denver

Likeep Tofavaha

2

8.

VAHENGA HAWAII (Nofo ki Maui)

Samate Ikavuka

8

 

Honolulu

Simione Tolutaʻu (F/Ah.)

1

 

Hilo

Sakopo ‘Aho ʻOfa

3

9.

VAHENGA ALASKA

Sione Totau Havea

5

10.

Fakaongoongo ki he Faifekau Pule

Setaleki Kata (F/Ah.)

1

 

Faifekau Mālōlō: Halatoaongo Vailea Saulala, Dr. Salesi Tuʻaʻofaʻeiki Havea

FIJI

1.

Sawana - Lomoloma

Sione Faʻufoʻou Misinale

1

2.

United Bible Society

Dr. Maʻafu-ʻo-Tuʻitonga Palu

3

SIAPANI

1.

Tokyo: SUTT

ʻOsaiasi Vanisi Takeifanga

8

 

KO E KAU FAIFEKAU FAKAONGOONGO KI HE KONIFELENISI MO E PALESITENI

 1. Jione Havea (Public and Contextual Theology Research Centre,

                                                                   Aositelelia)

 1. Filimone Havili Mone (UMC-Salt Lake City, ʻAmelika)
 2. Mātini Niponi Finau (United Methodist Church, ʻAmelika)
 3. Valamotu Palu (Vahenga Lotu Tonga, Uniting Church in Australia)
 4. Līneti Moʻunga Tuʻitupou (Fakakakato e hiki ʻene tali ui ki he UMC)
 5. Tevita Māliepō Siuhengalu (Uniting Church in Australia)
 6. Nāsili Vakaʻuta (Trinity Methodist Theol. Col., Niu Sila)
 7. ʻIkani Lātū Fakasiʻiʻeiki (Poaki ke ngāue ʻi he UMC)
 8. Tevita T. Mone             (Mālōlō he faleʻi fakatoketā)
 9. Tevita Tuʻikupulau Mone Jr. (Faleʻi fakatoketā ʻi he tuʻunga ʻoku ʻi ai ʻa e famili)
 10. Makalofi Kakala (F/Ah.) (Ako ʻi ʻAositelelia)
 11. Halatoaongo V. Saulala (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 12. Leaʻaepeni Koloa (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 13. Tevita Tuʻikupulau Mone (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 14. Ueta Tamaʻofa (F/Ak.) (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 15. Melo Kale (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 16. Fakalanga Tongia Langoia (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 17. ʻAlipate Lolohea (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 18. ʻĒfoti Tangataevaha (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 19. Savinata Moala (hoko atu fakakakato tuʻutuʻuni fakaKonifelenisi)
 20. Selome Tonga (Faleʻi fakatoketā ʻi he tuʻunga ʻoku ʻi ai ʻa e famili)
 21. Lisiate K. ʻUlufonua (F/Ak.) (Ngāue ʻi he Puleʻanga Tonga. Falemahaki Vaiola)
 22. Molisi (Mikiloni) Lisala (F/Ak.) (Poaki Ako ʻi ʻAositelēlia ʻa e Uaifí)
 23. Maika Lutui (Poaki Ako ‘i Niu Sila)
 24. Ngaluafe Loloma Fale [F/Ah.] (Poaki Ako ‘i Niu Sila)
 25. Filimoetaufalahi Tuʻiʻonetoa (Poaki Ako ʻi ʻAositelēlia ʻa e Uaifí)
 26. Pongi Tauvaka (Mālōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 27. Tisiola Minoneti (Mālōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 28. Fisiʻihoi Mone (Ngāue ‘i Niu Sila)
 29. Sioeli Vaiangina Sipaisi (Ako ‘i PTC)
 30. Taufa Filiai (Faleʻi fakatoketā ʻi he tuʻunga ʻoku ʻi ai ʻa e famili)
 31. Finefeuiaki Mafi (Mālōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 32. Pita Lolomanaʻia Tamale (F/Ak.) (Ako ‘i Fiji)

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide07
 • Slide14
 • Slide03
 • Slide05
 • Slide18
 • Slide04
 • Slide16
 • Slide09
 • Slide19
 • Slide11
 • Slide05
 • Slide06
 • Slide07
 • Slide08
 • Slide20
 • Slide13
 • Slide22
 • Slide15